1574/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 79 b och 79 c §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 79 b § ändrad genom lagar av den 29 maj 1981 och den 22 december 1989 (371/81 och 1240/89) samt 79 c § ändrad genom nämnda lag av den 29 maj 1981 och lag av den 10 juni 1988 (502/88) samt

fogas till lagen en ny 79 d § som följer:

79 b §

Har värdet på anläggningstillgångar skrivits upp under räkenskapsperioden, skall ett belopp som motsvarar uppskrivningen avsättas till en uppskrivningsfond bland passiva. Fonden får endast användas för avsättning till reservfonden samt, om andelslaget har placeringsandelskapital, för fondemission och för sådan överföring till placeringsandelskapitalet som avses i 182 § 2 mom. Vid återförande av en uppskrivning skall det kapital som avsatts till uppskrivningsfonden i motsvarande mån minskas med det belopp som återförs. Om uppskrivningsfonden har använts för avsättning till reservfonden eller för erläggande eller höjning av placeringsandelskapitalet och det kapital som avsatts till uppskrivningsfonden inte kan minskas med det belopp som återförs, skall ett motsvarande belopp upptas som en minskning av det egna fria kapitalet.

Ett andelslag vars bundna egna kapital överstiger två miljoner mark eller hos vilket i medeltal över femhundra personer varit anställda under de två närmast föregående räkenskapsperioderna skall till bokslutet foga en finansieringskalkyl. I denna skall redogöras för anskaffningen av medel och för hur de har använts under räkenskapsperioden.

79 c §

Ett andelslag skall inom två månader efter att bokslutet fastställts tillställa registreringsmyndigheten en kopia av bokslutet jämte bilagor samt en kopia av revisionsberättelsen. På kopian av bokslutet skall finnas intyg av en styrelseledamot eller en i 80 § avsedd person, som handhar andelslagets förvaltning, angående dagen för bokslutets fastställelse. Intyget skall även innehålla uppgift om andelsstämmans beslut beträffande andelslagets överskott eller förlust.

Vad som stadgas i 1 mom. om skyldigheten att tillställa bokslutsuppgifter tillämpas inte, om ett andelslag inte är moderbolag som på det sätt som avses i 22 a § bokföringslagen är skyldigt att uppgöra koncernbokslut och om minst två av följande tre villkor uppfylls för andelslagets del:

- omsättningen under föregående räkenskapsperiod har understigit 4 miljoner mark,

- balansomslutningen för föregående räkenskapsperiod har understigit 2 miljoner mark,

- det genomsnittliga antalet anställda under föregående räkenskapsperiod har varit högst 10.

Om ett andelslag inte på det sätt som avses i 2 mom. skall tillställa registreringsmyndigheten de uppgifter som nämns i 1 mom., skall andelslaget sedan två månader förflutit efter att bokslutet fastställdes hålla en i 1 mom. nämnd kopia framlagd för allmänheten och inom två veckor efter att begäran framställts ge var och en som ber om det en kopia av handlingarna, om inte andelslaget har offentliggjort bokslutet genom att sända en kopia av handlingarna till registreringsmyndigheten. Andelslaget har rätt att av andra än myndigheter uppbära en avgift för kopian enligt samma grunder som de enligt vilka registreringsmyndigheten uppbär avgift för en motsvarande kopia.

Om offentliggörande av bostadsandelslags bokslut stadgas i bokföringslagen.

79 d §

Angående uppgörande av koncernbokslut skall utöver bokföringslagen i tillämpliga delar iakttas stadgandena i 79-79 b §§.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 1993 eller därefter.

På bokföringen för en räkenskapsperiod som utgår den 30 juni 1994 eller dessförinnan får tillämpas de stadganden som gällde då denna lag trädde i kraft.

RP 111/92
EkUB 47/92

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.