1607/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Statsrådets beslut om mottagande av flyktingar och asylsökande

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet beslutat: [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet sedan ärendet behandlats i statsrådets finansutskott beslutat: ]

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Mottagandet av flyktingar och asylsökande ordnas i kommuner, på mottagningsstationer och på förläggningar i enlighet med vad som bestäms i detta beslut.

För kostnaderna för verksamhet som avses i detta beslut får den som arrangerat mottagandet ersättning av statens medel inom ramen för det anslag som för ändamålet har upptagits i statsbudgeten.

2 §
Flykting och asylsökande

Mottagandet av flyktingar gäller

1) flyktingar som avses i 35 § utlänningslagen (378/91),

2) utlänningar som på grund av behov av skydd eller på humanitära grunder fått uppehållstillstånd och sådana familjemedlemmar till dessa som har beviljats uppehållstillstånd samt,

3) sådana i Finland födda minderåriga barn till personer som nämns i 1 och 2 punkten, som inte är finska medborgare och vilkas vårdnadshavare åtnjuter tjänster och utkomststöd i enlighet med detta beslut.

Mottagandet av asylsökande gäller

1) utlänningar som har ansökt om asyl i Finland och för vilkas del ansökan om asyl eller frågan om utvisning ur landet inte har avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut,

2) utlänningar som har ansökt om asyl i Finland och har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av någon annan orsak än på grund av behov av skydd eller på humanitära grunder, om det finns synnerligen vägande skäl att ordna mottagande, samt

3) sådana i Finland födda minderåriga barn till personer som nämns i 1 eller 2 punkten som inte är finska medborgare och vilkas vårdnadshavare åtnjuter tjänster och utkomststöd i enlighet med detta beslut.

2 kap.

Arrangemang vid mottagande av flyktingar och asylsökande

3 §
Mottagande av flyktingar

Arrangemang vid mottagande av flyktingar ordnas i kommunerna.

Med arrangemang vid mottagande av flyktingar avses

1) boende,

2) utkomststöd,

3) tolkservice,

4) social- och hälsovårdsservice,

5) undervisnings- och kulturtjänster, samt

6) andra nödvändiga åtgärder.

4 §
Mottagande av asylsökande

Mottagandet av asylsökande arrangeras på mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande.

Asylsökandena styrs till mottagningsstationerna för den tid asylprövningen enligt 18 § utlänningsförordningen (449/91) tar. På mottagningsstationerna kan arrangeras

1) tillfällig inkvartering,

2) utkomststöd,

3) tolkservice,

4) sjukvård av förstahjälpstyp och hälsovård av förstahjälpstyp, samt

5) andra nödvändiga åtgärder.

Asylsökandena styrs till förläggningarna efter slutförd asylprövning som avses i 1 mom. På förläggningarna kan arrangeras

1) tillfällig inkvartering,

2) utkomststöd,

3) tolkservice,

4) sjukvård av förstahjälpstyp och social- och hälsovård av förstahjälpstyp,

5) arbetsverksamhet, [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: arbete, ]

6) studieverksamhet,

7) andra nödvändiga åtgärder.

5 §
Deltagande i arrangemang vid mottagande av flyktingar

En enskild person, ett företag eller något annat samfund kan delta i arrangemangen vid mottagande av flyktingar genom att ge ekonomisk hjälp eller på något annat sätt.

3 kap.

Stöd för utkomst

6 §
Utkomststöd

Personer som omfattas av mottagandet av flyktingar och asylsökande kan beviljas utkomststöd med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 30-38 §§ socialvårdslagen (710/82) samt bestämmelserna i 6-10 §§ i detta beslut.

En asylsökande kan för två månader från den tidpunkt då asylansökan inlämnades beviljas 85 procent av beloppet av den grunddel som avses i 2 § statsrådets beslut om de allmänna grunderna för utkomststöd (1349/88). För den tredje och därpå följande månader från den tidpunkt då asylansökan inlämnades kan asylsökanden beviljas 90 procent av beloppet av utkomststödets grunddel.

7 §
Flyttningsbidrag och kostnader för återresa

Såsom utkomststöd kan beviljas

1) flyttningsbidrag till en person som avses i 2 § 1 mom. och som ensam flyttar till sin första stadigvarande bostad, till ett belopp som motsvarar högst utkomststödets grunddel för två månader och, om det är fråga om en familj, högst det här avsedda beloppet fördubblat, samt [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: två månader, samt ]

2) ersättning för kostnaderna för återresan till en person som ansökt om asyl i Finland, då han återvänder till utgångslandet eller till sitt hemland, om han inte har beviljats asyl eller uppehållstillstånd och han frivilligt avlägsnar sig ur landet.

Av synnerligen vägande skäl kan ersättning för kostnaderna för återresan även beviljas en person som har dragit tillbaka sin ansökan om asyl. Kostnaderna för återresan betalas enligt det billigaste resesättet.

8 §
Återflyttningsbidrag

Återflyttningsbidrag kan betalas till en person som avses i 2 § 1 mom. och som ensam återvänder till sitt hemland eller det land där han tidigare varit bosatt. Beloppet av återflyttningsbidraget för en person motsvarar högst utkomststödets grunddel för två månader, och för en familj högst det ovan avsedda beloppet fördubblat. Därtill kan flyttningskostnaderna [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: flygttningskostnaderna ] ersättas. Av synnerligen vägande skäl kan återflyttningsbidrag betalas även till en person som återvänder till ett annat land än sitt hemland eller det land där han tidigare varit bosatt.

Vid prövningen av återflyttningsbidragets storlek beaktas understödstagarens ekonomiska ställning samt pris- och lönenivån i det land som han återvänder till.

9 §
Beviljande och utbetalning av utkomststöd

Utkomststödet och återflyttningsbidraget för en person som avses i 2 § 1 mom. i detta beslut beviljas och utbetalas av den kommun vars invånare han är.

Utkomststödet för en person som antecknats som invånare i en mottagningsstation eller förläggning beviljas och utbetalas av mottagningsstationen eller förläggningen.

Utkomststöd och återflyttningsbidrag beviljas på ansökan.

10 §
Återkrav av utkomststöd [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: Indrivning av utkomststöd ]

Om utkomststöd har betalts till för stort belopp med anledning av att understödstagaren i ond tro eller av grov oaktsamhet har gett felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter, skall det överbetalda beloppet återkrävas, [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: indrivning, ] om det inte är ringa.

återkrav [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: indrivning ] av utkomststöd tillämpas i 34-38 §§ socialvårdslagen. Om utkomststödet har beviljats och utbetalts av en mottagningsstation eller förläggning, skall en sådan ansökan om återdrivning [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: åter ] av utkomststöd som avses i 37 § socialvårdslagen tillställas den länsrätt inom vars område mottagningsstationen eller förläggningen finns.

4 kap.

Avtalsförfarande

11 §
Avtal om mottagande av flyktingar

Länsstyrelsen och kommunen avtalar om sådana arrangemang vid mottagande av flyktingar som avses i 3 § i detta beslut samt om ersättande av kostnader som åsamkas kommunen av mottagandet.

I avtalet skall särskilt beaktas behovet av service för minderåriga barn som kommer till Finland utan sin vårdnadshavare samt för handikappade och kroniker. Därtill skall i avtalet nämnas de villkor som inverkar på fastställandet av beloppet av de ersättningar som betalas till kommunen samt betalningssättet och betalningstiden.

12 §
Avtal om mottagande av asylsökande

Länsstyrelsen och kommunen, samkommunen, något annat offentligrättsligt samfund eller en privat sammanslutning eller stiftelse kan avtala om sådana arrangemang vid mottagande av asylsökande som avses i 4 § samt om ersättande av kostnaderna för mottagandet.

I avtalet skall nämnas de avtalsvillkor som inverkar på fastställandet av beloppet av de ersättningar som skall betalas till den som upprätthåller mottagningsstationen eller förläggningen samt betalningssättet och betalningstiden. Därtill skall i avtalet nämnas vilket tillvägagångssätt som skall följas då mottagningsstationens eller förläggningens verksamhet utvidgas, minskas eller indras.

Om statens mottagningsstationer och förläggningar stadgas särskilt.

13 §
Avtal om deltagande i arrangemangen vid och finansieringen av mottagandet

En enskild person, ett företag eller något annat samfund och kommunen kan avtala om att delta i arrangemangen vid och finansieringen av mottagandet av en namngiven flykting eller flyktinggrupp. Länsstyrelsen ersätter kommunen för de kostnader för mottagandet som den avtalsenliga finansieringen inte täcker.

I avtalet skall nämnas

1) den flykting eller flyktinggrupp som avtalet gäller,

2) formerna för och omfattningen av deltagandet i arrangemangen vid mottagandet,

3) finansieringens storlek samt allokering på kostnaderna för olika delområden inom mottagandet, samt

4) den tid finansieringen gäller samt betalningssättet och betalningstiden för finansieringsandelarna.

Kommunen skall tillställa länsstyrelsen en utredning om den finansiering som den fått med stöd av avtalet då den fakturerar de ersättningar som avses i 14 , 15 och 17 §§.

5 kap.

Ersättningar

14 §
Kalkylerad ersättning för mottagande av flyktingar

Till kommunen betalas av statens medel en kalkylerad ersättning på grund av det avtal som avses i 11 § för kommunens kostnader för anordnandet av social- och hälsovård för flyktingar liksom även för de administrativa kostnaderna för anordnandet av tjänsterna, om inte annat föranleds av det avtal som avses i 13 §.

Beloppet av de kalkylerade ersättningarna för det första, andra och tredje året i landet är:

0-7-åringar före påbörjad grundskola mk övriga personer mk
Första året 55 500 17 000
Andra året 37 000 11 300
Tredje året 18 500 5 600
15 §
Ersättning för utkomststöd

De kostnader för utkomststöd till flyktingar som avses i 6, 7 och 8 §§ ersätts till fullt belopp av statens medel.

16 §
Ersättning för undervisning i gruppform av personer i läropliktsåldern

Undervisningsministeriet beslutar om specialarrangemangen när det gäller flyktingundervisningen för de personer i läropliktsåldern som avses i 2 § samt om den ersättning som skall betalas för undervisningen.

17 §
Ersättning för särskilda kostnader

Särskilda kostnader som arrangemang [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: Särskilda kostnader som av ett arrangemang ] vid mottagandet av flyktingar åsamkar kommunen ersätts av statens medel, om inte annat följer av ett avtal som avses i 13 §.

Såsom särskilda kostnader ersätts på grundval av ett avtal som avses i 11 §

1) betydande kostnader som åsamkas kommunen av anordnandet av sådan social- och hälsovård som ett långvarigt handikapp eller en långvarig sjukdom hos en person som avses i 2 § 1 mom. förutsätter, till den del kostnaderna inte ingår i den kalkylerade ersättning som nämns i 14 §, om personen var i behov av vård då han kom till Finland,

2) kostnader för tolkservice som anordnas av kommunen,

3) kostnader som i fråga om en sådan minderårig person enligt 2 § 1 mom. som kommit till Finland utan vårdnadshavare åsamkas kommunen av placering i familjegrupphem, familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddets tjänster, till den del kostnaderna inte ingår i den kalkylerade ersättning som avses i 14 §, samt

4) övriga kostnader som av särskilda skäl åsamkas kommunen av mottagandet av flyktingar till den del kostnaderna inte ingår i den kalkylerade ersättning som avses i 14 §.

18 §
Ersättning för arrangemang vid mottagande av asylsökande

Den som upprätthåller mottagningsstationen eller förläggningen ersätts på grundval av det avtal som avses i 12 § av statens medel för de kostnader som föranleds av arrangemangen vid mottagandet av asylsökande.

19 §
Ersättningstid

Den kalkylerade ersättningen enligt 14 § samt den ersättning för utkomststöd till flyktingar som avses i 15 § betalas till kommunen för högst tre år från den tidpunkt då den i 2 § 1 mom. avsedda personen anlände till Finland. Om personen beviljats asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd eller på humanitära grunder, betalas för honom ersättning från den tidpunkt då beslutet om asyl eller uppehållstillstånd vunnit laga kraft eller, då han har flyttat bort från mottagningsstationen eller förläggningen innan beslutet om asyl eller uppehållstillstånd vunnit laga kraft, från den tidpunkt då han flyttade till kommunen.

Särskilda kostnader enligt 17 § 1 punkten ersätts för högst tio år från den tidpunkt då personen anlände till Finland. Särskilda kostnader enligt 17 § 4 punkten ersätts högst tills dess den minderåriga fyller 18 år. Återflyttningsbidrag enligt 8 § kan även betalas efter att detta beslut i övrigt inte längre tillämpas på personen.

20 §
Utbetalning av ersättningar

Länsstyrelsen betalar de ersättningar som avses i 14, 15, 17 och 18 §§.

21 §
Justering av ersättningarna

Beloppet av den kalkylerade ersättning som avses i 14 § justeras kalenderårsvis enligt ändringen i kostnadsnivån så som stadgas i 5 § 2 mom. lagen om statsandelar till kommuner (688/92).

Social- och hälsovårdsministeriet justerar ersättningarna.

6 kap.

Ikraftträdande

22 §
Ikraftträdelsestadgande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom detta beslut upphävs följande statsrådsbeslut jämte ändringar:

1) statsrådets beslut av den 16 juni 1988 om tryggande av flyktingars utkomst (537/88) samt

2) statsrådets beslut av den 22 juni 1988 om arrangemang och ersättningar vid mottagande av flyktingar (600/88).

Helsingfors den 23 december 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Tf. överinspektör
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.