1579/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 10 kap. 1 § handelsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. 1 § handelsbalken ett nytt 2 mom. som följer:

10 kap.

Om pant och borgen

1 §

Vad i detta kapitel och i annan lag stadgas om lös pant som panthavaren har i sin besittning skall iakttas även då lös egendom, i vilken ägaren har beviljat någon en panträtt, innehas av tredje man, och denne av ägaren har underrättats om pantsättningen eller då panthavaren för honom har företett ägarens skriftliga intyg över pantsättningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 181/92
LaUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.