1667/1992

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1992

Statsrådets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 34 a § lagen den 2 december 1955 om pensionsstiftelser (469/55), sådant detta lagrum lyder i lag av den 8 juli 1961 (398/61), beslutat:

1 §

Till pensionsskyddscentralen överförs verkställandet av inspektion i de pensionsstiftelser som enbart eller vid sidan av annan verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/61). Pensionsskyddscentralen skall övervaka verksamheten vid de pensionsstiftelser som avses i denna paragraf till den del inspektionen och tillsynen ansluter sig till verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare. Pensionsskyddscentralen skall särskilt övervaka att en kreditförsäkring som avses i 13 § lagen om pension för arbetstagare har upptagits.

2 §

De berättelser jämte bilagor som enligt 25 § lagen om pensionsstiftelser skall tillställas social- och hälsovårdsministeriet skall av en pensionsstiftelse som avses i 1 § tillställas pensionsskyddscentralen. Pensionsstiftelsen skall inom en skälig tid som fastställs av pensionsskyddscentralen lämna denna också andra sådana uppgifter om sin verksamhet som behövs för att pensionsskyddscentralen skall kunna utöva tillsynen.

3 §

När en pensionsstiftelse som avses i 1 § gör en ansökan hos social- och hälsovårdsministeriet om fastställelse av stadgar, skall ministeriet inhämta pensionsskyddscentralens utlåtande om huruvida stadgarna med avseende på pensionsskyddet överensstämmer med lagen om pension för arbetstagare.

4 §

Pensionsskyddscentralen skall utan dröjsmål göra de framställningar hos social- och hälsovårdsministeriet som de omständigheter, vilka har framkommit vid tillsynen över pensionsstiftelserna, kan ge anledning till.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 3 maj 1962 om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till registreringen av understödskassor och pensionsstiftelser samt tillsynen över dem (316/62).

Helsingfors den 30 december 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.