1580/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 22 § förordningen om inteckning i fast egendom

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § 4 mom. förordningen av den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom, sådant det lyder i lag av den 17 mars 1939 (77/39), som följer:

22 §

Ur fastighet som är intecknad eller i övrigt utgör pant för fordran uttas inte före denna fordran annat än offentligrättsliga eller i offentligrättslig ordning påförda eller med dem jämförbara betalningar för fastigheten, vilka inte har varit obetalda längre tid än vad som nämns i 3 mom. Samma rätt som för kapitalet har panthavaren för ränta och andra stadgade avgifter som inte har varit obetalda längre tid än vad som nämns i 3 mom., liksom även för utmätnings- och andra kostnader för fordran.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Tidigare lag tillämpas alltjämt på de fordringar för vilka egendomen har utmätts innan denna lag träder i kraft samt på fordringar för vilka borgenären i övrigt har rätt att yrka betalning ur den utmätta egendomen, i de fall då fordran har uppkommit och egendomen har utmätts för en annan skuld innan denna lag träder i kraft.

RP 181/92
LaUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.