1611/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 1 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. 4 punkten samt 2 och 3 mom. lagen den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/91) som följer:

1 §

I en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (handelsfartygsförteckning) kan inskrivas lastfartyg och andra fartyg som huvudsakligen är avsedda för godstransporter, om


4) minst hälften av samtliga anställda på de lastfartyg, som är i trafik på Finland och innehas av en sammanslutning som i egenskap av arbetsgivare bedriver rederiverksamhet med fartyget, är medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om de uppfyller stadgade villkor för bemanningen och behörighetsvillkoren för de anställda på ett fartyg som är inskrivet i en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart.

Ett fartyg som är inskrivet i det finska fartygsregistret och är högst 25 år gammalt när denna lag träder i kraft kan även inskrivas i handelsfartygsförteckningen. Dessutom kan ett fartyg som är mera än 20 år gammalt i enskilda fall och efter en säkerhetskontroll godkännas för inskrivning i handelsfartygsförteckningen, om därtill föreligger särskilda skäl med hänsyn till fartygets skick och sjövärdighet.

Såsom fartyg som kan inskrivas i handelsfartygsförteckningen godkänns även bogserbåtar och skjutbogserare som regelbundet transporterar lastpråmar i utrikesfart samt såsom passagerarfartyg besiktigade fartyg som huvudsakligen är avsedda för godstransporter och har högst 120 passagerarplatser.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Stadgandet i 1 § 1 mom. 4 punkten träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 263/92
TrUB 11/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.