1488/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Tillämpningsområde
1 §

Denna lag tillämpas på sådant fritt tillhandahållande av försäkringstjänster som från ett utländskt driftställe bedrivs i Finland av ett utländskt försäkringsbolag vars hemland är en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Genom förordning kan stadgas att denna lag skall tillämpas också på andra utländska försäkringsbolag än sådana som avses i 1 mom.

Ett försäkringsbolag som avses i 1 mom. kallas nedan utländskt EES-försäkringsbolag samt en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-stat.

2 §

Denna lag tillämpas inte på

1) återförsäkring,

2) lagstadgad olycksfalls- och patientförsäkring,

3) atomansvarighets- och läkemedelsskadeförsäkring, eller

4) lagstadgad pensionsförsäkring.

Definitioner
3 §

Med fritt tillhandahållande av försäkringstjänster avses att ett utländskt EES-försäkringsbolag utgående från ett utländskt driftställe som anges i 4 § ingår

1) skadeförsäkringsavtal om en sådan i Finland belägen risk som avses i 5 §,

2) livförsäkringsavtal med en fysisk person som är varaktigt bosatt i Finland, eller

3) livförsäkringsavtal med en juridisk person vars driftställe i Finland avtalet hänför sig till.

Med skadeförsäkring avses verksamhet som hör till försäkringsklasserna 1-18 i EG-rådets första direktiv om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (73/239/EEG), som nämns i bilaga IX till avtalet som gäller upprättandet av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

Med livförsäkring avses verksamhet som hör till klasserna 1-4 i EG-rådets första direktiv om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse (79/267/EEG) som nämns i bilaga IX till EES-avtalet.

Med skadeförsäkringsbolag avses ett utländskt EES-försäkringsbolag eller något annat därmed jämförbart försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsrörelse.

Med livförsäkringsbolag avses ett utländskt EES-försäkringsbolag eller något annat därmed jämförbart försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse.

4 §

Med ett utländskt EES-försäkringsbolags utländska driftställe avses

1) dess av bolagsordningen eller stadgarna framgående hemort i en EES-stat,

2) en sådan filial eller agentur eller byrå i en annan EES-stat som förestås av EES-försäkringsbolagets egen personal, och

3) en sådan i en annan EES-stat självständigt verksam person som har till uppgift att fortgående företräda EES-försäkringsbolag på samma sätt som agentur.

5 §

Med en risk som är belägen i Finland avses

1) egendom som finns i Finland, när försäkringen gäller antingen en fastighet eller en byggnad eller en byggnad och dess lösöre, lösöret dock endast till den del det har försäkrats genom samma försäkringsavtal,

2) ett i Finland registrerat fordon och

3) risk i samband med resa eller semester, om en försäkring avseende den har ingåtts för högst fyra månader och försäkringstagaren har tecknat försäkringen i Finland.

I andra fall än de som nämns i 1 mom. anses risken vara belägen i Finland, om försäkringstagaren är varaktigt bosatt här eller om försäkringstagaren är en juridisk person vars driftställe, som försäkringen hänför sig till, finns i Finland.

6 §

Med stor risk vid skadeförsäkring avses

1) risker som hör till skadeförsäkringsklasserna 4-7, 11 och 12,

2) risker som hör till skadeförsäkringsklasserna 14 och 15, när försäkringstagaren idkar industri eller handel som näring eller är en yrkesutövare och risken hänför sig till närings- eller yrkesutövningen, och

3) risker som hör till skadeförsäkringsklasserna 3, 8-10, 13 och 16, när näringsidkaren uppfyller minst två av följande tre kriterier:

a) balansomslutningen är minst 37 200 000 mark,

b) omsättningen är minst 76 800 000 mark, och

c) det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden är minst 250.

Om försäkringstagaren hör till en koncern som skall uppgöra koncernbokslut skall vid tillämpningen av 1 mom. 3 punkten koncernbokslutets siffror användas.

Inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster
7 §

Ett utländskt EES-försäkringsbolag får inte, med de undantag som anges i 8 §, fritt tillhandahålla försäkringstjänster i Finland utan att social- och hälsovårdsministeriet har beviljat verksamhetstillstånd.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om ansökan om verksamhetstillstånd samt om de handlingar och utredningar som skall fogas till den.

Ministeriet skall inom sex månader efter mottagandet av de handlingar och utredningar som avses i 2 mom. besluta om verksamhetstillstånd skall beviljas eller förvägras. Ministeriet kan förvägra verksamhetstillstånd endast om den verksamhet som avses i ansökan inte stämmer överens med de lagar, förordningar och administrativa föreskrifter som tillämpas i Finland.

Om ett beslut i strid med 3 mom. inte har givits inom den utsatta tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Besvärsinstansen skall underrättas om att beslutet givits. I fråga om anförande och behandlingen av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

8 §

Ett utländskt EES-försäkringsbolag får utan social- och hälsovårdsministeriets verksamhetstillstånd fritt tillhandahålla försäkringstjänster i Finland

1) genom att bevilja skadeförsäkringar för sådana stora risker som avses i 6 §, samt

2) genom att ingå försäkringsavtal med sådana försäkringstagare som på eget initiativ, antingen direkt eller genom en försäkringsmäklare som är verksam i Finland, kontaktar ett försäkringsbolags utländska driftställe.

Ett försäkringsbolag kan inleda verksamhet som avses i 1 mom. och utvidga den efter att ha gjort en anmälan om saken till ministeriet och efter att ha tillställt ministeriet de handlingar och utredningar som det begär. Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om anmälan samt om de handlingar och utredningar som skall fogas till den.

Vad som i 1 och 2 mom. stadgas om utländska EES-försäkringsbolag skall vid sådan koassurans som avses i EG-rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser koassuransverksamhet inom gemenskapen (78/473/EEG), till vilket hänvisas i bilaga IX till EES-avtalet, tillämpas endast på den ledande försäkringsgivaren.

9 §

Om ett utländskt EES-skadeförsäkringsbolag har en sådan representation som avses i lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland (635/89), kan bolaget från ett utländskt driftställe inom ramen för friheten att tillhandahålla försäkringstjänster bedriva endast sådan rörelse som avses i 8 § 1 mom. 1 punkten samt bevilja skadeförsäkringar som bolaget inte har koncession för i Finland.

Om ett utländskt EES-livförsäkringsbolag har en sådan representation som avses i lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland, kan bolaget från ett utländskt driftställe inom ramen för friheten att tillhandahålla försäkringstjänster bedriva endast sådan rörelse som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten samt bevilja sådana livförsäkringar som bolaget inte har koncession för i Finland.

Fritt tillhandahållande av försäkringstjänster
10 §

Ett utländskt EES-försäkringsbolag skall iaktta finsk lag och god försäkringssed när det fritt tillhandahåller försäkringstjänster i Finland.

Om den lag som skall tillämpas på försäkringsavtal som avses i denna lag samt om skyldigheten att betala skatt på försäkringspremier och brandskyddsavgifter stadgas särskilt.

11 §

När det krävs ett sådant verksamhetstillstånd enligt 7 § för fritt tillhandahållande av försäkringstjänster i Finland, skall utländska EES-försäkringsbolag vid livförsäkring iaktta av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder, i vilka bestäms om

1) hur ansvarsskulden beräknas,

2) hur premierna beräknas,

3) fribrev och återköp,

4) påföljderna av försummad premiebetalning,

5) försäkringstagarens rättigheter i det fall att försäkringen av någon annan orsak än återköp upphör före den avtalade tiden eller bolaget annars går fritt från ansvar, samt

6) sådana till försäkringen anslutna extra förmåner som bolaget inte förbundit sig till i försäkringsavtalet.

Vid skadeförsäkring gäller i fråga om beräknande av ansvarsskuld och försäkring som beviljats för längre tid än tio år på motsvarande sätt vad 1 mom. stadgar om livförsäkring.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om placering och lokaliseringen av de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskuld som avser i 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt om hur dessa tillgångar skall motsvaras av de valutor med vilka de på försäkringsavtalen baserade förpliktelserna skall uppfyllas.

Ministeriet kan bevilja undantag från den i 1 mom. 2, 4 och 5 punkten samt i fråga om skadeförsäkring också från den i 3 och 6 punkten stadgade skyldigheten att ansöka om fastställelse för grunderna, om det inte är nödvändigt att fastställa dem för att trygga de förmåner som försäkringarna avser.

12 §

Om de grunder som stadgas i 11 § gäller dessutom på motsvarande sätt vad som stadgas i 13 kap. 2 § 2 mom. samt 4 och 5 §§ lagen om försäkringsbolag (1062/79).

13 §

Ett utländskt EES-försäkringsbolag skall innan det ingår ett sådant försäkringsavtal som avses i denna lag underrätta försäkringstagaren om i vilken EES-stat det driftställe finns som avtalet skall ingås med.

De uppgifter som avses i 1 mom. skall nämnas i varje handling som ges till försäkringstagaren eller den försäkrade.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. behöver inte ges, om avtalet gäller en sådan stor risk som nämns i 6 §.

I försäkringsavtalet eller i någon annan handling som upprättas angående försäkringsskydd samt i en försäkringsansökan som är bindande för försäkringstagaren skall anges adressen till det driftställe som beviljar försäkringen samt adressen till försäkringsbolagets huvudkontor.

14 §

En försäkringsmäklare som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten skall se till att försäkringstagaren enligt formulär som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet undertecknar en förklaring som innehåller uppdraget till mäklaren samt uttalande om att försäkringstagaren är medveten om att tillsynsmyndigheterna i en utländsk EES-stat svarar för tillsynen över det utländska EES-livförsäkringsbolaget.

Ett EES-livförsäkringsbolag som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten skall se till att försäkringstagaren, innan han ingår försäkringsavtalet, enligt formulär som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet undertecknar en förklaring om att försäkringstagaren är medveten om att tillsynsmyndigheterna i en utländsk EES-stat är ansvariga för tillsynen över det utländska EES-försäkringsbolaget.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet
15 §

Ett utländskt EES-försäkringsbolag kan med social- och hälsovårdsministeriets samtycke helt eller delvis överlåta bestånd av inom ramen för friheten att tillhandahålla försäkringstjänster ingångna försäkringsavtal till ett annat utländskt EES-försäkringsbolag så att det förstnämnda försäkringsbolaget går fritt från ansvar gentemot försäkringstagarna. Samtycke kan förvägras om åtgärden kränker de förmåner som försäkringarna omfattar eller om den anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Den som har tecknat en försäkring som ingår i det överlåtna försäkringsbeståndet har rätt att häva sitt försäkringsavtal.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om överlåtelse av försäkringsbestånd och förutsättningarna för det samt om den hävningsrätt som avses i 1 mom. och utövandet av den.

Tillsyn
16 §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att av ett utländskt EES-försäkringsbolags utländska driftställe samt av en i Finland verksam försäkringsmäklare få de uppgifter som det behöver för att utföra sina uppgifter.

17 §

Utan hinder av vad som stadgas om hemlighållande av handlingar kan social- och hälsovårdsministeriet ge en annan stats tillsynsmyndigheter de uppgifter som de behöver, förutsatt att uppgifterna är sekretessbelagda i den andra staten. Ministeriet kan också ge sådana uppgifter till det egna landets myndigheter, om dessa enligt lag har rätt att ta del av dem.

Ministeriet kan också publicera statistik som på enhetliga grunder har uppgjorts över samtliga utländska EES-försäkringsbolags verksamhet, ställning och utveckling.

18 §

Om ett utländskt EES-försäkringsbolag som fritt tillhandahåller försäkringstjänster i Finland inte iakttar lag, sitt verksamhetstillstånd, sin bolagsordning eller sina stadgar, de för försäkring fastställda grunderna eller de stadganden eller föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag, kan social- och hälsovårdsministeriet

1) ge bolaget en anmärkning,

2) uppmana bolaget att företa rättelse inom utsatt tid, eller

3) förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som ministeriet anser vara felaktigt.

Ministeriet kan förena en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. med vite. Vite döms ut av länsstyrelsen i Nylands län.

Om en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. inte iakttas, skall ministeriet underrätta tillsynsmyndigheterna i den EES-stat där det driftställe är beläget som tillhandahåller tjänster.

Ministeriet kan i de fall som avses i 3 mom. dessutom underrätta tillsynsmyndigheterna i försäkringsbolagets hemland.

19 §

Om ett utländskt EES-försäkringsbolag trots åtgärder som vidtagits av en tillsynsmyndighet som avses i 18 § 3 mom. eller på grund av att dessa åtgärder visat sig vara otillräckliga eller på grund av att tillsynsmyndigheten inte vidtagit dem, fortfarande överträder social- och hälsovårdsministeriets uppmaning eller förbud, kan ministeriet förbjuda bolaget att fritt tillhandahålla försäkringstjänster i Finland och, om det fått verksamhetstillstånd i Finland, begränsa eller återkalla detta.

Ministeriet kan när det begränsar eller återkallar ett försäkringsbolags verksamhetstillstånd, omhänderta bolagets egendom i Finland eller förbjuda bolaget att avyttra eller pantsätta sådan egendom.

20 §

I beslut och föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet har meddelat med stöd av denna lag kan ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

Social- och hälsovårdsministeriets beslut eller föreskrift som har meddelats med stöd av 16 §, 18 § 1 mom. eller 19 § 1 eller 2 mom. kan verkställas trots att besvär anförts.

Särskilda stadganden
21 §

Den som

1) för ett utländskt EES-försäkringsbolags räkning fritt tillhandahåller försäkringstjänster i Finland utan sådant verksamhetstillstånd enligt 7 § 1 mom. eller i strid med 8 § 2 mom. eller 9 §, eller

2) i strid med ett förbud som social- och hälsovårdsministeriet meddelat med stöd av 19 § 1 mom. fortsätter att tillhandahålla försäkringstjänster,

skall dömas till straff så som lagen om försäkringsbolag stadgar om olovligt bedrivande av försäkringsrörelse.

Allmän åklagare skall innan åtal väcks för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse inhämta social- och hälsovårdsministeriets utlåtande. När domstolen behandlar brottmålet skall den ge ministeriet tillfälle att bli hört.

22 §

Den som

1) lämnar social- och hälsovårdsministeriet oriktiga uppgifter i en handling som skall ges med stöd av denna lag, eller

2) i strid med ett förbud som ministeriet har meddelat med stöd av 19 § 2 mom. avyttrar eller pantsätter egendom som ett utländskt EES-försäkringsbolag besitter i Finland,

skall dömas till straff så som lagen om försäkringsbolag stadgar om försäkringsbolagsbrott.

23 §

Den som olovligen röjer vad han vid fullgörande av i denna lag stadgade uppgifter har fått veta om ett utländskt EES-försäkringsbolags eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller om någons hälsotillstånd, skall dömas till straff så som lagen om försäkringsbolag stadgar om olovligt röjande av försäkringshemlighet.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som nämns i 1 mom., om inte målsäganden anmält brottet till åtal.

24 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

25 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Ett utländskt EES-livförsäkringsbolag får dock inte före den 1 januari 1995 så som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten fritt tillhandahålla försäkringstjänster i fråga om sådana gruppliv- och gruppensionsförsäkringar som ansluter sig till den försäkrades arbetsförhållande eller yrkesverksamhet.

RP 286/92
EkUB 54/92
Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (88/357/ETY), (90/618/ETY) och (90/618/ETY)

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.