1680/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) 49 § 2 mom. och 55 §, samt

fogas till 50 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

49 §
Driftskostnader

Statsandelar som inte betalts ut när denna lag träder i kraft skall betalas ut i lika stora årliga poster under fem år räknat från 1994. En statsandel som utfaller till betalning skall räknas ut så att 5 procent dras av från skillnaden mellan den enligt de på förhand fastställda statsandelsgrunderna ansökta statsandelen och förskotten samt delbetalningarna. En statsandel som understiger 10 000 mark betalas inte ut. På det belopp som motsvarar en av de nämnda årliga betalningsposterna beräknas under fem år en årlig ränta på sex procent, som betalas ut i samband med posten för 1998.


50 §
Anläggningskostnader

Utan hinder av 40 § 4 mom. kan statsandel för anläggningsprojekt beviljas under 1993-97 på villkor att den betalas under sju år räknat från ingången av kalenderåret efter det då projektet slutfördes, i form av lika stora årliga post. Varje årlig post betalas före utgången av mars och den ökas med en på den obetalda delen av statsandelen beräknad årlig ränta som motsvarar Finlands Banks grundränta och som räknas från den dag då den första årliga posten har betalts. I ansökan om statsandel skall uppges om sökanden samtycker till detta villkor.


55 §
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

För yrkesutbildning enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) beviljas statsandel så som stadgas i denna lag, om

1) utbildningen har påbörjats innan denna lag trädde i kraft,

2) arbetskraftsmyndigheten har fattat sitt beslut enligt 9 § i nämnda lag om intagning av studerande till utbildning senast den 31 maj 1992 eller har ingått ett anskaffningsavtal enligt 14 § i nämnda lag senast den 31 juli 1992 och

3) för utbildningen har beviljats statsandel med stöd av den lag som nämns i 48 § 1 mom. 3 punkten.

Statsandelen per elev för dem som får i 1 mom. avsedd utbildning beräknas utgående från de i 14 och 52 §§ avsedda enhetspriserna enligt den skala för statsandel för driftskostnader om vilken stadgas i den lag som nämns i 48 § 1 mom. 3 punkten.

Den statsandel om vilken stadgas i denna paragraf beviljas och betalas till huvudmannen för läroanstalten. Statsandelen betalas två gånger per år vid de tider som anges i 40 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 161/92
KuUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.