1566/1992

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1992

Statsrådets beslut om de villkor, på vilka accis på skogsgödselmedel återbäres

Statsrådet har med stöd av 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagen den 13 november 1992 (1003/92), lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel (881/79) vid föredragning från finansministeriet beslutat:

1 §

Det accisbelopp som ingår i priset på sådana accisbelagda gödselmedel, vilka använts vid skogsgödsling, återbäres på ansökan av den distriktstullkammare, inom vars område sökanden har sin hemort.

2 §

Ansökan om accisåterbäring bör göras senast inom sex månader från utgången av det kalenderår, under vilket accisbelagt gödselmedel använts för skogsgödsling.

3 §

Till ansökan skall fogas vederbörande skogsvårdsnämnds utlåtande över gödselmedlets användning och kopior av inköpsräkningarna rörande detta.

Av inköpsräkningarna skall framgå gödselmedlets namn och mängd.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993. Det tillämpas på gödselmedel för vilka accis har betalts den 1 september 1992 eller därefter.

Helsingfors den 30 december 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Jarl Hagelstam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.