1483/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/80) en ny 9 § i stället för den 9 § som upphävts genom lag av den 20 december 1991 (1657/91) samt en ny 9 a § som följer:

9 §

Staten svarar under den i 10 § avsedda begränsningstiden för en kreditanstalts slutliga förluster av kapital och ränta samt dröjsmålsränta på räntestödslån som beviljats för byggande, om förlusterna beror på gäldenärens insolvens, till den del de medel som fås av säkerheterna för lånet inte täcker de obetalda amorteringarna och räntorna på lånet.

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas obetald eller beloppet sänkas, om denna lag eller de stadganden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den inte har iakttagits vid skötseln av räntestödslånet.

För räntestödslånet skall när det lyfts finnas en av bostadsstyrelsen godkänd säkerhet, för vilken inteckningssäkerheten går före andra lån, eller en annan av bostadsstyrelsen godkänd säkerhet som ger lika god garanti, om inte låntagaren är en kommun eller ett kommunalförbund.

För att statens ansvar skall gälla krävs att kreditanstalten sköter räntestödslånet och säkerheterna därför enligt denna lag och de stadganden och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt med iakttagande av god banksed. Kreditanstalten är vidare skyldig att under den tid som statens ansvar gäller enligt statskontorets direktiv meddela statskontoret om försenade lånebetalningar.

9 a §

Den kreditanstalt som har beviljat ett i 9 § avsett räntestödslån är skyldig att bevaka statens intressen och iaktta statskontorets föreskrifter när egendom som utgör säkerhet för räntestödslånet förvandlas till pengar vid exekutiv auktion eller medelst konkursförfarande. Ackord eller andra därmed jämförbara arrangemang eller frivillig omsättning i pengar av egendom som är säkerhet för räntestödslånet, om detta sker på ett sätt som äventyrar återkravet av lånet, får göras endast med statskontorets samtycke.

Statskontoret betalar av statens medel till kreditanstalten gottgörelse enligt 9 § när den slutliga förlusten har klarlagts efter att gäldenärens och en eventuell borgensmans insolvens har konstaterats och den egendom som utgör säkerhet efter försäljning har utretts. Om kreditanstalten efter att gottgörelsen har betalts hos låntagaren kan driva in sådana utestående amorteringar och räntor som låntagaren inte har betalt, skall kreditanstalten redovisa de indrivna medlen till statskontoret.

Statskontoret kan uppbära de gottgörelser det har betalt till kreditanstalten hos låntagaren samt hos låntagaren uppbära en årlig ränta om 16 procent på den gottgörelse som det har betalt. Anteckning härom skall göras i skuldebrevet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Denna lag tillämpas på lån som beviljas för byggande och som godkänns som räntestödslån efter ikraftträdandet.

RP 292/92
MiUB 11/92

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.