1481/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66) 11 g § 4 mom.,

sådant det lyder i lag av den 20 december 1991 (1528/91),

ändras 6 § 1 mom. 7 punkten, 9 a § 3 mom., 11 d § 1 mom., 11 g § 1 och 2 mom. samt 15 e § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 1 mom. 7 punkten, 9 a § 3 mom. och 15 e § 1 mom. i lag av den 15 december 1989 (1140/89) samt 11 d § 1 mom. och 11 g § 1 och 2 mom. i lag av den 21 december 1990 (1185/90), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 25 januari 1982 (81/82), genom nämnda lag av den 15 december 1989, genom lag av den 16 juli 1990 (651/90) och genom nämnda lag av den 21 december 1990, ett nytt 5 mom. samt till 7 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

6 §

Bostadslån kan beviljas:


7) en kommun, ett kommunalförbund, ett aktiebolag som är i en kommuns eller ett kommunalförbunds faktiska ägo eller ett av miljöministeriet på villkor som ministeriet bestämmer utsett samfund som hyr ut bostäder till speciella befolkningsgrupper, för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en sådan bostadslägenhet eller för förvärv av ett sådant hyreshus, omfattande högst två bostäder, som i enlighet med 15 e § 1 mom. skall användas som hyresbostad för speciella befolkningsgrupper och för vars uppförande eller förvärv inte har beviljats bostadslån eller för vilken bostadslånet helt har återbetalts; samt


Ett bostadslån enligt 1 mom. 7 punkten kan 1993-1995 beviljas en kommun, ett kommunalförbund, ett av statsrådet i enlighet med 1 mom. 1 punkten utsett samfund som hyr ut bostäder på sociala grunder, ett aktiebolag som är i någon av de ovan nämnda korporationernas faktiska ägo och ett samfund som bedriver försäkringsverksamhet för förvärv av en bostad, som i enlighet med 15 e § 1 mom. skall användas som hyresbostad.

7 §

Utan hinder av vad som stadgas i 1-3 mom. får statsrådet av särskilda skäl

1) bestämma att låneandelarna av bostadslån minskas,

2) fastställa grunder enligt vilka tomtkostnader kan lämnas obeaktade när storleken av bostadslånet räknas ut, samt

3) i fråga om objekt vilkas kostnadsnivå är hög som grund för uträknandet av storleken av bostadslånet bestämma ett maximalt lånevärde som är mindre än anskaffningsvärdet eller de godkända kostnaderna, om det är fråga om ett sådant bostadslån för utvidgande eller grundreparation av ett hyreshus eller grundreparation av ett bostadsandelslagshus som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten eller ett bostadslån för uppförande, utvidgande, grundreparation eller förvärv av ett egnahemshus enligt 6 § 1 mom. 6 punkten.

9 a §

En förutsättning för beviljande av ett sådant bostadslån som avses i 6 § 1 mom. 7 punkten och som beviljas för aktie- eller hyreshusförvärv är att bostaden förvärvas enligt en anskaffningsplan som bostadsstyrelsen godkänner. Bostadsstyrelsen godkänner finansieringsplanen för de aktier eller det hyreshus som skall förvärvas med hjälp av lånet. Om bostaden förvärvas med stöd av 6 § 5 mom. för att användas som hyresbostad för en person som inte hör till en speciell befolkningsgrupp, är en förutsättning för beviljande av bostadslån dessutom att det inte är motiverat att bygga bostäder på området i fråga när bostadsbehovet på lång sikt beaktas, och att det är förmånligare att förvärva bostaden än att bygga en motsvarande ny bostad.

11 d §

Annuiteten justeras årligen räknat från den 1 mars. Annuiteten för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för uppförande av hyreshus och för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 3, 4 och 7 punkten justeras procentuellt så att justeringen motsvarar förändringen i konsumentprisindexet ökad med en procentenhet. Om den största förändring i konsumentprisindex som beaktas stadgas genom förordning. Statsrådet kan, för att göra boendekostnaderna skäligare eller för att jämna ut dem i hyreshus av olika ålder eller i hyresbostäder som har förvärvats skilda år, bestämma att justeringen av annuiteten skall vara större eller mindre än vad som stadgas ovan.


11 g §

För bostadslån uppbärs en fast årlig ränta från början av lånetiden till den tidpunkt räknat från vilken den första annuiteten fastställs. Denna ränta betalas särskilt för sig, och 11 a § 1 mom. tillämpas inte. Storleken av räntan

1) är 4,5 procent på bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för uppförande av hyreshus och på bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 2-4 och 7 punkten,

2) är 4,7 procent på bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 8 punkten, samt

3) fastställs genom beslut av statsrådet i fråga om bostadslån som enligt 6 § 1 mom. 1 punkten har beviljats för utvidgande eller grundreparation av ett hyreshus samt grundreparation av ett bostadsandelslagshus.

Den årliga räntan för tiden efter den tid som nämns i 1 mom. utgör från den 1 mars till den 1 mars följande år

1) för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för uppförande av hyreshus samt för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 2-4 och 7 punkten beloppet av den enligt 11 d § 1 mom. fastställda procentuella justeringen ökad med 2,9 procentenheter,

2) för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 8 punkten den procentuella justeringen ökad med 3,2 procentenheter, samt

3) för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för utvidgande eller grundreparation av ett hyreshus samt grundreparation av ett bostadsandelslagshus en ränta som fastställs genom beslut av statsrådet och vars storlek kan fastställas på basis av förändringen i konsumentprisindexet.


15 e §

En bostadslägenhet skall användas såsom hyresbostad för den som motsvarar i 5 § nämnda förutsättningar och är godkänd såsom hyresgäst av kommunen, om lägenheten finns i ett sådant hyreshus för vars uppförande, förvärv, utvidgande eller grundreparation bostadslån beviljats eller i ett bostadsaktiebolagshus som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten, eller om i 6 § 1 mom. 4 eller 7 punkten nämnt bostadslån har beviljats för förvärv av de aktier som medför rätt att besitta lägenheten. Om bostadslån har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 7 punkten för förvärv av en hyresbostad för en person som hör till en speciell befolkningsgrupp och det inte finns sådana bostadssökande i kommunen, kan till invånare i huset utses andra personer som motsvarar förutsättningarna i 5 §. Vad som stadgas ovan gäller inte en aktielägenhet i fråga om vilken hyresgästen har inlöst de aktier som medför rätt att besitta lägenheten. Bostadsstyrelsen kan dock bevilja tillstånd att stadigvarande använda en i detta moment nämnd bostadslägenhet för något annat ändamål än boende. Ett permanent tillstånd kan gälla endast en liten del av husets alla bostadslägenheter. Då bostadsstyrelsen beviljar tillstånd kan den samtidigt bestämma att den del av bostadslånet skall återbetalas som motsvarar den bostad som tillståndet avser. Även kommunen kan, i enlighet med grunder som bostadsstyrelsen har fastställt, bevilja tillstånd att tillfälligt använda bostaden för något annat ändamål än boende eller som annan bostad än hyresbostad för personer som motsvarar förutsättningarna i 5 §. Dessutom får bostäder för studerande med kommunens tillstånd tillfälligt användas som bostäder även för andra än dem som avses i 5 §. Utan hinder av vad som stadgas i detta moment kan i hyreshus för vars grundreparation bostadslån beviljats en bostad användas såsom husägarens egen bostad.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandena i 7 § 4 mom. och 11 g § 1 och 2 mom. tillämpas på bostadslån som beviljas efter att lagen trätt i kraft. På räntan på bostadslån som har beviljats före det lagen trätt i kraft skall 11 g § 1, 2 och 4 mom. tillämpas sådana de lydde innan denna lag trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 272/92
MiUB 12/92

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.