1482/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av lagen om grundförbättring av bostäder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79) 4 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 11 januari 1985 (21/85),

ändras 3 § 1 mom., 4 § 1 mom. 1 punkten och 9 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag av den 15 december 1989 (1143/89) som följer:

3 §

En förutsättning för beviljande av grundförbättringslån är att de åtgärder för vilka lån ges är påkallade för höjande av bostadens, bostadsbyggnadens eller boendemiljöns kvalitativa nivå och utrustningsstandard så att de motsvarar en skälig boendestandard samt för förlängning av bostadens eller bostadsbyggnadens användningstid. Omfattningen av de åtgärder för vilka lån ges skall vara ändamålsenlig med beaktande av bostadens eller bostadsbyggnadens sannolika användningstid. De bostäder för vilka lån ges skall vara skäliga till sitt anskaffningsvärde och sina boendekostnader.


4 §

Grundförbättringslån kan beviljas för finansiering av åtgärd, genom vilken:

1) en bostadsbyggnads eller bostads kvalitativa nivå och utrustningsstandard höjs från den ursprungliga nivån eller genom andra åtgärder än årsreparation återförs till en nivå som motsvarar nivån i en ny bostadsbyggnad eller bostad eller till den ursprungliga nivån;


6 §

Statsrådet kan av särskilda skäl i fråga om objekt vilkas kostnadsnivå är hög som grund för uträknandet av storleken av lånet bestämma ett maximalt lånevärde som är mindre än de godkända grundförbättringskostnaderna.


9 §

Räntan på ett långfristigt grundförbättringslån är åtta procent per år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen tillämpas på lån som beviljas efter att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 272/92
MiUB 12/92

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.