1687/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 9 och 40 §§ lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) 9 § 3 mom. samt

fogas till 40 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

9 §
Hemkommunernas betalningsandelar

Hemkommunens betalningsandel för kostnaderna för en elev i en yrkesläroanstalt som staten svarar för skall beräknas utgående från det belopp per elev som statsrådet på förhand bestämmer för följande år på basis av de genomsnittliga, sannolika kostnaderna för statens yrkesläroanstalter. Beloppet skall bestämmas med beaktande av de statliga yrkesläroanstalternas faktiska konsumtionsutgifter och utgifter för anläggningsprojekt under föregående år samt deras utgifter för maskin-, inventarie- och apparatanskaffningar. Då beloppet bestäms beaktas den uppskattade ändringen i kostnadsnivån mellan det innevarande året och det följande året samt för konsumtionsutgifternas del dessutom de uppskattade ändringarna i verksamhetens art och omfattning för de nämnda åren. Hemkommunen skall betala skillnaden mellan det per elev fastställda beloppet och det därav enligt skalan i 8 § beräknade beloppet.

40 §
Utbetalning

Elevens hemkommun skall två gånger per år till staten betala sin andel av kostnaderna för en elev i en yrkesläroanstalt som staten är huvudman för, den första raten före utgången av mars och den andra raten före utgången av november.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 315/92
KuUB 15/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.