1478/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda, grunderna för avgifterna och storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är beslut och andra expeditioner

1) som gäller förvaltningsklagan,

2) i ärenden som gäller offentliga avgifter,

3) i ärenden som gäller myndighetens interna förvaltning eller den förvaltning som lyder under denna,

4) till sakägare i ärenden där denne enligt lag har befriats från skyldighet att betala avgift för myndighetens årgärder eller expeditioner, samt

5) då en ändringsansökan avvisas eller förfaller, eller om ärendet uran att de materiella frågorna ens delvis avgjorts återförvisas till en lägre myndighet.

Till ovan nämnda avgiftsfria prestationer hör dessutom ett utdrag eller en kopia som utan särskild begäran skall ges sakägaren av en expedition eller annan handling som förvaras hos myndigheten.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka lantmäteristyrelsen fastställer en avgift på basis av självkostnadsvärdet är

1) godkännande av baskartan för byggnads- eller strandplaner,

2) ändring av lägenheters namn samt

3) ändring av lägenheters natur.

3 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka lantmäteristyrelsen fastställer en avgift som är 60 procent av prestationens självkostnadsvärde är [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: enligt prestationens självkostnadsvärde sänkt med 60 procent är: ]

1) ändring av en bys namn,

2) ändring i byindelningen,

3) införlivande av en lägenhet eller en expropriationsenhet med statens skogsmark,

4) införlivande av en lägenhet med en expropriationsenhet,

5) sammanslagning av expropriationsenheter på ansökan av ägaren samt

6) sammanslagning av lägenheter eller lägenhetsandelar.

Nämnda avgiftsbelagda prestationer för vilka lantmäteristyrelsen fastställer en avgift som är 40 procent av prestationens självkostnadsvärde är [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: enligt prestationens självkostnadsvärde sänkt med 40 procent är: ]

1) avslående av ansökan i ärenden som avses i 1-6 punkten och 2 § samt

2) avslående av förrättningsansökan.

4 §

För offentligrättsliga prestationer [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: För de offentligrättsliga prestationer ] uppbärs följande fasta avgifter:

1) utdrag ur jordregistret, per ark 65 mk
2) ett beslut av lantmäteristyrelsen beträffande andra besvär än grundbesvär som gäller offentlig avgift 300 mk
5 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer som lantmäteristyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) fixpunktsmaterial,

2) flyg- och satellitbildmaterial samt utgivningstillstånd som gäller detta,

3) terrängkartmaterial och atlaser samt överlåtande av nyttjanderätter som gäller dessa,

4) service som hör till samanvändningen av landskapsinformationen,

5) överlåtande av programvaror och nyttjanderätter som gäller dem,

6) utbildningstjänster,

7) konsulttjänster och utredningar,

8) intyg,

9) utdrag och kopior,

10) sändande och postning av handligar och övrigt material,

11) andra än i 1-10 punkten nämnda, till fackområdet hörande prestationer som utförs på beställning,

12) publikationer samt

13) andra prestationer som är jämförbara med de som nämns ovan.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1992

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Överinspektör
Raimo Vajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.