1601/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 2 och 3 §§ pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/66) 2 §,

sådan den lyder ändrad genom lagar av den 16 juni 1989 och den 4 maj 1990 (564/89 och 419/90), samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Pensionsåldern är 65 år.

3 §

Om en i 1 § avsedd tjänsteinnehavare eller arbetstagare samtidigt innehar två eller flera anställningar hos samma arbetsgivare anses han, då pensionen bestäms, inneha endast en anställning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen tillämpas på de tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning enligt pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan har börjat efter den 31 december 1992. Lagens 2 och 3 §§ tillämpas dock sådana de lyder när denna lag träder i kraft på de tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning var i kraft innan lagen trädde i kraft och fortgår utan avbrott.

En anställning anses fortgå utan avbrott om det har förflutit högst en månad sedan den föregående anställningen slutade.

Ikraftträdelsestadgandets 3 mom. tillämpas inte på anställningar som börjar efter den 31 december 1998.

RP 316/92
ShUB 56/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.