1683/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 1 och 2 a §§ lagen om statsunderstöd till folkhögskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juli 1984 om statsunderstöd till folkhögskolor (542/84) 1 § 2 mom., samt

fogas till 2 a §, sådan den lyder i lag av den 3 augusti 1992 (724/92), ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Vid en folkhögskola kan också ordnas grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning. I fråga om denna utbildning gäller dessutom i tillämpliga delar lagen om yrkesläroanstalter (487/87) och vad som stadgas eller bestäms med stöd av den.

2 a §

På grundskolelinjerna tillämpas 1 mom. endast på sådana studerande som fyllt aderton år före utgången av det år då studierna inleds eller på studerande som inte slutfört grundskolans lärokurs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagens 2 a § 2 mom. skall tillämpas på sådana studier på en grundskolelinje som inleds den 1 augusti 1993 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 297/92
KuUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.