1698/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om justitiekanslersämbetet

På föredragning av justitieministern stadgas:

Justitiekanslersämbetets uppgifter
1 §

Justitiekanslersämbetet finns i samband med statsrådet. Justitiekanslern är chef för justitiekanslersämbetet.

Vid justitiekanslersämbetet bereds de ärenden som det ankommer på justitiekanslern att avgöra samt utförs de övriga uppgifter som hör till justitiekanslerns verksamhetsområde och som anges nedan.

Organisation
2 §

Vid justitiekanslersämbetet finns en administrativ avdelning, en avdelning för rättsövervakning och en åklagaravdelning. Vid avdelningarna kan finnas verksamhetsenheter enligt vad som bestäms i arbetsordningen för justitiekanslersämbetet.

3 §

Vid administrativa avdelningen handläggs ärenden som gäller övervakningen av statsrådet samt ärenden som gäller justitiekanslersämbetets inre administration, personalutbildning, information och ekonomi. Vid avdelningen handläggs dessutom ärenden som gäller övervakningen av advokater liksom också sådana internationella ärenden och sådana övriga ärenden som inte enligt särskilda stadganden eller bestämmelser skall handläggas vid någon annan avdelning.

4 §

Vid avdelningen för rättsövervakning handläggs ärenden som gäller klagomål samt ärenden som gäller övervakningen av domstolar och annan laglighetsövervakning, om de inte enligt särskilda stadganden eller bestämmelser skall behandlas vid någon annan avdelning.

5 §

Vid åklagaravdelningen handläggs ärenden som gäller ledning, förvaltning och övervakning av samt utbildning vid åklagarväsendet. Vid åklagaravdelningen handläggs även klagomålsärenden som gäller åklagare samt övriga ärenden som ankommer på justitiekanslern i egenskap av högsta åklagare.

6 §

Justitiekanslern kan bestämma att ett ärende skall handläggas vid en annan avdelning än den till vilken ärendet enligt 3-5 §§ hör, eller gemensamt vid flera avdelningar.

Tjänstemän
7 §

Vid justitiekanslersämbetet finns en kanslichef, referendarieråd såsom avdelningschefer, en konsultativ tjänsteman, referendarieråd, äldre och yngre justitiekanslerssekreterare samt föredragande.

Vid justitiekanslersämbetet finns också en utbildningsplanerare, en informationsplanerare, en personalsekreterare och avdelningssekreterare samt andra ordinarie tjänstemän. Dessutom kan vid justitiekanslerssämbetet finnas annan personal i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande. Vid justitiekanslersämbetet kan för vissa uppgifter anställas särskilda sakkunniga.

Föredragande vid justitiekanslersämbetet är de tjänstemän som nämns i 1 mom. samt de tjänstemän som av justitiekanslern särskilt förordnas till uppgiften.

8 §

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefstjänsten juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med statsförvaltning och erfarenhet av domaruppgifter,

2) för tjänsterna som referendarieråd såsom avdelningschef, konsultativ tjänsteman, referendarieråd samt äldre och yngre justitiekanslerssekreterare juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med domaruppgifter eller administration,

3) för tjänsterna som föredragande juris kandidatexamen, samt

4) för övriga tjänster för tjänsten lämplig högskoleexamen eller annan utbildning som behövs för tjänsten.

9 §

Kanslichefen, referendarieråden såsom avdelningschef, den konsultativa tjänstemannen, referendarieråden samt de äldre och de yngre justitiekanslerssekreterarna utnämns av republikens president på framställning av justitiekanslern.

Tjänsterna som kanslichef, referendarieråd såsom avdelningschef, konsultativ tjänsteman och referendarieråd besätts utan att de förklaras lediga.

10 §

Andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 9 § utnämns av justitiekanslern. Tillfälliga tjänstemän anställs av justitiekanslern.

Personal i arbetsavtalsförhållande anställs av kanslichefen.

De tjänster som avses i denna paragraf kan, med undantag av utbildningsplanerar-, informationsplanerar-, personalsekreterar- och avdelningssekreterartjänsterna, besättas utan att de förklaras lediga.

11 §

Justitiekanslern bestämmer hur tjänstemännen skall fördelas på avdelningarna och verksamhetsenheterna.

Om kanslichefen eller en avdelningschef har förhinder företräds han av en tjänsteman som blivit förelagd uppgiften i arbetsordningen eller av en i 9 § nämnd tjänsteman som justitiekanslern särskilt utser.

12 §

Tjänstemän som är föredragande vid justitiekanslersämbetet beviljas tjänstledighet av justitiekanslern. Om beviljande av tjänstledighet för kanslichefen, referendarieråden såsom avdelningschefer, den konsultativa tjänstemannen, referendarieråden samt de äldre och de yngre justitiekanslerssekreterarna för längre tid än ett år gäller dock vad som i reglementet för statsrådet (995/43) stadgas om tjänstemän som utnämns av republikens president.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet för högst tre månader av kanslichefen och för längre tid av justitiekanslern.

Justitiekanslern anställer tillfälliga tjänstemän att sköta lediga tjänster. Vikarier skall likväl anställas av den som enligt 1 och 2 mom. beviljar tjänsteledighet.

Tjänstemännens uppgifter samt avgörande av ärenden
13 §

Kanslichefen skall

1) leda justitiekanslersämbetets inre verksamhet samt sörja för dess resultatansvar och utveckling,

2) föredra justitiekanslersämbetets arbetsordning,

3) bereda ärenden som gäller verksamhets- och ekonomiplanering samt budget för justitiekanslersämbetet,

4) handlägga ärenden som gäller besättande av tjänster, beviljande av tjänstledighet, tjänsteförhållandens upphörande och tjänstereglering samt andra personalfrågor,

5) sörja för utarbetandet av justitiekanslerns berättelse,

6) på det sätt som justitiekanslern bestämmer delta i uppgifter som hänför sig till övervakningen av statsrådet samt i beredningen av justitiekanslerns utlåtanden, samt

7) handlägga andra ärenden som justitiekanslern på grund av ärenderas beskaffenhet uppdrar åt honom.

Kanslichefen är chef för administrativa avdelningen.

Mera detaljerade bestämmelser om kanslichefens uppgifter meddelas vid behov i arbetsordningen.

14 §

Avdelningschefen skall

1) leda och utveckla avdelningens verksamhet samt bära resultatansvaret för verksamheten vid avdelningen,

2) övervaka att de ärenden som ankommer på avdelningen handläggs omsorgsfullt, snabbt och effektivt,

3) se till att avdelningens tjänstemän får tillräcklig handledning i sina uppgifter,

4) bereda och föredra de viktigaste av de ärenden som ankommer på avdelningen; samt

5) sköta uppgifter om vilka justitiekanslern bestämmer särskilt.

Chefen för avdelningen för rättsövervakning skall dessutom på det sätt som justitiekanslern bestämmer delta i uppgifter som hänför sig till övervakningen av statsrådet.

Chefen för åklagaravdelningen skall även bereda och föredra sådana personalfrågor vid åklagarväsendet som justitiekanslern skall avgöra samt sörja för åklagarnas utbildning och för granskningen och övervakningen av åklagarverksamheten.

Mera detaljerade föreskrifter om avdelningschefens uppgifter meddelas vid behov i arbetsordningen.

15 §

Den konsultativa tjänstemannen skall bereda och föredra justitiekanslerns utlåtanden, delta i uppgifter som hänför sig till övervakningen av statsrådet samt sköta andra uppgifter som förelagts honom i arbetsordningen eller på något annat sätt.

16 §

Andra föredragande tjänstemän än de som nämns i 13-15 §§ skall bereda och föredra de ärenden som de har förordnats att handlägga, referendarieråden särskilt de viktigaste ärendena på deras avdelningar, samt sköta andra uppgifter som särskilt ålagts dem.

Mera detaljerade bestämmelser om uppgifterna för de tjänstemän som avses i 1 mom. ges vid behov av justitiekanslern i arbetsordningen eller särskilt. Detsamma gäller uppgifterna för övriga tjänstemän vid justitiekanslersämbetet.

17 §

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) användningen av de anslag som står till förfogande för verksamheten vid justitiekanslersämbetet,

2) reseräkningar och kostnadsersättningar,

3) ålderstillägg för tjänstemän och tjänstgöringstillägg för arbetstagare vid justitiekanslersämbetet,

4) personalutbildning, samt

5) registrering och arkivering av handlingar.

I 10 och 12 §§ stadgas om vissa personalfrågor som kanslichefen skall avgöra.

18 §

Avdelningschefen beslutar om inbegärande av upplysningar och utredningar i anhängiga ärenden, om det inte av ärendets art följer att den som skall avgöra ärendet bör besluta därom.

Chefen för åklagaravdelningen fastställer formulären för de blanketter och handlingar som skall användas i åklagarverksamheten.

Föredragning
19 §

Ärenden som justitiekanslern skall handlägga avgörs på föredragning, om inte justitiekanslern beslutar något annat. I arbetsordningen kan vid behov bestämmas om vilka andra ärenden som skall avgöras på föredragning.

Om föredragandens åsikt i ett ärende som avgörs på föredragning avviker från justitiekanslerns beslut, har föredraganden rätt att anteckna sin åsikt i avgörandets arkivexemplar.

Mera detaljerade bestämmelser om föredragningen och de handlingar som därvid skall uppsättas meddelas vid behov i arbetsordningen eller i separata anvisningar som justitiekanslern fastställer.

Särskilda stadganden
20 §

Arbetsordningen för justitiekanslersämbetet fastställs av justitiekanslern.

21 §

Tjänstemän som är föredragande vid justitiekanslersämbetet åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt.

22 §

I samarbetet mellan justitiekanslersämbetet och dess personal skall iakttas vad som stadgas i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som överenskommes i de avtal som ingåtts med stöd av lagen.

23 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av justitiekanslern.

Ikraftträdande
24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.