1582/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 4 § lagen om inteckning i luftfartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 2 mom. lagen den 15 juni 1928 om inteckning i luftfartyg (211/28) som följer:

4 §

Framom en intecknad fordran får ur ett luftfartyg i nedan angivna ordning tas ut

1) fordran för vilken borgenären har i 55 § lagen om luftfart (595/64) nämnd panträtt i luftfartyget,

2) fordran till säkerhet för vilken borgenären har retentionsrätt i det luftfartyg som han har i sin besittning, samt

3) skadestånd som fartygets ägare med stöd av lagen om luftfart är skyldig att erlägga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Tidigare lag tillämpas alltjämt på de fordringar för vilka egendomen har utmätts innan denna lag träder i kraft samt på fordringar för vilka borgenären i övrigt har rätt att yrka på betalning ur den utmätta egendomen om fordran har uppkommit och egendomen har utmätts för annan skuld innan denna lag träder i kraft.

RP 181/92
LaUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.