1702/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 84 och 108 §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådana de lyder, 84 § delvis ändrad och 108 § helt ändrad genom lag av den 6 november 1992 (989/92):

1 kap.

Allmänna stadganden och bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller besiktning av fordon som avses i förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92).

2. Stadgandena i denna förordning tillämpas på besiktning av militärfordon som avses i militärfordonsförordningen (560/92) så som försvarsministeriet bestämmer.

3. Försvarsministeriet bestämmer vilka militärfordon som skall föras till besiktning på de besiktningsställen som avses i denna förordning och vilka som skall besiktas av försvarsmakten själv.

2 §
Förrättare av besiktning

I denna förordning avses med förrättare av besiktning Bilregistercentralen och de besiktningsställen som lyder under den samt besiktningsställen som innehas av andra inrättningar eller sammanslutningar som beviljats tillstånd att utföra besiktningsuppgifter.

3 §
Besiktningsslag

1. Typbesiktning förrättas för att klassificera en ny fordonstyp och för att konstatera om fordonstypen till sin konstruktion och utrustning samt sina mått och övriga egenskaper överensstämmer med stadgandena och bestämmelserna.

2.Importbesiktning förrättas för att klassificera ett enskilt fordon. Därvid konstateras de för registrering nödvändiga uppgifterna samt kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert och om det till sin konstruktion och sin utrustning överensstämmer med stadgandena och bestämmelserna.

3. Vid registreringsbesiktning konstateras de uppgifter om ett fordon som skall antecknas i registret samt kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert och till sin utrustning överensstämmer med stadgandena och bestämmelserna.

4. Kopplingsbesiktning förrättas för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett släpfordon.

5. Ändringsbesiktning förrättas separat för att ändra eller komplettera de uppgifter som i registret antecknats om ett fordon.

6.Årsbesiktning är en besiktning av ett registrerat fordon, som skall förrättas med bestämda mellanrum och vid vilken fordonets skick och de uppgifter som i registret antecknats om fordonet kontrolleras.

4 §
Typgodkännande och intyg om överensstämmelse

1. Med typgodkännande avses ett förfarande genom vilket intygas att en fordonstyp uppfyller kraven i det direktiv (70/156/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som Europeiska gemenskapernas (EG) råd har antagit, sådana dessa krav lyder ändrade genom direktiv 92/53/EEG.

2. Ett intyg om överensstämmelse är ett dokument som utfärdas av fordonstillverkaren och som intygar att det fordon som avses i intyget motsvarar en fordonstyp som godkänts så som stadgas i 1 mom.

5 §
Tillverkarens representant

Med fordonstillverkarens representant avses ett i det finska handelsregistret infört företag som bedriver handel med eller import av fordon och som på basis av ett avtal med tillverkaren får tillgång till tekniska uppgifter som hänför sig till ett fordons konstruktion och utrustning och som är ett villkor för godkännande.

6 §
Innehavarens skyldigheter

Vad som i denna förordning stadgas om ett fordons eller en anordnings ägare gäller, när fordonet eller anordningen permanent har överlämnats till någon annan, också innehavaren.

2 kap.

Typbesiktning

7 §
Förrättare av typbesiktning

Typbesiktningen utförs av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen.

8 §
Fordon som skall typbesiktas

1. För typbesiktning skall företes varje fordonstyp som tillverkats i Finland eller som importerats till Finland av fordonstillverkarens representant och som är avsedd att bli registrerad genom förhandsanmälan. För typbesiktning skall även företes varje mopedtyp som tillverkats i Finland eller som importerats till Finland av fordonstillverkarens representant.

2. En fordonstyp som har beviljats typgodkännande enligt 4 § behöver dock inte företes för typbesiktning.

3. Typbesiktning får på ansökan förrättas även för typ av motorsläde, annan typ av motordrivet fordon som är ämnat för registrering, typ av släpvagn och för en i Finland ändrad och kompletterad fordonstyp.

4. Som samma typ anses fordon vilkas konstruktion, axelavstånd och typbeteckning överensstämmer med varandra. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen bestämmer vid behov om giltigheten för ett typbesiktningsintyg när förordningarna om fordon ändras.

9 §
Anmälning av fordon för typbesiktning

1. En fordonstyp får företes för typbesiktning endast av tillverkaren eller dennes representant.

2. Ett fordons märke, typ, tekniska data och huvudmått skall skriftligen meddelas för typbesiktning. Till meddelandet skall i tillämpliga delar fogas

a) ett intyg över den totala massa och den axelmassa som fordonstillverkaren garanterar för fordonstypen samt över den släpvagnsmassa som han garanterar för fordonstyper i kategorierna M1 och N1, varvid av tillverkaren enbart för Finlands del meddelade massor inte beaktas,

b) en måttsatt ritning av fordonet eller dess chassi, samt för ett fordon med tryckluftsbromsar, ett bromsschema jämte förteckning över dess delar,

c) kopior av sådana inhemska eller internationella godkännandeintyg angående fordonets konstruktion och utrustning till vilka sökanden önskar hänvisa, och

d) andra uppgifter och utredningar som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning anser nödvändiga.

3. Vid typbesiktning kan krävas att sökanden företer

a) nödvändiga utredningar över vilka särskilda ställen som bör kontrolleras vid fordonets årsbesiktning för att trygga dess trafiksäkerhet och hur kontrollen skall utföras, och

b) uppgifter för mätning av buller under brukstiden.

4. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning får på ansökan tillåta att de utredningar och uppgifter som avses i 3 mom. ges först inom en viss utsatt tid efter typbesiktningen.

10 §
Smärre skillnader mellan fordonstyper

Om avvikelserna hos en fordonstyp som hör till en typbesiktad typserie i förhållande till den typbesiktade typen är ringa och med tillräcklig noggrannhet påvisbara genom handlingarna, kan Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning tillåta att det till det meddelande som avses i 9 § fogas utredningar endast angående de avvikande uppgifterna. Om inga särskilda skäl föreligger, behöver ett fordon som avses här inte föras till typbesiktning, utan typbesiktningsintyget för typserien kompletteras med uppgifter om typen på basis av de utredningar som sökanden företer.

11 §
Åtgärder vid typbesiktning

Vid typbesiktning

a) bestäms till vilken kategori eller grupp fordonstypen hör,

b) konstateras fordonets märke, typ och tekniska data samt karosserikonstruktionens beskaffenhet, huvudmått, egen massa och dess fördelning mellan axlarna samt den av tillverkaren garanterade totala massan och massa på axel,

c) bestäms vid behov antalet sittplatser i förarhytten eller i ett färdigt för persontransport byggt karosseri, den i vägtrafik tillåtna totala massan och massa på axel samt den av fordonstillverkaren garanterade släpvagnsmassan för fordon i kategorierna M1 och N1, och

d) undersöks om fordonstypen till sin konstruktion, utrustning och till sina mått samt till övriga delar uppfyller kraven i stadgandena och bestämmelserna samt konstateras eventuella bristfälligheter.

12 §
Intyg över typbesiktning

1. Över förrättad typbesiktning utfärdas ett särskilt typbesiktningsintyg för varje typserie eller fordonstyp. Till typbesiktningsintyget för varje typserie fogas dessutom som bilaga ett intyg med typuppgifter angående varje typ. Då typbeteckningen ändras på ett fordon som i fråga om konstruktion och axelavstånd är av en och samma typ, kan typbesiktningsintyget utvidgas så att det även omfattar en till sin beteckning ändrad typ.

2. Av typbesiktningsintyget skall framgå hur eventuellt ändrade fordon som hör till fordonstypen eller typserien motsvarar de stadganden och bestämmelser som gäller vid tidpunkten för typbesiktningen.

3. Dessutom ges för varje typbesiktad fordonstyp ett typregisterutdrag i vilket har antecknats fordonstypens typkod, märke och typbeteckning. Då ett fordon med hjälp av typregisterutdraget registreras utan att förhandsanmälan görs, antecknas de behövliga identifieringsuppgifterna om fordonet i utdraget.

13 §
Fordonstillverkarens eller dennes representants skyldigheter

1. Då ett fordon av typbesiktad fordonstyp överlåts är dess tillverkare eller dennes representant i Finland skyldig att se till att fordonet i fråga om konstruktion, utrustning och skick motsvarar den typbesiktade fordonstypen, och att eventuella bristfälligheter som konstaterats vid typbesiktningen och som beror på bestämmelser som trätt i kraft efter utförd typbesiktning är avhjälpta på ett sätt som godkänts av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning.

2. En typskylt som har bestämts vid typbesiktning får inte fästas på fordon av annat slag än det som avses i 1 mom. och inte heller på ett fordon som redan överlåtits för att tas i bruk. Skylten får inte heller utan tillstånd av enheten för fordonsförvaltningen separat överlåtas till någon.

3. Tillverkaren eller dennes representant i Finland skall med varje levererat fordon av sådan typ som typbesiktats i Finland överlämna ett typregisterutdrag. Detta behöver dock inte överlämnas med fordon som är förhandsanmälda enligt 5 § förordningen om registrering av fordon (1703/92).

3 kap.

EG-typgodkännande

14 §
Förrättare av typgodkännande

Typgodkännandet förrättas av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning.

15 §
Fordon som skall typgodkännas

Typgodkännande kan sökas för fordonstyper i kategorierna M1 och L.

16 §
Anmälning av fordon för typgodkännandekontroll

1. En fordonstyp får företes för typgodkännandekontroll endast av tillverkaren.

2. För typgodkännandet skall skriftligen lämnas uppgifter om fordonet och dess huvudmått så som förutsätts i de direktiv som avses i 4 §.

17 §
Åtgärder vid typgodkännande

Typgodkännande förrättas enligt de direktiv som avses i 16 §.

18 §
Intyg över typgodkännande

Över typgodkännande utfärdas ett särskilt typgodkännandeintyg för varje fordonstyp.

19 §
Fordonstillverkarens skyldigheter

1. Då ett fordon överlåts är dess tillverkare skyldig att se till att fordonet i fråga om konstruktion, utrustning och skick motsvarar den typgodkända fordonstypen.

2. Tillverkaren skall med varje levererat typgodkänt fordon överlämna ett intyg om överensstämmelse.

4 kap.

Importbesiktning

20 §
Importbesiktningsskyldiga fordon

1. Till importbesiktning bör företes fordon som importeras av någon annan än tillverkarens representant

2. Till importbesiktning bör även företes ett motordrivet fordon som inte är typbesiktat, som importerats av tillverkarens representant och är avsett att registreras.

3. Till importbesiktning behöver inte företes

a) ett fordon för vilket företes ett intyg om överensstämmelse,

b) ett som flyttgods förtullat fordon i kategori M1, N1 eller L som medförs för eget bruk av någon som flyttar från utlandet till Finland,

c) ett motordrivet fordon som erhållits från utlandet genom arv eller testamente,

d) ett fordon som förvärvats vid tullauktion eller någon annan auktion som ordnats av staten,

e) ett fordon som innehas av en främmande makts beskickning eller en medlem av diplomatkåren, eller

f) ett fordon, om det har förflutit minst 25 år sedan utgången av det år då fordonet tillverkades.

21 §
Importbesiktningens förrättare och anmälning av fordon till importbesiktning

1. Importbesiktning får förrättas av ett besiktningsställe som innehas av en i 2 § nämnd inrättning eller sammanslutning och som har tillgång till uppgifterna i det typregister som avses i 12 § 3 mom.

2. För importbesiktning skall skriftligen meddelas fordonets märke, typ, tekniska data och huvudmått. Till anmälan skall fogas

a) registerutdrag för ett fordon som varit infört i register utomlands, och

b) sådana utredningar till vilka sökanden önskar hänvisa och som visar att fordonet motsvarar bestämmelserna om konstruktion och utrustning.

22 §
Förrättande av importbesiktning

1. Vid importbesiktningen iakttas stadgandena i 11 § i tillämpliga delar. För ett fordon som varit infört i ett register utomlands får totalmassan och massor på axel dock bestämmas högst enligt de massor som antecknats i registret, om inga närmare utredningar finns att tillgå om de största tillåtna massorna för fordonet. I fråga om ett fordon som importerats begagnat granskas dessutom skicket på de ställen om vilka bestämts att de skall granskas vid årsbesiktning.

2. Om det på grund av utredningar som företetts vid importbesiktning och granskning som utförts på ett besiktningsställe inte finns skälig anledning att anta att fordonets konstruktion och utrustning är bristfälliga eller strider mot de bestämmelser som utfärdats om dem, skall fordonet godkännas för anteckning i registret.

3. Om besiktningsstället med hjälp av företedda eller till buds stående utredningar eller kontrollutrustning i fråga om en eller flera konstruktioner eller utrustningsdetaljer inte kan förvissa sig om att fordonet är föreskriftsenligt, kan besiktningsstället kräva att sökanden anskaffar ett intyg över test som för godkännande av fordonet eller dess utrustning utförs vid en neutral forskningsanstalt, eller att han av fordonets tillverkare genom dennes representant i Finland ber om en utredning av föreskriftsenligheten i nämnda avseenden. Besiktningsstället kan även godkänna någon annan tillförlitlig utredning om fordonets föreskriftsenlighet.

5 kap.

Registreringsbesiktning

23 §
Registreringsbesiktningsskyldighet

1. Innan ett fordon tas i normalt bruk och anmäls för registrering skall det vara godkänt vid en import- eller registreringsbesiktning som utförts högst sex månader tidigare.

2. Till registreringsbesiktning behöver inte, om inte Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen bestämmer annat, föras ett fordon som beviljats intyg om överensstämmelse eller

a) ett fordon i kategori M1 som skall registreras för privat bruk,

b) en motorcykel,

c) ett fordon i kategori N vars konstruktion inte efter typbesiktningen har varit föremål för större ändringar än vad som avses i 29 § 1 mom. f-punkten,

d) ett motorredskap och en annan traktor än en sådan som skall registreras som trafiktraktor, eller

e) en släpvagn,

då dessa kan hänföras till en typbesiktad typ.

3. Registreringsbesiktning krävs inte heller då ett avregistrerat fordon på nytt tas i normalt bruk och anmäls för registrering

a) inom sex månader från en i registret antecknad registrerings- eller årsbesiktning,

b) utan att fordonet byter ägare, under samma kalenderår som det tagits i bruk eller årsbesiktats, eller

c) om det är fråga om ett motorredskap eller en annan traktor än en sådan som registreras som trafiktraktor.

4. Ett fordon skall föras till registreringsbesiktning då

a) typ- eller importbesiktningen har gällt fordonets chassi eller ett halvfärdigt fordon,

b) fordonet har ändrats efter en typ- eller importbesiktning eller efter att intyg om överensstämmelse utfärdats,

c) fordonet har vid importbesiktning konstaterats vara bristfälligt, eller

d) mer än sex månader har förflutit sedan importbesiktningen.

5. Om ett fordon har avregistrerats på anmälan av ett trafikförsäkringsbolag på grund av skada eller om fordonsregisterföraren anser att besiktning är nödvändig på grund av skador som fordonet uppenbarligen har fått vid en trafikolycka eller av andra särskilda skäl, skall fordonet innan det tas i normalt bruk godkännas vid en registreringsbesiktning.

24 §
Registreringsbesiktningens förrättare och anmälning av fordon till registreringsbesiktning

1. Registreringsbesiktning får förrättas av ett besiktningsställe som innehas av en i 2 § nämnd inrättning eller sammanslutning och som har tillgång till uppgifter i det typregister som avses i 12 § 3 mom.

2. Vid registreringsbesiktning skall företes

a) typregisterutdrag, någon annan utredning över typkod, besiktningsintyg som vid importbesiktning utfärdats för ett fordon eller ett intyg om överensstämmelse,

b) ifall ett avregistrerat fordon tas i bruk på nytt, en utredning över tidigare registrering,

c) utländskt registerutdrag eller annan utredning över tidigare registrering i fråga om fordon som avses i 20 § 2 mom. b - f-punkten, och

d) då en släpvagn besiktas, ett av släpvagnens tillverkare utfärdat intyg över den för släpvagnen garanterade totalmassan och massorna på axel samt övriga utredningar som besiktningsstället vid behov kräver.

25 §
Förrättande av registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning kontrolleras att fordonets konstruktion och utrustning samt mått och massor motsvarar gällande stadganden och bestämmelser samt konstateras de uppgifter som skall antecknas i registret. I fråga om ett begagnat fordon granskas skicket på de ställen om vilka bestämts att de skall granskas vid årsbesiktning. I fråga om släpvagnar fastställs den största tillåtna totalmassan och massorna på axel. Fordonets egenmassa skall fastställas genom vägning, om typbesiktningen eller importbesiktningen inte har gällt ett färdigt fordon eller om andra skäl till vägning föreligger.

2. Om det på grund av utredningar som företetts vid en registreringsbesiktning och granskning som utförts på ett besiktningsställe inte finns skälig anledning att förutsätta att fordonets konstruktion och utrustning är bristfällig eller strider mot de bestämmelser som utfärdats om dem, skall fordonet godkännas för anteckning i registret.

3. Om besiktningsstället med hjälp av företedda eller till buds stående utredningar eller kontrollutrustning i fråga om en eller flera konstruktioner eller utrustningsdetaljer inte kan förvissa sig om att fordonet är föreskriftsenligt, kan besiktningsstället kräva att sökanden anskaffar ett intyg över test som för godkännande av fordonet eller dess utrustning utförs vid en neutral forskningsanstalt, eller att han av fordonets tillverkare genom dennes representant i Finland ber om en utredning om föreskriftsenligheten i nämnda avseenden. Besiktningsstället kan även godkänna någon annan tillförlitlig utredning om fordonets föreskriftsenlighet.

6 kap.

Kopplingsbesiktning

26 §
Kopplingsbesiktningsskyldighet och anmälning av fordon till kopplingsbesiktning

1. En bil och en släpvagn som skall kopplas till varandra skall innan kombinationen tas i bruk föras till kopplingsbesiktning, om

a) fordonets mekaniska kopplingsanordningar inte uppfyller kraven i fråga om dimensionering i standarden SFS 3544 eller ISO 1102 då det gäller en kombination av bil och egentlig släpvagn, i standarden SFS 3545 eller ISO 337 och ISO 1726 då det gäller en kombination av bil och påhängsvagn eller i standarden ISO 1103 då det gäller en kombination av en bil och en medelaxelsläpvagn med en total massa på högst 3,5 ton,

b) i fråga om ett fordon som är försett med tryckluftsbromsar dimensioneringen och placeringen av släpbromskopplingarna inte uppfyller kraven enligt standarden SFS 3546 eller ISO 1728 när separata kopplingar används eller kraven enligt standarden SFS 3745 när tvillingkopplingar används, eller

c) kopplingen av elledningarna i ett system med 24 volt inte uppfyller kraven enligt standarden SFS 3547 eller ISO 1185 eller i ett system med 12 volt inte uppfyller kraven enligt standarden ISO 1724.

2. Ett annat fordon än ett sådant som avses i 1 mom. behöver inte föras till kopplingsbesiktning. Koppling är tillåten på de villkor som nämns i 31 § 4 mom. förordningen om användning av fordon på väg (1257/92).

3. Vid kopplingsbesiktning skall företes

a) registerutdraget för det fordon som är avsett att kopplas eller, om fordonet inte ännu är registrerat, ett besiktningsintyg eller typregisterutdrag som utfärdats vid en registrerings- eller importbesiktning, och

b) vid behov en utredning om kopplingsanordningarnas hållfasthet.

27 §
Koppling av utländskt och inhemskt fordon

Vad som i 26 § stadgas om koppling av dragfordon och släpfordon gäller också fordonskombinationer där antingen dragfordonet eller släpfordonet har registrerats i Finland och det andra fordonet utomlands eller i landskapet Åland.

28 §
Förrättande av kopplingsbesiktning

Vid kopplingsbesiktning kontrolleras att bilen och släpvagnen lämpligen kan kopplas till varandra. Kopplingsanordningarnas hållbarhet och ändamålsenlighet kontrolleras. Dessutom kontrolleras att kombinationen uppfyller stadgandena om mått, vändbarhet och andra egenskaper hos kombinationer. Den största tillåtna totalmassan för kombinationen och dess fördelning mellan fordonen fastställs. Ett godkännande för koppling antecknas i registret.

7 kap.

Ändringsbesiktning

29 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

1. Ett fordon skall innan det tas i normalt bruk föras till ändringsbesiktning, när

a) en ändring av fordonets kategori önskas,

b) fordonets axel- eller karosserikonstruktion eller de yttre måtten har ändrats,

c) antalet platser i fordonet har ändrats,

d) en lastbil (kategori N2 och N3) utrustas med en dragkoppling eller vändskiva eller när draganordningens placering har ändrats,

e) ett fordon har försetts med en motor som till cylindervolymen eller annars avviker från den ursprungliga, eller om fordonets avgasreningssystem har ändrats,

f) ett fordons anordningar och utrustning har ändrats eller kompletterats så, att ändringen kan påverka trafiksäkerheten. Detta gäller dock inte när lastutrymmet i en lastbil eller paketbil eller ett fordon i kategori N utrustas med skyddsfodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport, eller

g) över 30 procent av ett fordons delar har bytts ut efter registreringen eller den föregående besiktningen.

2. Bilar, utom bussar (kategorin M2 och M3), som tidigare varit i privat bruk skall föras till ändringsbesiktning innan fordonet börjar användas i tillståndspliktig trafik. Ändringsbesiktning behövs dock inte om fordonet registreringsbesiktas före det tas i tillståndspliktig trafik. Till ändringsbesiktning skall också föras ett fordon som börjar användas som skolbil eller i körundervisning som ges med stöd av undervisningstillstånd.

3. En lastbil (kategorin N2 och N3) och en släpvagn (kategorin O) skall föras till ändringsbesiktning, om lastutrymmet utrustas för djurtransport.

4. Ett fordon skall föras till ändringsbesiktning innan det börjar användas för transport av farliga ämnen om vilka det bestäms särskilt.

5. Ett fordon skall föras till ändringsbesiktning, om förutsättningarna för dess skattefrihet eller skattenedsättning inte längre gäller eller om uppgifterna om fordonets slag eller kategori eller annan indelning inte längre stämmer. Besiktningsskyldigheten gäller dock inte en traktor som utrustas till motorredskap.

30 §
Förrättande av ändringsbesiktning

1. Vid ändringsbesiktning skall stadgandena i 25 § iakttas i tillämpliga delar. Om ett fordons motor har bytts ut eller ändrats, skall sådan kontroll av avgasutsläpp som nämns i 38 § utföras.

2. Besiktningsstället skall meddela de förändringar som skett i registeruppgifterna till fordonsregistret och utfärda ett motsvarande registerutdrag eller göra motsvarande anteckning i registerutdraget.

8 kap.

Årsbesiktning

31 §
Årsbesiktningsskyldighet

1. En bil och en annan släpvagn än en sådan som avses i 2 mom. skall föras till årsbesiktning som följer:

fordonskategori årsbesiktning skall förrättas
a) lastbilar och bussar, specialbilar och släpvagnar vilkas totalmassa är större än 3,5 ton, personbilar och fordon i kategori M1 som användas i tillståndspliktig trafik, ambulanser samt fordon i kategori M2, M3, N2, N3, O3 och O4 första gången året efter det år fordonet togs i bruk och därefter årligen
b) släpvagnar vilkas totalmassa är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton, fordon i kategori O2 och museibilar första gången det andra året efter det då fordonet togs i bruk och därefter med två års mellanrum
c) paketbilar, specialbilar vilkas massa är högst 3,5 ton, samt fordon i kategori N1, men inte ambulanser första gången det tredje året efter det år då fordonet togs i bruk och därefter årligen
d) personbilar som används i privat trafik och kategori M1 än ambulanser första gången det tredje året efter det år då fordonet togs i bruk, andra gången det femte året efter det år då fordonet togs i bruk och därefter årligen

2. En lätt släpvagn och en släpvagn i kategori O1 behöver inte föras till årsbesiktning.

3. Ett fordon behöver inte föras till årsbesiktning det år då import- eller registreringsbesiktning eller första registrering har utförts.

32 §
Tidpunkten för årsbesiktningen

1. Andra bilar än museibilar skall föras till årsbesiktning under besiktningstiden, som bestäms av den sista siffran i bilens registreringstecken och som omfattar den egentliga besiktningsmånaden och de två därpå följande månaderna som följer:

Registreringstecknets sista siffra: Egentligt besiktningsmånad
1 Januari
2 Februari
3 Mars
4 April
5 Juni
6 Augusti
7 September
8 Oktober
9 November
0 December

2. En släpvagn skall föras till besiktning före utgången av det år då besiktning enligt 31 § 1 mom. skall förrättas.

3. En museibil skall föras till besiktning före utgången av juli det år då besiktningen skall förrättas.

4. Ett fordon kan tas till årsbesiktning före besiktningstiden, om minst åtta månader har förflutit sedan importbesiktningen eller registreringsbesiktningen eller den föregående årsbesiktningen.

5. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning kan tillåta att de stadgade tidsfristerna överskrids med högst två månader i fråga om bilar som på grund av besiktningsställets arbetssituation eller av någon annan motsvarande tillfällig orsak inte under föreskriven tid kan föras till besiktning.

33 §
Specialfall

1. Då ett fordon bevisligen har varit tillfälligt taget ur trafik eller utomlands under hela den besiktningstid som stadgats för det, skall det föras till besiktning senast inom två månader efter att det har tagits i trafik eller kommit till landet. Ett intyg över eller annan tillförlitlig utredning om att fordonet tillfälligt varit taget ur trafik eller varit utomlands skall medföras vid användningen av fordonet i trafik tills besiktningen har utförts.

2. Årsbesiktning som förrättats efter besiktningsmånaden under följande år motsvarar årsbesiktningen under det föregående året, om mindre än fem månader förflutit från ingången av den egentliga besiktningsmånaden.

3. Om en annan släpvagn än en sådan som avses i 31 § 1 mom. b-punkten förs till besiktning först i januari-april följande år, antecknas att besiktningen motsvarar föregående års besiktning.

4. Om besiktning av ett fordon som enligt 31 § 1 mom. b- och d-punkten skall besiktas vartannat år eller enligt 31 § 1 mom. d-punkten första gången under det tredje året efter det år då fordonet togs i bruk försummas, antecknas att besiktning som sker i januari-april året efter besiktningsskyldighetsåret motsvarar föregående års besiktning.

34 §
Användning av fordon efter besiktningstiden

Om ett fordon inom den tid som nämns i 32 eller 33 §§ inte har godkänts vid besiktning, får det inte användas i trafik, utom när fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det, eller om annat inte följer av 43 §. [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: 42 §. ]

35 §
Årsbesiktningens innehåll

1. Vid besiktningen konstateras för identifiering av fordonet dess registreringstecken och tillverkningsnummer. De tekniska uppgifter som antecknats om fordonet i registerutdraget och andra tillämpliga uppgifter kontrolleras. Dessutom kontrolleras att eventuell skatt eller avgift för fordonet inte har försummats och att trafikförsäkringspremien för ett fordon för vilket föreligger trafikförsäkringsskyldighet har betalts.

2. Vid besiktningen kontrolleras att fordonet och dess utrustning är i stadgat eller föreskrivet skick, att fordonet är säkert i trafiken och att det inte medför onödig olägenhet för miljön.

3. Vid besiktningen görs anteckningar om utförd besiktning i registerutdraget, bestäms vid behov om avhjälpande av brister och anmäls om godkännande eller eventuellt körförbud till fordonsregistret.

4. Över besiktningen av ett fordon skall uppgöras ett kontrollkort, där de ställen som kontrollerats och eventuella fel och brister på dem antecknas. På kontrollkortet skall också antecknas om fordonet har godkänts eller underkänts eller om besiktningen har avbrutits.

36 §
Identifiering av fordon samt kontroll av registeruppgifter, försäkring och skatteuppgifter

1. Besiktningen av ett fordon skall avbrytas, om fordonet inte på ett tillförlitligt sätt kan identifieras, om en eventuell skatt eller avgift för ett fordon har försummats eller om trafikförsäkringspremien för ett fordon för vilket föreligger trafikförsäkringsskyldighet inte har betalts. På samma sätt skall förfaras, om de tekniska uppgifterna om fordonet i registerutdraget och fordonsregistret inte är korrekta, då det också skall bestämmas att fordonet skall föras till ändringsbesiktning inom en månad.

2. Utan att besiktningen avbryts får dock vid årsbesiktningen rättas till ett mindre fel i registeruppgifterna som uppenbarligen har uppstått vid registreringsbehandlingen samt sådana uppgifter vilkas ändring enligt 29 § inte förutsätter ändringsbesiktning.

3. Om den som förrättar besiktningen finner att ett fordon som är befriat från bil- och motorcykelskatt eller berättigat till nedsatt skatt är sådant att skatt skall betalas för det, skall han underrätta den som debiterar skatten om detta. På samma sätt skall förfaras om ett fordon för vilket skatt med stöd av lagen om bil- och motorcykelskatt (482/67) har återbetalts har överlåtits för annat bruk än det som avses i nämnda lag.

37 §
Granskning av fordons skick

På ett fordon skall de ställen kontrolleras som nämns i bilaga II till det direktiv (77/143/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpfordon till dessa fordon som EG-rådet har antagit. Vid kontrollen skall, när detta är möjligt, ändamålsenliga mätinstrument samt andra lämpliga hjälpmedel användas.

38 §
Kontroll av avgasutsläpp

1. Avgasutsläppen från en bil som har tagits i bruk 1978 eller senare kontrolleras enligt EG-rådets direktiv (92/55/EEG) om ändring av det direktiv som nämns i 37 §, med de undantag som stadgas i denna paragraf. Avgasutsläppen från en bil som har tvåtaktsmotor eller motorpetroleum som drivmedel behöver dock inte kontrolleras.

2. Gränsvärdena för avgasutsläppen från en bil med ottomotor är följande:

fordonets motortyp och ibruksningstid vid tomgång vid ett varvtal på minst 2000 rpm
CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda
före 1.1.1986 4,5 1 000 - - -
1.1.1986 eller senare 3,5 600 - - -
lågemissionsbilar, oberoende av ibrukningstiden 0,3 100 0,3 100 1 ± 0,03

3. Som gränsvärden för kolmonoksid vid tomgång för en lågemissionsbil kan användas gränsvärden som tillverkaren uppger och som avviker från stadgandena i 2 mom.

4. Avgasutsläppen från dieseldrivna bilar kontrolleras fram till 1994 endast om en visuell uppskattning ger anledning därtill. Vid kontrollen är gränsvärdet 7,0 Boschenheter, för bilar som tagits ibruk den 1 januari 1990 eller senare dock 3,5 Boschenheter. Från och med ingången av 1995 tillämpas vid kontrollen av dieseldrivna bilar mätningssätt och gränsvärden enligt det direktiv som avses i 37 § 1 mom.

39 §
Förrättare av kontroll av avgasutsläpp

1. Avgasutsläppen får kontrolleras av en bilreparationsverkstad eller något annat kontrollställe, förutsatt att det finns tillgång till en tillräckligt noggrann kontrollapparatur och sakkunnig personal för utförandet av kontrollen.

2. Den som utför kontroll av avgasutsläpp skall innan verksamheten inleds göra anmälan till Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen.

3. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen kan förbjuda godkännandet av ett intyg från en sådan reparationsverkstad eller ett sådant kontrollställe där mätningarna inte utförs på behörigt sätt.

4. Över besiktningen skall för årsbesiktningen ges ett undertecknat intyg som utvisar resultatet av kontrollen. Om längre tid än tre månader har förflutit sedan kontrollen, eller om ingen kontroll alls har utförts, skall avgasutsläppen kontrolleras i samband med besiktningen.

5. Vid besiktningen kan avgasmätningar utföras för att kontrollera att reparationsverkstadens eller kontrollställets mätningar stämmer, varvid den mätning som utförts vid besiktningen gäller.

40 §
Kontroll av tryckluftsbromsar och draganordning

1. Kontroll av anpassning av bromsar, som eventuellt hör till kontrollen av ett fordons tryckluftsbromsar, får utföras av en bilreparationsverkstad eller något annat kontrollställe, förutsatt att detta har tillgång till en tillräcklig kontrollapparatur och sakkunnig personal för utförandet av kontrollen.

2. En reparationsverkstad eller något annat kontrollställe som uppfyller villkoren enligt 1 mom. får även utföra kontroller av släpvagnars dragkoppling.

3. På kontroll enligt denna paragraf tillämpas vad som stadgas i 39 § i tillämpliga delar.

41 §
Godkännande och underkännande vid besiktning

1. Ett fordon skall godkännas vid besiktningen, om det konstateras att det inte överskrider de gränsvärden som nämns i 38 § 2-4 mom. och om det inte har upptäckts några fel eller brister på det. Ett fordon skall också godkännas, om ett fel eller en brist som konstaterats på det endast medför obetydlig fara eller olägenhet och kan rättas till genom en enkel justeringsåtgärd eller utbyte av en del. Brister får dock finnas på högst tre punkter. Det skall bestämmas att felen och bristerna skall avhjälpas inom en rimlig tid.

2. Om ett fordon inte uppfyller kraven enligt 1 mom. skall det underkännas vid besiktningen. Om felet eller bristen medför omedelbar fara för trafiksäkerheten skall fordonet dessutom ges körförbud. Körförbud ges dock inte på grund av att gränsvärden för avgasutsläpp överskrids.

42 §
Körförbud

1. Ett fordon som vid besiktningen getts körförbud får inte användas i trafiken innan felet eller bristen har avhjälpts och fordonet godkänts vid en ny besiktning. Den som förrättar besiktningen får dock utfärda ett intyg som berättigar att föra fordonet till närmaste ställe där det kan repareras på lämpligt sätt och därefter till ny besiktning. I intyget skall nämnas vart fordonet får föras och hur, samt för hur lång tid intyget är i kraft.

2. Körförbudet utvisas med ett klistermärke som den som besiktat fordonet fäster på vindrutan eller på något annat synligt ställe. Anteckning om körförbud och upphävande av detta görs i registerutdraget och anmäls till fordonsregistret.

3. Klistermärket eller lappen får inte tas bort innan fordonet har godkänts vid en ny besiktning.

43 §
Avhjälpande av brister och anteckningar vid besiktning

1. Felen och bristerna på ett fordon som underkänts vid besiktningen och som inte getts körförbud skall rättas till så snabbt som möjligt. Ett sådant fordon får användas i trafiken i en månad efter att det underkänts vid besiktningen, även om den tid som avses i 32 § överskrids.

2. Ett fordon som underkänts vid årsbesiktning skall repareras och på nytt föras till besiktning för godkännande. Om fordonet inom en månad från underkännandet besiktas på det besiktningsställe som underkänt fordonet skall endast de ställen på vilka det konstaterats brister kontrolleras.

3. I fordonets registerutdrag skall antecknas att det godkänts vid besiktningen samt datum för godkännandet. Uppgifterna anmäls även till fordonsregistret. Dessutom antecknas i registerutdraget eventuella fel och brister enligt 41 § 1 mom. samt det datum när de senast skall vara avhjälpta.

4. Anmälning till den som för fordonsregistret skall göras på det sätt som denne bestämmer. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning kan ge närmare anvisningar om innehållet i kontrollkortet samt om anteckningarna i registerutdraget.

9 kap.

Fordonets skick

44 §
Tillsyn över fordonets skick

Ett fordons ägare och förare skall se till att fordonet inte används innan de brister som framkommit i dess konstruktion och utrustning blivit avhjälpta. Denna skyldighet gäller dock inte en under resan konstaterad bristfällighet som med hänsyn till förhållandena är att anse som ringa och som sannolikt har uppstått under resan, om den inte har kunnat observeras och avhjälpas av föraren omedelbart eller inte utan betydande olägenhet kan repareras under resan.

45 §
Granskning av fordon i trafiken

1. När polisen så som avses i 96 § vägtrafiklagen har förhindrat ett fordons användning på grund av att det är i dåligt skick eller inte har besiktats, skall anteckning om körförbudet göras i registerutdraget. Registerutdrag och registreringskyltar som polisen tagit hand om skall tillställas den som sköter registreringsärenden. Ett fordon som getts körförbud skall anmälas till fordonsregistret.

2. När användningen av ett fordon har förhindrats så som stadgas i 1 mom., får fordonet dock med skriftligt tillstånd av polisen föras till reparation eller, omedelbart före reserverad besiktningstid, till besiktning.

3. Om registerutdrag eller registreringsskyltar som polisen har tagit hand om inte avhämtas inom sex månader efter omhändertagandet, skall 17 § förordningen om registrering av fordon iakttas.

4. En granskning som utförts på grund av att ett fordon konstaterats vara i dåligt eller bristfälligt skick ersätter inte årsbesiktning.

10 kap.

Särskilda stadganden

46 §
Rättelse av uppgifter i registret

Om de uppgifter om ett registrerat fordon som lämnats till fordonsregistret i förhandsanmälan eller i typregisterutdraget är felaktiga, skall de rättas vid en ändringsbesiktning eller en ny registreringsbesiktning.

47 §
Straffstadgande

Den som bryter mot denna förordning döms till straff så som stadgas i vägtrafiklagen.

48 §
Ändringssökande

1. I fråga om sökande av ändring i ett beslut som en förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av denna förordning gäller, med de undantag som stadgas i denna paragraf, vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) och i vägtrafiklagen.

2. Ett beslut eller en bestämmelse som har meddelats med stöd av denna förordning skall iakttas även om beslutet eller bestämmelsen inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annat.

49 §
Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 september 1989 om besiktning av fordon (843/89) jämte ändringar.

2. Om ikraftträdandet av stadgandena i 3 kap., som gäller EG-typgodkännande, stadgas särskilt.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.