1550/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 1 punkten, 6 § 1 mom. och 20 § lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/90),

av dessa lagrum 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 5 december 1991 (1393/91) och 20 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag, som följer:

4 §
Undantag som gäller skatteplikt

Källskatt på ränteinkomst skall inte betalas

1) för sådan i lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer (726/88) nämnd ränta på deposition eller obligationslån som är skattefri, för sådan ränta enligt 1 § 2 mom. i nämnda lag som skall betraktas som skattskyldigs skattepliktiga inkomst eller för sådan skattefri ränta som avses i 33 § 2 mom. inkomstskattelagen (1535/92),


6 §
Skattebelopp och uträkningen av skatten

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 10 procent av den ränta som inflyter på en deposition eller som skall betalas på ett masskuldebrevslån för 1991, 15 procent för 1992, 20 procent för 1993 och 1994 samt 25 procent för senare år.


20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen skall tillämpas på sådana räntor på depositioner och masskuldebrevslån som inflyter under ettvart år.

På ränta som har betalts efter att denna lag har trätt i kraft men som hänför sig till tiden därförinnan tillämpas de stadganden som gällde före ikraftträdandet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandet i 3 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag av den 28 december 1990 (1341/90), tillämpas på räntorna på sådana masskuldebrevslån som har emitterats före den 1 januari 1992.

RP 281/92
StaUB 84/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.