1652/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 13 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 30 december 1991 (1692/91), samt

fogas till lagen en ny 27 a § som följer:

13 §
Rätt till grunddagpenning

Den som första gången kommer ut på arbetsmarknaden har under tre månader räknat från den dag då detta skedde inte rätt till grunddagpenning. Denna begränsning tillämpas dock inte på den som blivit arbetssökande efter fullbordad yrkesutbildning vid en läroanstalt, eller på den som tidigare har varit företagare och som med beaktande av den yrkesskicklighet som han besitter och det arbete som han utfört kan anses ha varit på arbetsmarknaden och som har avbrutit eller lagt ned sin företagsverksamhet.

27 a §
Tilläggspensioners och vårdersättningars inverkan på arbetslöshetsdagpenningen

Om någon erhåller av arbetsgivaren ordnad tilläggspension som överstiger minimikraven enligt lagen om pension för arbetstagare, eller om någon erhåller stöd enligt 9 § socialvårdsförordningen (607/83) för vård av invalid, åldring eller kroniker i hemmet, minskas beloppet av hans fulla grunddagpenning eller den dagpenning avvägd enligt förtjänsten som utbetalas till honom med beloppet av ovan nämnda pension eller vårdersättning med undantag för den del som skall betalas som ersättning för kostnader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandet i 13 § tillämpas på den som har kommit ut på arbetsmarknaden efter det att lagen trädde i kraft. Lagens 27 a § tillämpas på dagpenning som hänför sig till tiden räknat från ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 338/92
ShUB 48/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.