1578/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I enlighet med denna lag bestäms den ordning i vilken borgenärerna skall få betalning vid konkurs eller utsökning, då gäldenärens tillgångar inte förslår till betalning av alla fordringar.

En pantfordran eller en fordran med bättre prioritet skall före övriga fordringar betalas ur den egendom som avses i förordningen om inteckning i fast egendom, ur ett registrerat fartyg, ur ett registrerat luftfartyg eller en registrerad bil eller ur ett annat föremål för inteckning enligt lagen om inteckning i bil (810/72), i den ordning och på det sätt som särskilt stadgas.

Om kostnaderna för verkställigheten och om uttagande av dessa kostnader ur den egendom som är föremål för verkställigheten eller ur dess försäljningspris stadgas särskilt.

2 §
Borgenärernas lika rätt till betalning

Om de tillgångar som fördelas vid verkställigheten inte förslår till betalning av alla fordringar har borgenärerna lika rätt till betalning ur dessa tillgångar i förhållande till beloppet av sina fordringar, om inte annat stadgas nedan eller särskilt.

3 §
Förmånsrätt på grund av pant- och retentionsrätt

Den som har annan än i 1 § 2 mom. nämnd panträtt i lös egendom eller retentionsrätt i egendom som han har i sin besittning, har rätt att ur föremålet för pant- eller retentionsrätten få betalning för sin fordran före övriga fordringar. Detsamma gäller också räntan på en sådan fordran för högst tre år före den dag då konkurs inleddes eller utmätning verkställdes, vid konkurs tills de influtna tillgångarna redovisas och vid utmätning till den tidpunkt till vilken ränta på fordran räknas.

Om förmånsrätt på grund av företagsinteckning stadgas i 5 §.

4 §
Förmånsrätt för underhållsbidrag

Om gäldenären genom dom har ålagts eller genom avtal som fastställts av socialnämnden förbundit sig att periodvis betala underhållsbidrag till sitt barn, skall en sådan underhållsbidragsfordran som förfallit till betalning under det sista året innan en konkurs inleds eller som förfaller till betalning efter att konkursen inletts och innan konkursdomen avkunnats, betalas efter de fordringar som nämns i 3 §. Vid utmätning har en underhållsbidragsfordran som förfallit till betalning under det sista året innan utmätningen verkställs motsvarande förmånsrätt. Förmånsrätt enligt denna paragraf gäller inte en regressfordran som en kommun innehar på grund av ett erlagt underhållsstöd.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. gäller även skadestånd som någon är skyldig att betala till barn med stöd av 5 kap. 4 § skadeståndslagen (412/74).

5 §
Förmånsrätt på grund av företagsinteckning

För en fordran, till säkerhet för vilken en företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/84) fastställts, utdelas vid konkurs före övriga fordringar 50 procent av värdet av den intecknade egendomen, efter att de i 3 och 4 §§ nämnda fordringarna har betalats. Betalning för den återstående delen av fordran sker enligt den grund som nämns i 2 §, om inte annat följer av 6 § 1 mom. 1 punkten.

Vid utmätning har en fordran som nämns i 1 mom. sådan förmånsrätt i den intecknade egendomen, som avses i denna paragraf, till egendomens fulla värde.

Den förmånsrätt som företagsinteckning medför tillkommer förutom pantskuldsedelns kapitalbelopp också pantskuldsedelns ränta, för högst tre år före den dag då konkursen inleddes eller utmätningen verkställdes, till den tidpunkt som nämns i 3 § 1 mom. liksom även de i pantskuldsedeln nämnda indrivningskostnaderna.

Om den inbördes förmånsrätten mellan företagsinteckningar stadgas i 8 § 2 mom. företagsinteckningslagen.

6 §
Efterställda fordringar

Sist skall betalning erläggas för

1) sådan ränta och sådan påföljd av ett betalningsdröjsmål, som bestäms enligt dröjsmålets varaktighet, och som inte omfattas av någon förmånsrätt, för tiden efter att konkurs inletts,

2) böter, vite, överlastavgift, konkurrensbrottsavgift, penningsumma som dömts förverkad samt annan jämförbar offentligrättslig betalningspåföljd som utdömts eller påförts på grund av ett brott eller ett lagstridigt förfarande samt en förhöjning av skatt eller avgift på grund av brott mot stadgandena om skatt- eller försäkringsskyldighet eller mot andra motsvarande stadganden,

3) en fordran som grundar sig på ett av gäldenären emitterat masskuldebrevslån, om fordran enligt lånevillkoren har sämre förmånsrätt än emittentens övriga förbindelser,

4) en fordran som grundar sig på ett sådant lån vars kapital och ränta samt annan gottgörelse enligt lånevillkoren får betalas endast med en sämre förmånsrätt än alla andra fordringar, då företaget upplöses eller är försatt i konkurs, samt

5) en fordran som baserar sig på lagen om gåvoutfästelser (625/47).

Fordringarnas inbördes rätt bestäms enligt punkternas nummerordning. Fordringar som nämns i samma punkt har lika rätt, om inte beträffande de i 1 mom. 4 punkten nämnda fordringarna annat överenskommits.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs

1) förordningen den 9 november 1868 om förmånsrätt jämte ändringar,

2) lagen den 15 oktober 1937 (347/37) om förmånsrätt för kommunala och kyrkliga utskylder, som påförts på grund av inkomst från fastighet,

3) 57 § äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29),

4) 20 § jordlegolagen av den 29 april 1966 (258/66),

5) 102 och 125 §§ hyreslagen av den 10 juli 1987 (653/87), samt

6) 43 § lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/90).

8 §
Tillämpning av tidigare lag

Om en konkurs har inletts innan denna lag träder i kraft, tillämpas på konkursen alltjämt tidigare stadganden. Vid utsökning tillämpas på motsvarande sätt tidigare stadganden på de fordringar för vilka egendom har utmätts innan denna lag träder i kraft, samt på fordringar för vilka borgenären i övrigt har rätt att yrka på betalning ur den utmätta egendomen, om fordran har uppkommit och egendomen utmätts för en annan skuld innan denna lag träder i kraft.

De stadganden som nämns ovan i 7 § 2 mom. 4-6 punkten tillämpas om den i dessa lagrum reglerade retentionsrätten i gäldenärens egendom har uppkommit innan denna lag träder i kraft.

9 §
Övergångsstadganden

Om en konkurs inleds eller en utmätning verkställs före den 1 januari 1995 tillkommer i 4 § stadgad förmånsrätt,

1) arbetstagares lönefordringar och andra fordringar som baserar sig på ett arbetsförhållande, för det senaste och det innevarande året, samt

2) arbetstagares fordran på de tillgångar som förblivit i arbetsgivarens vård och vilka arbetsgivaren inom ramen för den av honom anordnade intresserörelsen med samtycke av arbetstagaren har avskilt från den lön eller pension som baserar sig på ett arbetsförhållande, för handhavande av vissa av arbetstagarens betalningar.

Om konkurs inleds före den 1 januari 1995 utdelas för en fordran för vilken fastställts en företagsinteckning, med avvikelse från 5 § 1 mom. 60 procent av värdet på den intecknade egendomen, efter att de i 3 och 4 §§ nämnda fordringarna och fordringar med motsvarande förmånsrätt har betalats.

Om en konkurs inleds före den 1 januari 2000 tillkommer i 4 § stadgad förmånsrätt i konkursen,

1) det kapitaliserade beloppet av sådan pension som avses i 5 § lagen om socialhjälp, samt

2) pensionsstiftelses fordran på arbetsgivare, vilken täcker det pensionsansvar som orsakas av frivilliga tilläggsförmåner enligt 7 a § lagen om pensionsstiftelser, till den del betalning för denna fordran inte kan fås ur den pant som utgör säkerhet för fordran.

RP 181/92
LaUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.