1528/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för konst och mediekultur

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 10 februari 1989 om läroanstalter för konst och mediekultur (147/89) 6, 8, 10, 12-14 och 23 §§, 26 § 3 mom. och 30 § 4 mom.,

av dessa lagrum 6, 10 och 13 §§ sådana de lyder i förordning av den 25 januari 1991 (154/91), 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och 23 § sådan den lyder i förordning av den 15 juni 1990 (570/90),

ändras 5, 9, 11 och 15 §§, 20 § 2 mom., 26 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 4 mom., 32 §, 46 och 47 §§ och 48 §, [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: 31 § 4 mom., 32 §, 41 § 2 mom., 46 och 47 §§ och 48 §, ]

av dessa lagrum 5, 32 och 46 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 8 mars 1991 (511/91), 9, 11, 15 och 47 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning av den 25 januari 1991 samt 26 § 2 mom., 31 § 4 mom. och 48 § sådana de lyder i sistnämnda förordning, samt

fogas till 28 § ett nytt 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävts genom nämnda förordning av den 25 januari 1991 samt till förordningen en ny 45 a § som följer:

5 §

Om en kommunal eller privat läroanstalt för konst och mediekultur har en direktion enligt 7 § lagen om yrkesläroanstalter till vilken hör representanter för lärarna, den övriga personalen och studerandena, utses dessa och deras suppleanter bland de personer som föreslås vid möten som rektor sammankallar. Representanter för studerandena och deras suppleanter utses för ett kalenderår åt gången, de övriga för direktionens mandattid.

9 §

Lärarkåren, elevkåren och läroanstaltskommissionen vid läroanstalten har till uppgift att sköta de ärenden som hör till deras lagstadgade uppgiftsområde och som särskilt åläggs dem i denna förordning eller i instruktionen eller som på grund av sakens natur ankommer på dem.

11 §

Om en biträdande rektorstjänst eller biträdande rektorsbefattning inte inrättats vid en läroanstalt, kan för läroanstalten inom lärarkåren för högst fyra år åt gången utses en biträdande rektor som är underställd rektor och sköter en del av hans uppgifter. Om läroanstalten har en biträdande rektor är han också rektors vikarie.

Har läroanstalten ingen biträdande rektor, skall inom lärarkåren för högst fyra år åt gången utses en prorektor som handhar rektors uppgifter då rektor är förhindrad.

Biträdande rektor och prorektor förordnas i en kommunal och en privat läroanstalt av läroanstaltens huvudman. Direktionen eller det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92) kan återkalla förordnandet om det finns skäl därtill.

15 §

Av instruktionen för en privat läroanstalt skall framgå

1) huvudmannens namn och hemort,

2) läroanstaltens namn och förläggningsort,

3) undervisningsspråket,

4) läroanstaltens utbildningsuppgift,

5) behövliga bestämmelser om läroanstaltens förvaltning, samt

6) andra ärenden som med stöd av lag eller förordning eller på grund av sakens natur skall bestämmas i instruktionen.

20 §

I en läroanstalt som har en privat huvudman fattar direktionen beslut om den enskilda läroanstaltens läroplan i enlighet med de i 1 mom. angivna riksomfattande grunderna och efter att ha hört lärarkåren.


26 §

Förslaget om val av studerande framläggs av läroanstaltens lärarkår eller dess sektion, och ifall valet sker via gemensam elevansökan, efter det att kåren eller sektionen mottagit det förslag som uppgjorts av länsstyrelsen. Studerandena intas av läroanstaltens huvudman.

28 §

Om studerandenas vitsord på betygen beslutar lärarkåren eller dess sektion.

30 §

Om rektor anser att en anmärkning inte räcker skall ärendet i en läroanstalt som har en privat huvudman föreläggas direktionen och i en kommunal läroanstalt det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning. Direktionen eller det kollegiala organet kan, efter att ha hört studeranden och hans vårdnadshavare samt lärare, tilldela studeranden en varning eller avstänga honom från läroanstalten för viss tid, högst för ett år.


31 §

Är en studerande på grund av brott föremål för undersökning, kan i en läroanstalt som har en privat huvudman direktionen och i en kommunal läroanstalt det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning avhålla honom från skolgång, om det med hänsyn till det brott studeranden misstänks ha begått eller omständigheter i samband med det är motiverat.

32 §

Vid en kommunal läroanstalt för konst och mediekultur kan finnas en rektorstjänst samt biträdande rektors- och lektorstjänster. Vid läroanstalten kan dessutom finnas timlärare i tjänsteförhållande samt andra nödvändiga tjänster, tillfälliga tjänsteinnehavare och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vid en privat läroanstalt kan finnas en rektorsbefattning samt biträdande rektors- och lektorsbefattningar. Dessutom kan vid läroanstalten finnas timlärare och annan behövlig personal i arbetsavtalsförhållande.

41 §

Beträffande läroplanerna för den tilläggsutbildning som ges i form av påbyggnadslinjer och annan långvarig tilläggsutbildning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 20 §. I en läroanstalt som har en privat huvudman beslutar direktionen om läroplanerna för kortvarig utbildning och annan utbildningsverksamhet.

45 a §

Läroanstalten skall upplåta behövliga utrymmen för elevkårens verksamhet.

46 §

En läroanstalt kan med tillstånd av utbildningsstyrelsen anordna försöksverksamhet som behövs för utvecklande av yrkesutbildningen. Med tillstånd av undervisningsministeriet kan vid försöksverksamheten undantag göras från stadgandena i lagen om yrkesläroanstalter och i den förordning som givits med stöd av den samt från bestämmelser som statsrådet och undervisningsministeriet utfärdat med stöd av dem.

47 §

Ändring i ett beslut som fattats av ett förvaltningsorgan samt av en tjänsteinnehavare eller befattningshavare vid läroanstalten med stöd av lagen om yrkesläroanstalter och denna förordning får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller

1) läroanstaltens eller ett elevhems ordningsregler eller elevkårens stadgar,

2) användning av en fastighet eller lösöre vid en privat läroanstalt,

3) studerandenas vitsord på betygen, eller

4) anmärkning eller varning som tilldelats studerande.

48 §

De ärenden som gäller en studerande och som avses i 40 § 3 mom. i lagen om yrkesläroanstalter är intagning av studerande, avhållande från skolgång, avständing av en studerande för viss tid och indragning av möjligheten att bo i elevhem.

Ändring i ett beslut av länsstyrelsen, genom vilket besvär över ett beslut av direktionen eller det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning har avgjorts eller som gäller ett ärende som avses i 29 § 3 mom. får inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.