1575/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Bokföringsförordning

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 40 § bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73):

1 §

Resultaträkningen uppgörs enligt följande schema, om inte annat stadgas nedan:

RESULTATRÄKNING

. . - . .

Omsättning ... ...
Ökning (+) eller minskning (-) av produktlager ... ...
Tillverkning för eget bruk (+) ... ...
Rörelsens övriga intäkter ... ...
Rörliga kostnader:
Material, förnödenheter och varor:
Inköp under räkenskapsperioden ... ...
Ökning (-) eller minskning (+) av lager ... ...
Tjänster av utomstående ... ...
Personalkostnader ... ...
Övriga rörliga kostnader ... ... - ... ...
Försäljningsbidrag ... ...
Fasta kostnader:
Personalkostnader ... ...
Hyror ... ...
Övriga fasta kostnader ... ... - ... ...
Driftsbidrag ... ...
Avskrivningar på anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid - ... ...
Rörelsevinst (-förlust) ... ...
Finansiella intäkter och kostnader:
Dividendintäkter ... ...
Ränteintäkter av långfristiga placeringar ... ...
Övriga finansiella intäkter ... ...
Räntekostnader - ... ...
Övriga finansiella kostnader - ... ...
Avskrivningar på placeringar - ... ... ± ... ...
Vinst (Förlust) före extraordinära poster, reserveringar och skatter ... ...
Extraordinära intäkter och kostnader:
Extraordinära intäkter ... ...
Extraordinära kostnader - ... ... ... ...
Vinst (Förlust) före reserveringar och skatter ... ...
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens ± ... ...
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar ... ...
Direkta skatter - ... ...
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) ... ...

Intäkterna och kostnaderna i varje grupp kan specificeras i en bilaga till resultaträkningen.

Kostnaderna kan antecknas i resultaträkningen utan att de delas upp i rörliga och fasta kostnader.

En bokföringsskyldig som i anskaffningsutgift för omsättningstillgångar också inbegriper en del av de till anskaffningen och tillverkningen av en nyttighet anslutna fasta utgifterna, skall anteckna kostnaderna i resultaträkningen utan att separat ange försäljningsbidrag och driftsbidrag.

2 §

Resultaträkningen kan göras upp enligt följande schema i stället för det schema som ingår i 1 §, om inte annat stadgas nedan:

RESULTATRÄKNING

. . - . .

Omsättning ... ...
Kostnader för anskaffning och tillverkning - ... ...
Bruttobidrag ... ...
Kostnader för försäljning och marknadsföring - ... ...
Administrationskostnader - ... ...
Rörelsens övriga kostnader - ... ...
Rörelsens övriga intäkter ... ...
Rörelsevinst (-förlust) ... ...
Finansiella intäkter och kostnader:
Dividendintäkter ... ...
Ränteintäkter av långfristiga placeringar ... ...
Övriga finansiella intäkter ... ...
Räntekostnader - ... ...
Övriga finansiella kostnader - ... ...
Avskrivningar på placeringar - ... ... ... ...
Vinst (Förlust) före extraordinära poster, reserveringar och skatter ... ...
Extraordinära intäkter och kostnader:
Extraordinära intäkter ... ...
Extraordinära kostnader - ... ... ... ...
Vinst (Förlust) före reserveringar och skatter ... ...
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens ± ... ...
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar ... ...
Direkta skatter - ... ...
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) ... ...

De finansiella intäkterna och kostnaderna kan specificeras i en bilaga till resultaträkningen.

3 §

En ideell sammanslutnings och stiftelses resultaträkning uppgörs enligt följande schema:

RESULTATRÄKNING

. . - . .

Ordinarie verksamhet:
Intäkter ... ...
Kostnader:
Personalkostnader ... ...
Hyror ... ...
Övriga kostnader ... ... - ... ...
Verksamhetens överskott/underskott ... ...
Placerade medel:
Intäkter ... ...
Kostnader - ... ... ... ...
Överskott/Underskott ... ...
Medelsanskaffning:
Intäkter ... ...
Kostnader - ... ... ... ...
Överskott/Underskott ... ...
Finansiella intäkter och kostnader:
Intäkter ... ...
Kostnader - ... ... ... ...
Överskott/Underskott ... ...
Extraordinära intäkter och kostnader:
Intäkter ... ...
Kostnader - ... ... ± ... ...
Överskott/Underskott av egen verksamhet ... ...
Allmänna understöd + ... ...
Totalöverskott/-underskott ... ...
Avskrivningar - ... ...
Räkenskapsperiodens resultat ... ...
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar ± ... ...
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) ... ...

Med en ideell sammanslutnings eller stiftelses ordinarie verksamhet avses verksamhet för uppnående av det syfte som nämns i sammanslutningens eller stiftelsens stadgar eller bolagsordning.

Intäkterna och kostnaderna i varje grupp skall i resultaträkningen anges tillräckligt specificerade. Intäkterna av och kostnaderna för den ordinarie verksamheten skall med beaktande av verksamhetens art och omfattning dessutom specificeras enligt verksamhetsområde i resultaträkningen eller i en bilaga till den. I fråga om rörelsen kan uppges endast totalbeloppen av intäkter och kostnader, varvid till resultaträkningen skall fogas en särskild resultaträkning över rörelsen.

Består en ideell sammanslutnings eller stiftelses verksamhet huvudsakligen av besittning av fastighet, kan schemat i 4 § användas i tillämpliga delar.

4 §

Resultaträkningen för verksamhet som baserar sig på besittning av fastighet uppgörs enligt följande schema:

RESULTATRÄKNING

. . - . .

Intäkter av fastighet:
Vederlag ... ...
Hyror ... ...
Serviceintäkter ... ...
Övriga intäkter av fastigheten ... ... ... ...
Kreditförluster och övriga korrektivposter - ... ...
... ...
Kostnader för fastighetens skötsel:
Personalkostnader ... ...
Förvaltningstjänster ... ...
Drifts- och underhållstjänster ... ...
Tjänster för skötsel av gårdsområden ... ...
Städtjänster ... ...
Värme ... ...
Vatten och avloppsvatten ... ...
El ... ...
Avfallshantering ... ...
Skadeförsäkringar ... ...
Hyror och arrenden ... ...
Fastighetsskatt ... ...
Reparationer ... ...
Övriga skötselkostnader ... ... - ... ...
Fastighetsbidrag ... ...
Avskrivningar:
Byggnader och konstruktioner ... ...
Maskiner och inventarier ... ...
Övriga utgifter med lång verkningstid ... ... - ... ...
... ...
Finansiella intäkter och kostnader:
Dividendintäkter ... ...
Ränteintäkter ... ...
Övriga finansiella intäkter ... ...
Räntekostnader - ... ...
Övriga finansiella kostnader - ... ... ... ...
Vinst (Förlust) före extraordinära poster, reserveringar och skatter ... ...
Extraordinära intäkter och kostnader:
Extraordinära intäkter ... ...
Extraordinära kostnader - ... ... ... ...
Vinst (Förlust) före reserveringar och skatter ... ...
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar ... ...
Direkta skatter - ... ...
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)/överskott (underskott) ... ...

Om de vederlag som uppbärs kan specificeras som vederlag för skötsel samt vederlag för amorteringar och räntor, upptas de sistnämnda under punkten övriga finansiella intäkter.

5 §

Yrkesutövares resultaträkning som nämns i 30 § bokföringslagen kan göras upp enligt följande schema i stället för det schema som ingår i 1 §:

RESULTATRÄKNING

. . - . .

Intäkter:
Intäkter av yrkesutövning ... ...
Övriga ordinära intäkter ... ...
Extraordinära intäkter ... ...
Uttag för eget bruk ... ...
Minskning av frivilliga reserveringar ... ... ... ...
Kostnader:
Material, förnödenheter och varor:
Vid räkenskapsperiodens början ... ...
Inköp under räkenskapsperioden + ... ...
... ...
Vid räkenskapsperiodens slut - ... ... - ... ...
Löner ... ...
Hyror ... ...
Övriga ordinära kostnader ... ...
Avskrivningar ... ...
Extraordinära kostnader ... ...
Räntor ... ...
Ökning av frivilliga reserveringar ... ...
Direkta skatter ... ... - ... ...
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) ... ...

Om intäkterna och kostnaderna i resultaträkningen har upptagits enligt prestationsprincipen, skall detta anges i resultaträkningen eller i en bilaga till den.

6 §

I resultaträkningen eller i en bilaga till den skall ges en utredning över de poster som ingår i extraordinära intäkter och kostnader, om dessa i betydande grad har påverkat resultatet för räkenskapsperioden.

Över sådana ändringar i de obligatoriska reserveringarna som ingår i resultaträkningens intäkter och kostnader samt över andra poster som inte ansluter sig till räkenskapsperioden skall i resultaträkningen eller i en bilaga till den ges en utredning, om dessa i betydande grad har påverkat resultatet för räkenskapsperioden.

7 §

Balansräkningen görs upp enligt följande schema:

BALANSRÄKNING . .

AKTIVA PASSIVA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR EGET KAPITAL
Immateriella tillgångar
Etablerings- och organisationsutgifter ......
Forsknings- och utvecklingsutgifter ......
Immateriella rättigheter ......
Affärsvärde ......
Övriga utgifter med lång verkningstid ......
Förskottsbetalningar ...... ......
Aktie-, andels- och annat motsvarande kapital ......
Övrigt eget kapital ......
Balanserad vinst/överskott (förlust/underskott) från tidigare räkenskapsperioder ......
Räkenskapsperiodens vinst/överskott (förlust/underskott) ...... ......
Materiella tillgångar
RESERVERINGAR
Jord- och vattenområden ... ...
Byggnader och konstruktioner ... ... Ackumulerad avskrivningsdifferens ... ...
Maskiner och inventarier ... ...
Övriga materiella tillgångar ... ...
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar ...... ...... Frivilliga reserveringar
Investeringsreserveringar ... ...
Övriga reserveringar ... ... ... ...
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar Obligatoriska reserveringar ... ...
Aktier och andelar ... ...
Lånefordringar ... ... VÄRDERINGSPOSTER
Övriga placeringar ... ... ... ...
VÄRDERINGSPOSTER ... ...
FRÄMMANDE KAPITAL
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Långfristigt
Masskuldebrevslån ... ...
Omsättningstillgångar Lån mot konvertibla skuldebrev ... ...
Material och förnödenheter ... ... Lån från penninginrättningar ... ...
Halvfärdiga produkter ... ...
Färdiga produkter/Varor ... ... Pensionslån ... ...
Övriga omsättningstillgångar ... ... Erhållna förskott ... ...
Förskottsbetalningar ... ... Leverantörskulder ... ...
Övriga långfristiga skulder ... ...
Fordringar
Försäljningsfordringar ... ... Kortfristigt
Lånefordringar ... ... Lån från penninginrättningar ... ...
Resultatregleringar ... ...
Övriga fordringar ... ... Pensionslån ... ...
Erhållna förskott ... ...
Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna Leverantörskulder ... ...
Finansieringsväxlar ... ...
Aktier och andelar ... ... Resultatregleringar ... ...
Övriga värdepapper ... ... ... ... Övriga kortfristiga skulder ... ... ... ...
Kassa och banktillgodohavanden ... ...
8 §

I balansräkningen eller i en bilaga till den skall med specifikation enligt balansposterna uppges fordringar som ingår i omsättnings- och finansieringstillgångarna och som förfaller till betalning efter ett år eller en längre tid.

I balansräkningen eller i en bilaga till den skall ges specifikation av balansposten "Obligatoriska reserveringar", om detta är nödvändigt för förtydligande av balansposten.

I balansräkningen eller i en bilaga till den skall anges de skulder som hör till långfristigt främmande kapital och som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid specificerade enligt balansposterna.

9 §

En ideell sammanslutning eller stiftelse skall i sin balansräkning separat uppge sådana medel eller sådant kapital om vilka gäller särskilda begränsande bestämmelser.

Medel som skall förvaltas skilt för sig skall uppges särskilt i balansräkningen eller i en bilaga till den.

10 §

Som långfristig betraktas en skuld eller den del av skulden som förfaller till betalning efter ett år eller en längre tid.

Har den bokföringsskyldige en fordran hos den till vilken han själv står i skuld, skall fordran och skulden upptas skilt för sig i balansräkningen.

11 §

Resultaträkningen och balansräkningen skall uppgöras mera i detalj än vad schemat utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansposterna skall kunna klargöras.

Om arten av den bokföringsskyldiges verksamhet det kräver, skall i resultaträkningen och i balansräkningen, med avvikelse från 1-5 och 7 §§, beträffande de i huvudgrupperna ingående posterna användas benämningar som motsvarar verksamhetens art.

12 §

I resultaträkningen eller i balansräkningen eller i bilagor till dem skall med specifikation enligt balansposter uppges de avskrivningar på anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid som dragits av från räkenskapsperiodens intäkter samt ges en redogörelse över grunderna för avskrivningarna enligt plan och förändringarna i dem. Avskrivningsplanerna och förändringarna i dem skall uppgöras i skriftlig form samt fogas till specifikationerna till balansräkningen.

13 §

En nyttighet som tas ut från en rörelse eller ett yrke för den bokföringsskyldiges eget bruk bokförs till beloppet av anskaffningsutgiften eller till beloppet av ett lägre, sannolikt överlåtelsepris.

En nyttighet överförs från omsättningstillgångarna till anläggningstillgångarna till beloppet av anskaffningsutgiften eller till beloppet av ett lägre, sannolikt överlåtelsepris.

En nyttighet överförs från anläggningstillgångarna till omsättningstillgångarna till ett belopp som motsvarar den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften.

14 §

Den bokföringsskyldige skall för varje räkenskapsperiod ha en kontoförteckning försedd med anteckningar om användningstiden.

15 §

I bokföring enligt maskinell metod skall sättet på vilket anteckningarna görs och sambandet mellan dem och resultaträkningen och balansräkningen kunna konstateras utan användning av maskinen.

Beskrivningen över förfarandet vid maskinell bokföring skall innehålla en allmän beskrivning av datasystemet och en redogörelse för hur anteckningarna görs samt för registreringskedjan, in- och utmatningsmaterialet, granskningar och avstämningar i syfte att säkra bokföringens riktighet och fullständighet, datalager samt förvaringen av bokföringsmaterialet.

16 §

Tidpunkten för mottagning av en produktionsfaktor och överlåtelsetidpunkten för en prestation skall kunna visas med hjälp av ett verifikat eller dess bilaga eller på något annat motsvarande sätt.

17 §

Varje verifikat skall vara försett med en anteckning om de konton som använts, om det inte annars är uppenbart på vilket sätt transaktionen bokförts.

Erhålls inte till grund för bokföring något verifikat som utfärdats av en utomstående, skall bokföringen klarläggas med hjälp av kontrollremsa från kassaapparat eller annat av den bokföringsskyldige själv utskrivet verifikat.

18 §

I en aktiverad anskaffningsutgift inräknade utgifter som föranletts av anskaffningen och tillverkningen av en nyttighet, skall kunna klarläggas med hjälp av kostnadsberäkning eller kostnadskalkyler.

19 §

Ett koncernföretag har i 22 c § 5 mom. bokföringslagen nämnt betydande inflytande i en annan bokföringsskyldig som driver rörelse, om den bokföringsskyldige ensam eller tillsammans med andra företag i samma koncern innehar minst en femtedel och högst hälften av det röstetal som aktierna, medlemdsandelarna eller bolagsandelarna medför i det nämnda företaget.

20 §

Över verkställd revision skall revisorn i balansboken göra anteckning om huruvida bokslutet är uppgjort enligt god bokföringssed.

21 §

I de handlingar som för publicering skall tillställas patent- och registerstyrelsens handelsregisteravdelning skall nämnas den bokföringsskyldiges postadress.

När den bokföringsskyldiges verksamhet upphör skall denne eller hans rättsinnehavare ordna förvaringen av bokföringsmaterialet på det sätt som stadgas i 25 eller 31 § bokföringslagen. I anmälan om att en i handelsregistret införd bokföringsskyldig upphör med sin verksamhet skall nämnas vem som har anförtrotts förvaringen av bokföringsmaterialet.

22 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna förordning upphävs bokföringsförordningen av den 19 oktober 1973 (783/73) jämte ändringar.

23 §

Denna förordning tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 1993 eller därefter.

Om en bokföringsskyldig på sin bokföring tillämpar de stadganden i bokföringslagen som gällde före den 1 januari 1993 efter detta datum, får den bokföringsskyldige till den del tillämpningen av nämnda lagstadganden förutsätter detta på motsvarande sätt tillämpa stadgandena i den i 22 § 2 mom. nämnda, upphävda bokföringsförordningen på bokföringen för en räkenskapsperiod som utgår den 30 juni 1994 eller före det.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.