1551/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Inkomstskatteförordning

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92):

1 §

För avdragande av donationer som avses i 57 § inkomstskattelagen, skall den skattskyldige till sin deklaration foga en behörig utredning över donationer som har gjorts under skatteåret.

2 §

Skattestyrelsen namnger på ansökan de donationstagare som avses i 57 § inkomstskattelagen för högst fem år i sänder. Villkor som gäller anmälningsskyldighet kan ingå i namngivningsbeslutet.

Innan ett beslut om namngivning fattas, skall skattestyrelsen inhämta utlåtande av den nämnd för utlåtanden om donationers skattefrihet som nämns i 4 §.

3 §

Skattestyrelsen kan återkalla det beslut som avses i 2 § om en namngiven donationstagare inte uppfyller de villkor som uppställs i beslutet eller om donationstagarens egentliga uppgift inte längre är att bevara kulturarvet i Finland eller att understöda vetenskap eller konst.

Innan ett beslut om namngivning återkallas, skall skattestyrelsen inhämta utlåtande av nämnden för utlåtanden om donationers skattefrihet. Donationstagaren skall beredas tillfälle att bli hörd i saken.

4 §

Nämnden för utlåtanden om donationers skattefrihet, som tillsätts av finansministeriet, består av en ordförande och fyra andra medlemmar. Nämndens ordförande skall förordnas bland finansministeriets tjänstemän. Av medlemmarna skall en förordnas bland undervisningsministeriets tjänstemän och till övriga medlemmar en bland de personer som föreslås av Finlands Akademi, en bland de personer som föreslås av centralkommissionen för konst samt en bland de personer som föreslås av museiverket. En av nämndens medlemmar kan vara viceordförande.

Den av finansministeriet tillsatta kostnadsersättningsdelegationen består av en ordförande och tio andra medlemmar. Delegationens ordförande skall förordnas bland finansministeriets tjänstemän. Medlemmarna förordnas bland de personer som föreslås av Akava r.y., kyrkans avtalsdelegation, kommunala arbetsmarknadsverket, Affärsarbetsgivarnas Centralförbund AAC r.f., Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC r.f., Finlands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund FTFC r.f., Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, statens arbetsmarknadsverk och avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner samt skattestyrelsen så, att en medlem förordnas från varje organisation eller delegation och centralt ämbetsverk. Delegationens verksamhetsperiod är tre år.

5 §

För att erhålla invalidavdrag skall den skattskyldige vid beskattningen inlämna ett läkarintyg över sin sjukdom, sitt lyte eller sin kropps-skada, i vilket hans bestående invaliditetsgrad är angiven. Om den bestående invaliditetsgraden har fastställts enligt olycksfallsverkets bedömningsgrunder, kan invalidavdrag beviljas på basis av olycksfallsverkets beslut.

6 §

Som ett i 80 § 4 punkten inkomstskattelagen avsett offentligrättsligt samfund anses, förutom staten och dess inrättningar samt kommun, även samkommun, landskap, den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt dessas församling, församlingsförbund och annan sammanslutning av församlingar samt kyrkans centralfond, Finlands Bank och folkpensionsanstalten. Som en i nämnda lagrum avsedd pensionsanstalt anses kommunala pensionsanstalten och den ortodoxa kyrkans pensionskassa.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.