1586/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 4 kap. 31 § 2 mom. utsökningslagen av den 3 december 1895,

ändras 4 kap. 30 § 1 mom. samt 6 kap. 3 § 1 mom.

av dessa lagrum 4 kap. 30 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 17 maj 1991 (829/91), samt

fogas till 6 kap. en ny 15 a § och i stället för den 23 § som upphävts genom lag av den 14 december 1984 (867/84) en ny 23 § samt till 8 kap. en ny 3 a § som följer:

4 kap.

Om utmätning

30 §

Då utmätning av lös egendom har verkställts så som i 14 § och 16-18, 18 a, 19 eller 20 § och stadgas får gäldenären inte till skada för borgenären överlåta eller pantsätta den egendom som har utmätts eller i övrigt förfoga över den. En åtgärd i strid med förbudet är utan verkan. Mottagaren eller panttagaren eller den till vilken förfogandeåtgärden riktar sig kan dock förvärva godtrosskydd i enlighet med vad som särskilt stadgas.


6 kap.

Om redovisning och fördelning av vad till följd av utmätning influtit

3 §

Då en borgenär har yrkat på betalning enligt 4 kap. 12 § ur den egendom som har utmätts, och tillgångarna inte förslår för betalning av samtliga fordringar eller borgenärerna inte kommer överens om hur tillgångarna skall fördelas, skall utmätningsmannen uppgöra en särskild längd över fördelningen. Han skall också underrätta borgenärerna om att förteckningen från en viss dag finns till påseende hos utmätningsmannen under den tid besvär över fördelningen enligt 9 kap. får anföras. Utdelningen skall trots detta verkställas enligt förteckningen mot pant eller borgen, om pant eller borgen skall ställas enligt detta kapitel.


15 a §

Om vid realisering av egendom som utmätts och som varit föremål för en företagsinteckning har influtit ett större belopp än vad som stadgas i förordning skall om realiseringen kungöras i Officiella tidningen. Åt borgenären får då betalning inte erläggas innan en månad har förflutit från det att kungörelsen publicerades. I kungörelsen skall nämnas gäldenärens namn, avkastningen av realiseringen samt att företagsinteckning fastställts i egendomen.

23 §

Då flere än en borgenär yrkar på betalning ur gäldenärens egendom och det är uppenbart att för borgenären inte kommer att inflyta en större utdelning av de tillgångar som utmäts än det belopp om vilket stadgas i förordning, kan en sådan borgenärs fordran lämnas obeaktad vid utdelningen.

Då fråga är om utmätning som riktar sig mot lön, pension eller inkomst av näringsverksamhet eller annan periodisk inkomst eller gäldenärens periodiska prestationer kan utmätningsmannen, i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning, fördela de tillgångar som utmätts eller de tillgångar som i övrigt till utmätningsmannen influtit turvis mellan borgenärerna.

I de fall som avses ovan i 2 mom. fördelas de tillgångar som utmätts under en i förordning fastställd tidsperiod endast mellan de borgenärer som har ansökt om utmätning då förfarandet inleds.

Vad ovan i denna paragraf stadgas gäller inte en fordran med förmånsrätt.

8 kap.

Om kostnad i utsökningsmål

3 a §

Kostnaderna för utmätning och försäljning av egendom, för utdelning av köpesumman samt för övriga åtgärder som fastställts för slutförande av en utsökning skall först betalas ur försäljningspriset. Om en kostnadspost har uppkommit endast till följd av en viss fordran skall denna post betalas närmast före nämnda fordran.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Den tidigare lagen skall tillämpas om utmätningen har verkställts innan denna lag har trätt i kraft.

RP 181/92
LaUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.