1668/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om fri rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 15 § 1 och 4 mom. lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/73),

av dessa lagrum 10 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 7 januari 1977 (3/77) och 15 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1975 (1034/75), samt

fogas till lagen en ny 5 a §, som följer:

5 a §

Justitieministeriet fastställer de allmänna grunderna för hur disponibla medel per månad, tillgångar och underhållsskyldighet samt övriga på hans ekonomiska ställning inverkande omständigheter för sökanden av fri rättegång skall bedömas då det prövas om fri rättegång skall beviljas och vilket belopp som skall uppbäras i ersättning för denna.

10 §

Ett biträde får inte förordnas

1) i ansökningsärenden, om inte särskilt vägande skäl därtill föreligger, eller

2) i enkla brottmål, i vilka enligt allmän straffpraxis strängare straff än böter inte är att vänta eller i vilka den åtalades rättsskydd med hänsyn till det straff som i övrigt kan väntas och utredningen i ärendet inte kräver att ett biträde förordnas.


11 §

Har den som fått fri rättegång själv till sitt biträde föreslagit en person, som uppfyller kompetenskraven, skall denne förordnas, om inte särskilda skäl påkallar något annat. I fråga om bestämmandet av arvoden och kostnader iakttas dock 15 §.


15 §

Ett enligt denna lag förordnat rättegångsbiträde, med undantag av allmänt rättsbiträde, har rätt att av statens medel få ett skäligt arvode för sitt arbete och för tidsspillan samt ersättning för nödvändiga kostnader. Då arvodet och ersättningen bestäms, skall såsom en på dess storlek inverkande omständighet i synnerhet beaktas sakens art och de krav den ställer, det utförda arbetets art samt om det har funnits särskilda skäl att förordna biträdet från annan ort än domstolsorten.


Justitieministeriet meddelar efter att ha underhandlat med Finlands Advokatförbund närmare föreskrifter om arvodena och kostnaderna enligt denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 185/92
LaUB 12/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.