1549/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 4 § 3 mom., 5 § 4, 5 och 7 punkten, 8 § 3 mom., 19 § 2 mom., 24 § 2 mom., 29 § 1 och 3 mom., rubriken för 3 kap., 32 § 1 mom. 5 punkten, 35 §, 38 § 1 mom. och 50 § 1 mom.,

sådana de lyder, 4 § 3 mom., 5 § 4, 5 och 7 punkten samt 8 § 3 mom. i lag av den 29 december 1988 (1241/88), 19 § 2 mom. i lag av den 7 april 1989 (315/89), 24 § 2 mom. i lag av den 19 augusti 1983 (704/83), 29 § 1 och 3 mom. i lag av den 13 augusti 1976 (670/76), rubriken för 3 kap. och 32 § 1 mom. 5 punkten, 35 §, 38 § 1 mom. och 50 § 1 mom. i lag av den 28 december 1990 (1338/90), samt

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 11 augusti 1978 och den 7 april 1989 (612/78 och 315/89), ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 30 a § som följer:

4 §

Till lönen hänförs även naturaförmåner som beräknas i pengar enligt de grunder som skattestyrelsen fastställer. Såsom lön anses även förmåner enligt 66-68 §§ inkomstskattelagen (1535/92) samt förmåner i lagens 69 § till den del de inte är sedvanliga och skäliga.


5 §

Förskottsinnehållning skall verkställas


4) på förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), utbildningsstöd och specialstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) och ersättning för förlorad förvärvsinkomst enligt sysselsättningsförordningen (737/87),

5) på sådan ersättning för förlorad förvärvsinkomst som beviljas i form av vuxenstudiepenning och som avses i 10 § lagen om studiestöd,


7) på sådan försäkringsutbetalning för livförsäkring som avses i 34 § inkomstskattelagen,


8 §

Kostnader som avses i 1 och 2 mom. är dock inte medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor, kostnader för resor som avses i 72 § 3 mom. inkomstskattelagen eller utgifter för anskaffning av facklitteratur. Om arbetsgivaren utan ersättning för sina arbetstagare anordnar gemensam transport till och från den egentliga arbetsplatsen, betraktas sådan förmån inte som lön.


10 §

Skattestyrelsen bestämmer när förskottsinnehållning skall verkställas på den skattepliktiga delen av kostnader för arbetsresor.

19 §

De innehållna medlen skall inbetalas till länsskatteverket senast den 10 dagen i kalendermånaden efter den då innehållningen verkställdes. Belopp som innehållits på sjöarbetsinkomst som avses i 74 § inkomstskattelagen skall betalas senast den 10 dagen i den andra kalendermånaden efter den då innehållningen verkställdes. Kommunerna, församlingarna och folkpensionsanstalten skall dock inbetala de innehållna medlen så att de dras av från den utdelning som enligt lagen om skatteuppbörd skall redovisas till dessa skattetagare under månaden efter den då innehållningen verkställdes. Anmälan om det belopp som skall dras av skall göras senast ovan nämnda dag till länsskatteverket.


24 §

En arbetsgivare åläggs inte betalningsskyldighet som avses i 1 mom., om det utreds att skatterna samt folkpensions- och sjukförsäkringspremierna i fråga om den lön som är underkastad innehållning har erlagts. Betalningsskyldighet åläggs inte heller om det utreds att sådana skatter och premier inte har behövt erläggas. Utreds detta efter att betalningsskyldighet har ålagts arbetsgivaren, skall länsskatteverket upphäva betalningsskyldigheten och bestämma att det belopp som arbetsgivaren redan erlagt skall återbäras. På det belopp som skall återbäras betalas ränta enligt 11 § förordningen om skatteuppbörd från betalnings- till återbäringsdagen.


29 §

En arbetsgivare skall på uppmaning av skattestyrelsen eller länsskatteverket eller behörig tjänsteman vid skattebyrån, i Finland för granskning av nämnda myndighet eller av en sakkunnig person, som förordnats av skattestyrelsen eller länsskatteverket och som kan anses vara ojävig, visa sin lönebokföring eller sina anteckningar, såsom lönelistor, lönekartotek och kvitton i original, samt sina affärs- och bokföringsböcker, sitt inventarium och sina specifikationer till balansräkningen jämte bilagor, likaså annat verifikationsmaterial och allt annat material som hör till redovisningen, avtal och skuldebrev, protokoll, korrespondens, beskrivning över förfarandet vid maskinell bokföring och lönebokföring jämte anteckningar om driftsperioden samt övriga upptagningar, som kan behövas vid verkställandet av förskottsgranskningen. Likaså skall arbetsgivaren visa övriga upptagningar som belyser förskottsinnehållningen samt upptagningar som en löntagare lämnat in till honom och som gäller förskottsinnehållningen. Arbetsgivaren skall även lämna övriga uppgifter som behövs vid kontrollen. En löntagare är även skyldig att på uppmaning för granskning visa upptagningar som gäller förskottsinnehållningen samt att på uppmaning lämna övriga uppgifter som belyser saken. Arbetsgivaren skall vidare visa lager och annan egendom som hör till hans verksamhet. Med upptagning avses i denna lag framställningar i skrift eller bild (handling) eller sådana datamedier vilkas innehåll kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel (teknisk upptagning).


Granskningen av upptagningar skall om möjligt förrättas i arbetsgivarens affärslokal eller en räkenskaps- eller servicebyrå som anlitas av honom. Om granskningen förrättas på ett sådant ställe skall arbetsgivaren ställa ändamålsenliga lokaliteter samt behövliga hjälpmedel och biträden till granskarens förfogande. Med hjälpmedel avses i denna lag skriv- och räknemaskiner, kopieringsapparater samt datorer eller andra tekniska hjälpmedel, med vilka de tekniska upptagningarna kan återges i en form som kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Kan granskningen inte utan olägenhet förrättas på ett ställe som avses ovan, kan den förrättas på länsskatteverket eller skattebyrån. Upptagningarna skall lämnas för granskning där eller sändas till det ställe där granskningen förrättas. Av de tekniska upptagningarna skall på uppmaning av en myndighet som avses i 1 mom. framställas kopior för granskarens bruk om det är nödvändigt med avseende på granskningen. Över granskningen skall avfattas en berättelse.


3 kap.

Förskottsinnehållning på räntor och vissa andra inkomster

30 a §

Den som köper virke skall verkställa förskottsinnehållning på den köpesumma som han betalar, då den som säljer virket upplåter rätt att avverka stamvirke i sin skog eller genom leveransköp säljer trävaror, såsom stockar, stolpar, massaved, brännved och flis, som skall tillverkas eller har tillverkats av stamvirke.

Förskottsinnehållningen är 18 procent av den prestation som avses i 1 mom.

Förskottsinnehållning verkställs inte på prestationer som avses i 1 mom., om dessa betalas till samfund som avses i inkomstskattelagen eller om köpesumman för virke som köpts hos en och samma säljare uppgår till högst 500 mark.

Vad som stadgas ovan tillämpas även på inkomst av virkesförsäljning som har förvärvats med stöd av sådan rätt till skogsavverkning som förbehållits vid överlåtelse av en fastighet.

Om det är uppenbart att förskottsinnehållning enligt 2 mom. är för stor för att täcka de skatter och avgifter som skall påföras den skattskyldige för inkomster som avses i denna paragraf, och denne inte har andra inkomster, kan skattebyrån på den skattskyldiges begäran nedsätta innehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna.

32 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på prestation enligt 31 § som betalas till


5) något annat samfund eller någon annan sammanslutning som införts i handelsregistret och som avses i 3 och 4 §§ inkomstskattelagen eller samfällda förmåner som avses i lagens 5 § eller en förening som införts i föreningsregistret eller en stiftelse som införts i stiftelseregistret.


35 §

Vad som stadgas i 7, 17, 22-27, 29, 29 b, 29 c och 29 d §§ tillämpas också på förskottsinnehållning som verkställs på en prestation som avses i detta kapitel.

38 §

Om inte skattestyrelsen av särskilda skäl bestämmer något annat, fastställs förskottet av skattebyrån i det skattedistrikt där den skattskyldiges skatter enligt beskattningslagen skall debiteras.


50 §

Förskottskomplettering skall betalas till länsskatteverket senast vid utgången av februari året efter skatteåret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Ränta som avses i 24 § 2 mom. betalas på skatter och premier som fastställs dagen för ikraftträdandet och därefter.

Lagens 30 a § tillämpas inte, om försäljningen har skett innan inkomstskattelagen har trätt i kraft och inkomsten har erhållits före den 1 april 1993.

RP 244/92
StaUB 83/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.