1473/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Statsrådets beslut om trädespremie 1993

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 6 och 13 §§ lagen den 22 december 1989 om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89), sådana de lyder delvis ändrade i lag av den 16 november 1990 (975/90), beslutat:

1 §
Grunderna för premien

Med stöd av 13 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89), nedan balanseringslagen, kan för åker, som läggs i träda för växtperioden 1993, betalas trädespremie.

Premie kan betalas när den åkerareal som odlaren lagt i träda ensam eller tillsammans med sådan beskogad åker eller sådan åker som varaktigt avlägsnats ur lantbruksproduktion som avses i 7 § lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/90, ändr. 1335/92), nedan exportkostnadsavgiftslagen, är så stor att odlaren befrias från betalning av den exportkostnadsavgift som avses i nämnda lag.

2 §
Förutsättningarna för premiebetalning

En förutsättning för betalning av premie är dessutom

1) att den i exportkostnadsavgiftslagen avsedda åkerareal som hör till gårdsbruksenheten är minst tre hektar,

2) att den åker som läggs i träda har varit odlad eller utgjort träda enligt balanseringslagen eller träda som ingår i normal växtföljd 1990 och därefter och

3) att den areal som lagts i träda utgör grönträda eller, om det är fråga om tilläggsträdesareal enligt 3 § 2 mom., träda enligt 3 § 3 mom.

3 §
Premiens storlek

För sådan trädesareal som krävs för befrielse från betalning av avgift enligt exportkostnadsavgiftslagen och som utgör grönträda betalas i premie 400 mark per hektar.

Till en odlare, som av den åkerareal som avses i 5 § exportkostnadsavgiftslagen har lagt i träda ett område som är större än vad som krävs för befrielse från betalning av den avgift som avses i nämnda lag, betalas för denna tilläggsträdesareal en grundpremie och en tilläggspremie om tilläggsträdesarealen överstiger den trädesandel som krävs för befrielse från betalning av exportkostnadsavgiften med minst 5 procentenheter. Grundpremie betalas då för hela tilläggsträdesarealen. Tilläggspremie betalas högst för en tilläggsareal som är 15 procent av brukningsenhetens åkerareal enligt 5 § exportkostnadsavgiftslagen. Grundpremien och tilläggspremien för trädesareal som sköts som grönträda är inom de olika landsbygdsnäringsdistrikten följande:

Landsbygdsnäringsdistrikt Grundpremie mark/ha Tilläggspremie mark/ha
Nylands 1 000 1 900
Åbo 1 000 1 900
Satakunta 900 1 800
Tavastehus 900 1 800
Kymmene 850 1 650
S:t Michels 750 1 650
Birkalands 850 1 650
Södra Österbottens 850 1 650
Vasa 850 1 650
Mellersta Österbottens 700 1 600
Mellersta Finlands 700 1 600
Kuopio 700 1 600
Norra Karelens 700 1 400
Kajanalands 650 1 350
Uleåborgs 650 1 350
Lapplands 600 1 200

Till den del den tilläggsträdesareal som avses i 2 mom. inte utgörs av grönträda utan av åker som inte plöjts föregående höst och som fortfarande hålls oplöjd åtminstone till den 1 oktober 1993 betalas ovan nämnda grundpremie minskad med 400 mark per hektar.

Om åkern används som betesmark för hästar enligt 7 § 1 mom. 1 punkten, betalas ingen trädespremie för den åker som används som betesmark.

4 §
Grönträda

Grönträdan skall vara en tidigare anlagd odlad vall eller grönträda, eller också skall den anläggas 1993 genom att området före den 20 juni besås med frön från huvudsakligen mångåriga växter som lämpar sig för grönträda. I fall som nämns nedan i 7 § 1 mom. 2 punkten kan grönträdesväxterna dock vara ettåriga. Vid grönträda får inte vårsäd, vårryps, vårraps, baljsäd, rotfrukter, potatis eller grönsaker odlas.

Av särskilda skäl kan jord- och skogsbruksministeriet förlänga den tidsfrist som nämns i 1 mom. antingen i hela landet eller inom något område.

5 §
Ansökan om premie samt premiebetalning

Ansökan om betalning av premie inlämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet tillsammans med den anmälan som avses i 10 § exportkostnadsavgiftslagen.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om ansöknings- och betalningsförfarandet i fråga om premierna.

6 §
Inverkan av andra avtal

Odlarens enligt balanseringslagen, lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) och annan tidigare lagstiftning under växtperioden 1993 gällande sådant avtal eller till odlaren betalad sådan premie som inte gäller ifrågavarande trädesareal, utgör inget hinder för betalning av den premie som avses i 1 §.

7 §
Användning av åker

På en åker som läggs i träda i enlighet med exportkostnadsavgiftslagen och detta beslut får skörd inte bärgas före 1994 och åkern får inte heller användas som betesmark förutom i följande fall:

1) åkern får användas som betesmark för hästar, får, getter och fjäderfä samt med kommunens landsbygdsnäringsmyndighets tillstånd för renrasig öst- och nordfinsk boskap,

2) på åkern får bärgas fröskörd av grönyteväxt, [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: vallväxt, ] vitklöver, getruta, luddvicker, hundäxing, solros, facelia, vit sötväppling och bovete samt skörd av fiber-, prydnads- och kryddväxter samt örter, dock inte till foder,

3) åkern får användas som viltvårdsåker för utfodring av villebråd och med stöd av ett skriftligt avtal som ingåtts mellan en jaktvårdsförening eller en jaktförening och en odlare får på den bärgas skörd till foder för villebråd, dock inte enbart säd,

4) med tillstånd av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet får skörd bärgas på grönträda till ändamål som särskilt godkänns av jord- och skogsbruksministeriet, dock inte till foder, och

5) på villkor som statsrådet särskilt bestämmer får på åkern bärgas skörd eller får åkern användas som betesmark när det på grund av exceptionella naturförhållanden blir ett dåligt skördeår.

Den ersättning odlaren eventuellt får för användning av åkern enligt 1 mom. föranleder ingen ändring i beloppet av balanseringspremien.

På trädesåker får inte sås höstsäd på hösten under trädesperioden, om inte jord- och skogsbruksministeriet beslutar något annat.

8 §
Trädning och miljöskydd

Jord- och skogsbruksministeriet skall meddela anvisningar om anläggning av grönträda och skötsel av de åkrar som läggs i träda. I anvisningarna skall målsättningarna för vatten- och miljöskyddet iakttas samt framhävas att åkrar på grundvattenområden bör läggas i träda i form av grönträda samt utmed vattendrag och avloppsdiken så, att en enhetlig skyddsremsa eller skyddszon bestående av grönträda bildas mellan åkerskiftet och vattenområdet. Anvisningar om bredden och placeringen av ett sådant grönträdesområde bör även meddelas.

9 §
Beskogning av åker

Om en odlare beskogar åker som avses i 2 § under växtperioden 1993, utbetalas premien ifall åkern skötts som träda fram till den 15 augusti.

10 §
Styrning av medel

Jord- och skogsbruksministeriet styr medlens användning till premiebetalning.

11 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om placeringen av åkrar som läggs i träda och det minsta åkerskifte som kan läggas i träda samt om verkställigheten av detta beslut.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Specialforskare
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.