1610/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för modersmålsundervisning av elever med främmande modersmål och för sådan undervisning som syftar till att upprätthålla de språkkunskaper som finländska elever som inflyttat från utlandet har förvärvat utomlands i grundskolan och gymnasiet

Undervisningsministeriet har med stöd av 38 och 41 §§ lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) och 3 § i statsrådets beslut den 3 september 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (860/92) beslutat:

Tillämpningsområde och statsunderstödets belopp
1 §

Kommuner eller registerade föreningar kan beviljas extra statsunderstöd till högst 86 % av lärares faktiska och godtagbara lönekostnader jämte lagstadgade avgifter för modersmålsundervisning av elever med främmande modersmål och för undervisning för upprätthållande av språkkunskaper som finländska eleven har förvärvat utomlands i grundskolan, gymnasiet, kvällsgymnasiet och gymnasiets kvällslinje inom ramen för de anslag som i statsbudgeten har reserverats för detta ändamål.

Statsunderstödet betalas för högst en undervisningstimme i veckan per undervisningsgrupp.

Undervisningsarrangemang
2 §

Villkoret för att få statsunderstöd är att till undervisningsgruppen för respektive språk vid ingången av varje termin har hört minst fem elever vilkas modersmål eller dagliga hemspråk är något annat än finska eller svenska eller som är finländska elever som utomlands har förvärvat sina språkkunskaper. Den undervisning som avses i detta beslut kan dock inte ordnas i skolans undervisningsspråk.

Elever med ett främmande språk som modersmål eller som hemma för övrigt talar ett främmande språk och från utlandet inflyttade finländska eleven kan vara i samma undervisningsgrupp. I samma undervisningsgrupp kan likaledes finnas elever från olika årskurser och även från olika grundskolor och gymnasier.

En undervisningsgrupp kan delas i två om minst 12 elever hör till den vid terminens början och de kommer från minst sju olika årskurser. Likaledes får en undervisningsgrupp delas i två, om till den hör minst 16 elever från minst tre olika årskurser eller minst 25 elever från minst två årskurser.

3 §

Undervisning av sådana elever som har flyttat till Finland från utlandet och som syftar till att upprätthålla språkkunskaper som förvärvats utomlands kan meddelas även i svenska, dock inte om det är skolans undervisningsspråk.

4 §

Den undervisning som här avses bör huvud-sakligen ordnas vid en annan tidpunkt än under lärotimmarna.

Det är frivilligt för eleven att delta i undervisningen.

Beviljande
5 §

Undervisningsministeriet beviljar årligen statsunderstödet på ansökan och i efterskott.

Utbildningsstyrelsen meddelar vid behov närmare anvisningar om hur statsunderstödet söks.

Vissa föreskrifter
6 §

Kostnaderna för den undervisning som här avses beaktas inte när enhetspriserna enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) skall räknas ut.

Ikraftträdande
7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och är i kraft till den 31 december 1993.

Genom detta beslut upphävs undervisningsministeriets beslut nr 13344/210/87 av den 23 december 1987 om extra statsunderstöd för modersmålsundervisning av barn med främmande språk och för undervisning som syftar till att upprätthålla de språkkunskaper som finländska barn som återvänder från utlandet har skaffat sig i utlandet jämte senare gjorda ändringar samt undervisningsministeriets beslut nr 13344/210/87 av den 30 juni 1988 om statsunderstöd som beviljas för modersmålsundervisning av flyktingbarn.

Helsingfors den 23 december 1992

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Regeringsråd
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.