1618/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 kap. 2 § och 10 § 1 mom. samt 3 a kap. 6 § 1 och 2 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78),

av dessa lagrum 3 kap. 2 § sådan den lyder i lag av den 5 augusti 1983 (687/83) och 3 a kap. 6 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 17 maj 1991 (832/91), som följer:

3 kap.

Aktie, aktiebrev och aktiebok

2 §

En aktie kan utan begränsningar överlåtas och förvärvas, om annat inte följer av lag eller bolagsordningen. I bolagsordningen kan dessa rättigheter inskränkas endast enligt 3 och 4 §§ samt 7 kap. 2 §.

10 §

När bolaget är bildat, skall styrelsen utan dröjsmål upprätta en förteckning över bolagets samtliga aktier (aktiebok). I aktieboken antecknas aktierna eller aktiebreven i nummerföljd, dagen för utfärdandet samt aktieägarens namn, yrke och postadress.


3 a kap.

Aktier som hör till värdeandelssystemet

6 §

Över de aktier som hör till värdeandelssystemet och deras ägare skall med anlitande av automatisk databehandling föras en aktieägarförteckning, i vilken skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller annat identifikationssignum, postadress, eventuella betalningsadress och antal aktier samt det värdeandelsregister där det värdeandelskonto finns på vilket aktierna har noterats.

Om ett bolag har olika slag av aktier, skall dessa aktiers antal specificeras i aktieägarförteckningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.