1547/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) rubriken för 3 kap., 13 §, 14 § 1 mom. och 18 c § 2 mom.,

av nämnda lagrum 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1980 (526/80) och 18 c § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1237/88), samt

fogas till lagen ett nytt 2 a kap. och till 18 c §, sådan den lyder i nämnda lag av den 29 december 1988, ett nytt 3 mom. som följer:

2 a kap.

Redovisningen av skatteintäkter av samfund till skattetagarna

12 a §

Inkomstskatt, förskott, förskottskomplettering och kompletteringsskatt (samfundsskatt) som betalas av samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/92) och av samfällda förmåner som avses i lagens 5 § redovisas till staten, kommunerna och församlingarna enligt stadgandena i detta kapitel.

12 b §

Den influtna samfundsskatten minskad med återburen skatt jämte ränta redovisas under den månad som följer efter den månad enligt 23 § 3 mom. då de har influtit.

12 c §

Statens andel av samfundsskatten är 51,84 procent, kommunernas 44,80 procent och församlingarnas andel 3,36 procent av den influtna samfundsskatt som skall redovisas till alla dessa skattetagare. De ortodoxa församlingarnas gemensamma andel är 0,08 procent av församlingarnas andel.

Kommunernas eller församlingarnas andel av samfundsskatten ökas med skatterna av de samfund som avses i 21 § inkomstskattelagen.

12 d §

Finansministeriet fastställer kommunens andel av kommunernas samfundsskatter och den evangelisk-lutherska församlingens andel av de evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatter efter att hört kommunernas centralorganisationer och kyrkostyrelsen.

En kommuns andel fastställs som en relativ andel av det sammanlagda beloppet av kommunernas andelar enligt beräkningsgrunderna i 3 och 4 mom., vilka andelar omvandlas till skatter enligt uttaxeringen per skattöre under skatteåret. En församlings andel fastställs på motsvarande sätt. En kommuns eller en församlings andel som blir negativ med stöd av beräkningsgrunderna beaktas inte när kommunens eller församlingens andel enligt 1 mom. räknas ut.

När andelen för 1993 fastställs, används de skatter som uträknas på basis av de skattören som vid kommunalbeskattningen för året 1991 har påförts samfund för inkomst av fastighet och rörelse samt personlig inkomst. Som grund används också de ändringar i intäkten av den på skattören baserade kommunalbeskattningen vilka föranletts av ändringarna i den skattemässiga behandlingen av fysiska personers och dödsbons i 4 mom. nämnda inkomster och avdrag. Genom förordning stadgas om de placeringskommuner för kraftverk från vilkas skattören för fastigheter avdras den andel som har tillagts på grund av att kraftsverksfastigheter beskattats enligt prövning.

Då en kommuns och en församlings andel som intäkter enligt 3 mom. fastställs, beaktas nettoinkomsten av skogsbruk i sin helhet, ränte- och hyresinkomster samt kapitalin-komstandelen av disponibel företagsinkomst av dividend samt av sammanslutningsdelägares inkomstandel och av inkomst av renskötsel. Av avdragen beaktas ränteavdraget och gottgörelsen för underskott och förmögenhetsinkomstavdraget samt i kommunalbeskattningen pensionsinkomstavdraget.

Vid fastställandet av den andel till kommuner och församlingar som skall tillämpas från och med 1994 används som beräkningsgrund uppgifterna från de beskattningar som verkställts åren 1991 och 1992.

12 e §

De redovisningar som avses i detta kapitel görs i samband med dem som nämns i 3 kap. Från de redovisningar som avses i detta kapitel kan avdras de belopp som skall återkrävas på grundval av redovisningarna enligt 3 kap.

12 f §

På redovisningen av samfundsskatt tillämpas räntestadgandena i 20 §. Om uppskov som skall beviljas skattetagare gäller i tillämpliga delar 21 §.

12 g §

En kommuns och en församlings andelar av samfundens inkomstskatt, som fastställs vid den slutliga ordinarie beskattningen, omvandlas till skattören genom tillämpning av uttaxeringen per skattöre under skatteåret i respektive kommun och församling.

3 kap.

Redovisningen av andra än i 2 a kap. angivna skatteintäkter till skattetagarna

13 §

Andra skatter än samfundsskatt samt avgifter och andra prestationer som skall redovisas till staten, kommunerna, församlingarna och folkpensionsanstalten (skattetagarna) samt skogsvårdsföreningarna och skogsnämnderna redovisas enligt detta kapitel.

Från de skatter som skall redovisas enligt detta kapitel kan avdras de belopp som skall återkrävas på grundval av de redovisningar som stadgas i 2 a kap.

14 §

Till staten, kommunerna, församlingarna och folkpensionsanstalten redovisas månatligen dem tillkommande belopp av de influtna förskottsinnehållningarna. Finansministeriet fastställer årligen de relativa andelar, vilka motsvaras av det belopp som av de influtna förskottsinnehållningarna beräknas utgöra stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt den försäkrades folkpensionsavgift och sjukförsäkringspremie (skattetagargruppernas utdelning) liksom även beräkningsgrunderna för de andelar (kommunernas utdelning och församlingarnas utdelning) enligt vilka den del av förskottsinnehållningarna som har fastställts att utgöra kommunalskatt och kyrkoskatt beräknas fördela sig på kommunerna och församlingarna. Om de grunder som skall iakttas vid fastställande av skattetagargruppernas, kommunernas och församlingarnas utdelning stadgas genom förordning.


18 c §

Från statens debiteringsandel skall dras av ett belopp, vilket motsvarar den dividendinkomst som skall beskattas som kapitalinkomst och vilket utgör den sammanlagda gottgörelse för bolagsskatt som räknas skattebetalarna till godo.

De avdrag som skall göras från alla skattetagares debiteringsandelar erhålls när den gottgörelse för bolagsskatt, som räknas varje skattebetalare till godo på grundval av den dividendinkomst som skall avskiljas som förvärvsinkomst, delas i förhållande till de skatter som påförts för hans förvärvsinkomst och de sålunda erhållna beloppen sammanräknas för varje skattetagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen tillämpas första gången på den redovisning av skatteintäkter som skall avges 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 209/92
StaUB 82/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.