1634/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag Om bostadssparpremier

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Mål

För förbättrande av unga människors möjligheter att skaffa sig en första ägarbostad och för främjande av bostadssparandet kan bostadssparavtal enligt denna lag ingås.

Angående statligt räntestöd för lån som beviljas på grundval av bostadssparavtal gäller lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/82) samt de stadganden och bestämmelser som meddelas med stöd av den.

2 §
Bostad

Med bostad avses i denna lag minst hälften av de aktier eller andelar som medför rätt att besitta en bostadslägenhet eller minst hälften av ett egnahemshus.

3 §
Krav på bostadsspardeponenten

Bostadsspardeponent kan den bli som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 31 år. Makar kan tillsammans bli bostadsspardeponenter trots att den ena maken har fyllt 31 år.

En person som tidigare har ägt en bostad kan dock inte bli bostadsspardeponent. Om en person vederlagsfritt har fått en kvotdel av en bostad i sin ägo, anses han inte ha ägt en bostad.

4 §
Bostadssparavtal

Med bostadssparavtal avses ett avtal mellan en bostadsspardeponent och en penninginrättning, i vilket bostadsspardeponenten förbinder sig att på ett bostadssparpremiekonto göra depositioner för anskaffning av en första ägarbostad och i vilket penninginrättningen och bostadsspardeponenten avtalar om ett reciprocitetslån. En ny person som uppfyller kraven i 3 § kan innan den sista depositionen görs ansluta sig till bostadssparavtalet.

Med penninginrättning avses i denna lag ett sådant kreditinstitut som tar emot depositioner från allmänheten.

5 §
Egen sparandel

På bostadssparpremiekontot skall under minst åtta kalenderkvartal göras en deposition om vars minimi- och maximistorlek stadgas genom förordning. Det sammanlagda beloppet av depositionerna samt den ränta och tilläggsränta som betalas på dem skall motsvara 20 procent av bostadens köpesumma eller anskaffningspris. Tilläggsräntan beaktas då beräknad fram till den tidpunkt då reciprocitetslånets storlek avtalas.

Bostadsspardeponenten kan med penninginrättningen avtala om att för finansieringen av bostaden används även andra medel än de som deponerats på bostadssparpremiekontot. Det sammanlagda depositionsbeloppet kan därvid också vara mindre än den procentandel som stadgas i 1 mom. Andra medel än sådana som deponerats på bostadssparpremiekontot beaktas inte när reciprocitetslånets storlek uträknas.

6 §
Krav på den bostad som förvärvas

Den bostad som förvärvas med hjälp av ett bostadssparavtal skall vara belägen i Finland.

Med hjälp av ett bostadssparavtal kan inte förvärvas en bostad där bostadsspardeponenten faktiskt bor redan före köpet, om inte boendet baserar sig på ett hyresförhållande eller om inte deponenten har förvärvat bostaden av sina föräldrar.

Vad 2 mom. stadgar om bostadsförvärv som baserar sig på ett hyresförhållande tillämpas dock inte om bostaden redan före ingåendet av hyresavtalet helt eller delvis var i deponentens bruk.

7 §
Ränta och tilläggsränta på bostads- spardepositioner

På bostadsspardepositioner betalar penninginrättningen en ränta som är lika stor som den maximinivå som 33 § 2 mom. inkomstskattelagen (1535/92) stadgar för skattefri depositionsränta. Dessutom betalar penninginrättningen på depositioner från det år deponerandet inleds och därefter för högst fem kalenderår en årlig tilläggsränta som avtalas i bostadssparavtalet. Tilläggsräntan skall dock vara minst 2 och högst 4,5 procent om året.

Tilläggsräntan betalas efter att bostadsspardeponenten har uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrevet för bostaden har upprättats eller byggnadstillsynsmyndigheten har förrättat slutsyn som gäller godkännande av den bostad som deponenten byggt eller låtit bygga.

8 §
Sammanslagning eller uppdelning av bostadssparavtal

Om två ursprungligen särskilda bostadssparavtal sammanslås eller en bostad annars förvärvas på grundval av särskilda avtal, beaktas vid beräkningen av reciprocitetslånets storlek depositionerna för varje kalenderkvartal högst till ett belopp som motsvarar det stadgade maximibeloppet.

Bostadsspardeponenter som ingått ett gemensamt bostadssparavtal kan med penninginrättningen avtala om att depositionerna skall delas upp. Varje deponent har då rätt att ingå ett eget bostadssparavtal och fortsätta depositionerna förutsatt att han inte i samband med att depositionerna delas upp lyfter medel för något annat ändamål. Om makar delar upp sitt gemensamma bostadssparavtal kan vardera maken skaffa sig en bostad på grundval av det egna avtalet först efter lagakraftvunnen äktenskapsskillnad.

9 §
Bostadssparavtal som upphör att gälla

Ett bostadssparavtal upphör att gälla och bostadsspardeponenten har inte rätt till lån enligt avtalet, om

1) bostadsspardeponenten lyfter medel som deponerats på bostadssparpremiekontot eller upplupna räntor innan han uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och innan köpebrevet för bostaden har upprättats eller byggandet inletts, eller om

2) bostadsspardeponenten under spartiden skaffar sig en bostad mot vederlag innan minst hälften av depositionsposterna enligt det gällande bostadssparavtalet har deponerats.

10 §
Skattefrihet

En deposition enligt denna lag eller en före skatteårets utgång deponerad del av en sådan deposition anses inte som skattepliktiga tillgångar, och ränta eller tilläggsränta som penninginrättningen betalar för en sådan deposition är inte skattepliktig inkomst vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. För räntan och tilläggsräntan skall inte heller betalas källskatt enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/90).

11 §
Anmälningsskyldighet

Bostadsspardeponenten skall för kontroll av förutsättningarna för räntestöd meddela penninginrättningen sin egen och makens personbeteckning. Om deponenten med hjälp av ett bostadssparavtal förvärvar en kvotdel av en bostad, skall han meddela penninginrättningen även bostadens övriga ägares personbeteckningar.

Penninginrättningen skall för kontrollen av förutsättningarna för räntestöd meddela statskontoret personbeteckningarna när räntegottgörelse begärs första gången.

12 §
Närmare stadganden

Om de krav som i denna lag ställs på bostäder och bostadsspardeponenter, om ingående eller ändring av bostadssparavtal och om de allmänna avtalsvillkoren för bostadssparavtal kan stadgas närmare genom förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 19 december 1980 om bostadssparpremier (862/80) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 §
Övergångsstadgande

Bostadsspardeponent kan utan hinder av 3 § 1 mom. även den bli som innan deponerandet inleddes inte fyllt 40 år, om bostadssparavtalet uppgörs inom ett halvt år efter det lagen trätt i kraft.

På bostadssparavtal som uppgjorts med stöd av den lag som upphävts i 13 § 2 mom. tillämpas efter att denna lag trätt i kraft fortfarande stadgandena i den upphävda lagen sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Med hjälp av bostadssparavtal kan härvid dock även en kvotdel av en bostad förvärvas inom de gränser som stadgas i 2 § denna lag, om bostadsspardeponenten och penninginrättningen så avtalar.

RP 273/92
MiUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.