1608/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Statsrådets beslut om specialarrangemang i fråga om undervisning av flyktingar och asylsökande och om beviljande av extra statsunderstöd

Statsrådet har med stöd av 38 och 41 §§ lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92), 13 § 2 mom. i reglementet för statsrådet (995/43) och 16 § i statsrådets beslut den 23 december 1992 om mottagande av flyktingar och asylsökande (1607/92) vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat:

1 §
Tillämpningsområde och statsunderstödets belopp

Kommunen kan ordna förberedande gruppundervisning som tar högst ett halvt år i anspråk för flyktingar och asylsökande i läropliktsåldern och få extra statsunderstöd för undervisningens kostnader till 15 000 mark per flykting eller asylsökande inom ramen för de anslag som i statsbudgeten har reserverats för detta ändamål.

2 §
Undervisning

I undervisningen följs de av utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen i fråga om undervisning av flyktingar.

3 §
Beviljande

Undervisningsministeriet beviljar på ansökan statsunderstödet årligen och i efterskott.

När en flykting eller asylsökande deltar i undervisningen för en kortare tid än vad som motsvarar en grundskoltermin, är statsunderstödet i motsvarande grad lägre än vad som nämns i 1 §.

Utbildningsstyrelsen meddelar vid behov anvisningar om hur statsunderstödet söks.

4 §
Vissa föreskrifter

Kostnaderna för den undervisning som avses i detta beslut beaktas inte när enhetspriserna enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) skall räknas ut.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till den 31 december 1993.

Om gruppundervisningen har inletts innan detta beslut träder i kraft, kan undervisningen fortgå 1993 under högst ett halvt år, sammanlagt dock inte längre än ett år.

Helsingfors den 23 december 1992

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Regeringsråd
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.