1492/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 3 § 3 mom. och 13 § 2 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78), dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 8 mars 1991 (473/91), beslutat:

1 §

Vid fastställandet av storleken av bostadsbidraget enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare beräknas såsom boendekostnader för pensionstagare som bor i egen bostad, belägen i ett annat hus än ett sådant som ägs av ett bostadsaktiebolag eller ett bostadsandelslag, utgifterna för skötsel av bostad enligt de följande genomsnittliga uppvärmnings- och vattenkostnaderna samt högst de genomsnittliga underhållskostnaderna:

1) finns i bostaden centralvärme eller något därmed jämförbart annat fast uppvärmningssystem, beräknas såsom uppvärmningskostnader följande av bostadens läge beroende belopp per kvadratmeter multiplicerat med antalet kvadratmeter av bostadens areal:

Bostaden belägen i mk/m2/mån.
Nylands, Åbo och Björneborgs eller Kymmene län samt Åland 3,40
Tavastehus, St Michels eller Vasa län 4,15
Mellersta Finlands, Kuopio, Norra Karelens, Uleåborgs eller Lapplands län 5,05

2) finns i bostaden något annat uppvärmningssystem än de som nämns i 1 punkten, beräknas såsom uppvärmningssystem än de som nämns i 1 punkten, beräknas såsom uppvärmningskostnader följande av bostadens läge beroende belopp per kvadratmeter multipliverat med antalet kvadratmeter av bostadens areal:

Bostaden belägen i mk/m2/mån.
Nylands, Åbo och Björneborgs eller Kymmene län samt Åland 2,45
Tavastehus, St Michels eller Vasa län 3,00
Mellersta Finlands, Kuopio, Norra Karelens, Uleåborgs eller Lapplands län 3,60

3) såsom vattenkostnader beräknas 61 mark i månaden per familjemedlem, då vattenledning och varmt vatten finns i bostaden, samt i övriga fall 12 mark i månaden per familjemedlem, samt

4) såsom underhållskostnader för bostaden beräknas 180 mark i månaden.

De belopp som nämns i 1 mom. 1, 2 och 4 punkten höjs med 30 procent om byggnaden uppförts eller grundförbättrats före 1974.

För ensamstående personer beaktas såsom skäligt antal kvadratmeter av bostadens areal högst 70 kvadratmeter vid tillämpningen av 1 mom. 1 och 2 punkten. För varje familjemedlem som bor i bostaden höjs gränsen med 15 kvadratmeter.

2 §

Ingår i hyran eller vederlaget inte kostnader för uppvärmning, beräknas uppvärmningskostnaderna enligt vad som stadgas i 1 §. Ingår i hyran eller vederlaget inte kostnader för vatten och betalar pensionstagaren inte någon särskild fast vattenavgift i samband med hyran eller vederlaget, beräknas vattenkostnaderna enligt vad som stadgas i 1 §.

3 §

Då bostadsbidraget enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare fastställs, är det maximibelopp v boendekostnaderna som skall beaktas 26 590 mark per år i Helsingfors, 25 340 mark per år i Esbo, Vanda och Grankulla samt 23 570 mark per år i övriga kommuner.

4 §

Beloppen enligt detta beslut motsvarar poängtalet 1170 för folkpensionsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfaller till betalning i januari 1993 uträknas.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 19 december 1991 om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna (1516/ 91).

Helsingfors den 23 december 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.