1688/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 4 och 16 §§ lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 2 mom. och 16 § 1 mom. lagen den 31 augusti 1990 om yrkesutbildningscentrer för vuxna (760/90),

av dessa lagrum 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1992 (720/92), som följer:

4 §
Tillstånd

Med undervisningsministeriets tillstånd får rätten att hålla ett vuxenutbildningscenter överlåtas på någon annan.

16 §
Ersättning som skall betalas av en studerandes hemkommun

Om en studerande deltar i sådan grundläggande yrkesutbildning eller utbildning i form av påbyggnadslinjer som ordnas vid ett vuxenutbildningscenter och som undervisningsmyndigheterna köper, är hans hemkommun skyldig att betala ersättning till staten. Ersättningen bestäms årligen på basis av de statliga yrkesläroanstalternas genomsnittliga per elev beräknade sannolika kostnader, med iakttagande av vad lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar om hemkommunens betalningsandel för studerande vid statliga yrkesläroanstalter. Utgifter för anläggningsprojekt beaktas inte då ersättningen bestäms.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 315/92
KuUB 15/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.