1585/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 45 § 3 mom. och 77 § konkursstadgan av den 9 november 1868, av dessa lagrum 45 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 3 december 1895,

ändras 6 § 1 mom. f-punkten, 45 § 2 mom., 71 § 3 mom. samt 75 och 80 §§,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. f-punkten sådan den lyder i lag av den 17 februari 1923 (57/23), 45 § 2 mom. och 80 § sådana de lyder i nämnda lag av den 3 december 1895, 71 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 30 mars 1922 (75/22) och 75 § sådan den lyder i lag av den 7 maj 1965 (246/65), samt

fogas till 10 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 31 januari 1935 och den 26 april 1991 (62/35 och 759/91) ett nytt 4 mom. och till lagen nya 71 a, 71 b, 105 a och 105 b §§ som följer:

6 §

Utom vad i 5 § är medgivet, äge även borgenär, som klar och ostridig fordran visar, hos rätten söka att gäldenärs egendom skall till konkurs avträdas i efterföljande fall:


f) om gäldenären annat än tillfälligt är oförmögen att betala sina skulder då dessa förfaller till betalning (gäldenärens insolvens).


10 §

Utan hinder av konkurs kan dock för indrivning av ett underhållsbidrag till ett barn verkställas utmätning av lön, pension och inkomst av näringsverksamhet, då nämnda bidrag har förmånsrätt enligt lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/92).

45 §

Av lön, pension och inkomst av näringsverksamhet som utbetalas till gäldenären skall en så stor del tillfalla konkursboet som av beloppet kan utmätas efter att från detta avskiljts ett genom utmätning erlagt underhållsbidrag till ett barn.

71 §

Lös egendom skall säljas genom offentlig auktion, om inte alla vid sammankomsten närvarande borgenärer med gäldenärens samtycke beslutar annorlunda. Dock får lös egendom som är avsedd att användas i näringsverksamhet säljas på annat sätt, om inte av 71 a § annat följer, om de borgenärer vilkas fordringar tillsammans utgör mer än hälften anser det fördelaktigare att så sker.


71 a §

Om avsikten är att överlåta gäldenärsföretagets affärsverksamhet eller förmögenhet eller en del av dem som en funktionell helhet till en sådan mottagare som själv eller vars ägare står i ett i 2 mom. avsett nära förhållande till gäldenären, ägaren till gäldenärsföretaget eller borgenären, förutsätter ett beslut om överlåtelse om inte annat följer av 71 § 2 mom. att beslutet understöds av såväl de borgenärer vilkas fordringar uppgår till mer än hälften av de fordringar som har förmånsrätt med stöd av panträtt eller på någon annan grund som de borgenärer vilkas fordringar uppgår till mer än hälften av de övriga fordringarna. En fordran för vilken säkerheten är en pant- eller förmånsrättsgrundande retentionsrätt eller företagsinteckning i gäldenärens egendom betraktas i sin helhet som fordran med förmånsrätt. De efterställda fordringar för vilka det uppenbart inte kommer att inflyta någon utdelning skall inte beaktas.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas då mottagaren eller, då mottagaren är ett samfund den som äger minst en femtedel av samfundet står i ett sådant nära förhållande, som avses i 3 § lagen om återvinning till konkursbo, till

1) gäldenären eller till en person eller ett företag som äger eller under det sista året innan konkursen inleds har ägt minst en femtedel av gäldenärssamfundet, eller

2) en borgenär vars fordran representerar minst en femtedel av gäldenärens samtliga skulder.

71 b §

Den borgenär som har avgivit ett löfte om att finansiera anskaffningen av i 71 § 3 mom. eller 71a § nämnd egendom får inte delta då beslut skall fattas om överlåtelsen såvida hans fordran har förmånsrätt med stöd av panträtt eller på någon annan grund.

75 §

Innan konkursdom har avkunnats kan för de bevakade fordringarna utbetalas förskott på utdelningen, om boets medel förslår till detta. Då förskott utbetalas skall den ordning iakttas som stadgas i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning. För fordran som är stridig eller villkorlig kan förskott inte utbetalas.

För utbetalning av förskott kan säkerhet krävas. Säkerhet krävs dock inte av offentliga samfund eller av offentligrättsliga inrättningar eller föreningar.

80 §

Av försäljningspriset för sådan egendom i vilken borgenären har annan än på företagsinteckning grundad panträtt skall omedelbart efter utmätnings- och försäljningskostnaderna till konkursboet betalas de nödvändiga kostnader och utgifter som boet har orsakats av skötseln och försäljningen av föremålet.

105 a §

Om en borgenär inte av konkursboets medel tillkommer en större utdelning än ett markbelopp som stadgas i förordning, kan denna borgenärs fordran lämnas obeaktad vid utdelningen.

105 b §

Om gäldenärens egendom, i vilken borgenären har panträtt för sin fordran, inte sålts innan utdelningsförslaget uppgjorts och pantborgenären tillkommande utdelning därför inte kan uträknas till den del den överstiger pantens värde, kan det vid slutsammanträde som avses i 105 § på grundval av sysslomannens uppskattning av pantens sannolika värde beslutas på vilken del av pantborgenärens fordran utdelningen skall uträknas. Vid uppskattningen skall sysslomannen höra pantborgenären.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Om konkursen har inletts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas alltjämt tidigare stadganden.

RP 181/92
LaUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.