1635/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 augusti 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/82) 8 §,

ändras 2 §, 5 § 1 mom. och 9 § samt

fogas till 10 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 10 a § som följer:

2 §

Som räntestödslån kan godkännas ett i bostadssparavtal enligt lagen om bostadssparpremier (1634/92) angivet lån eller en del därav. Räntegottgörelse kan dock inte betalas om låntagaren med stöd av någon annan lag än denna har beviljats lån eller av statens medel erhåller räntestöd för samma ändamål.

Vad som i denna lag stadgas om bostad tillämpas på motsvarande sätt även på sådan kvotdel av bostad som avses i lagen om bostadssparpremier.

En bostad kan vid varje tillfälle vara föremål för endast ett räntestödslån. Makar kan beviljas endast ett räntestödslån. Som ett enda räntestödslån anses då även lån som lyfts på grundval av separata bostadssparavtal.

5 §

Den ränta som en penninginrättning uppbär för ett räntestödslån skall vara lägre än den ränta som penninginrättningen allmänt tillämpar på motsvarande lån som beviljas för anskaffande av en första ägarbostad. Övriga kostnader i anslutning till lånet vilka penninginrättningen uppbär får inte vara större än vad penninginrättningen i allmänhet tillämpar på motsvarande lån.


9 §

Statskontoret betalar räntegottgörelsen till penninginrättningen.

10 §

Den bostad som räntestödslånet gäller kan av särskilda skäl uthyras för högst ett år.

10 a §

Ett räntestödslån kan överföras till en annan penninginrättning eller uppdelas på två särskilda lån. Penninginrättningen skall underrätta statskontoret om att ett lån har delats upp.

Om två personer som bor i olika bostäder och som får räntestödslån skaffar en gemensam bostad, får den del som sammanlagt godkänns som räntestödslån inte överstiga det maximibelopp som stadgas i 4 §. Maximibeloppet av räntestödslånet beräknas då enligt anskaffningstidpunkten för den gemensamma bostaden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Lagen tillämpas även på räntestödslån som beviljas på grundval av sådana bostadssparavtal enligt lagen om bostadssparpremier (862/80) som ingåtts innan denna lag trätt i kraft. På dessa räntestödslån tillämpas dock fortfarande

5 § 1 mom. samt stadgandena om kreditreserveringsersättning sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 273/92
MiUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.