1472/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Statsrådets beslut om statsbidrag till rådgivningsorganisationer för landsbygden

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas när rådgivningsorganisationerna för landsbygden beviljas statsbidrag, den understödda verksamheten följs och användningen av statsbidraget övervakas.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses

1) med statsbidrag understöd som inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten skall beviljas rådgivningsorganisationer för landsbygden och som är avsedda att användas till rådgivning för landsbygdsnäringarna och utvecklingen av dessa samt till forskning, samt

2) med rådgivningsorganisationer för landsbygden landsbygdsrådgivningens regionala finsk- och svenskspråkiga rådgivningscentraler och registrerade föreningar som verkar som centralorganisationer för dessa samt registrerade föreningar eller sammanslutningar som sköter specialrådgivningen till landsbygdsnäringarna.

3 §
Myndigheter

Uppgifterna enligt detta beslut sköts av jord- och skogsbruksministeriet och dess informationstjänstcentral.

4 §
Delegationen för landsbygdsrådgivning

För beredningen och uppföljningen av de åtgärder som avses i detta beslut tillsätter jord- och skogsbruksministeriet en delegation för landsbygdsrådgivning, som är ett rådgivande organ och till vars uppgifter hör

1) att ta initiativ och ge utlåtanden om utvecklandet av rådgivningsarbetet på landsbygden samt av samarbetet mellan rådgivningsorganisationerna för landsbygden, forskningen rörande landsbygdsnäringarna och de statliga myndigheterna,

2) att ge utlåtanden om grunderna för beviljande av statsbidrag och om föreskrifter och anvisningar som gäller verkställigheten av detta beslut, samt

3) att följa utvecklingen av rådgivningsarbetet på landsbygden.

Delegationen består av högst tio medlemmar, som var och en har en personlig suppleant. Medlemmarna skall representera jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, rådgivningsorganisationerna för landsbygden, forskningen rörande landsbygdsnäringarna, lantbruks- och skogsbruksproducenternas centralorganisationer och utövarna av landsbygdsnäringar. Jord- och skogsbruksministeriet utser delegationens ordförande och vice ordförande.

2 kap.

Verksamhet för vilken beviljas bidrag

5 §
Planering av verksamheten

För behandlingen av ett ärende som gäller beviljande av statsbidrag skall de regionala rådgivningscentralernas centralorganisationer och de föreningar och sammanslutningar som sköter specialrådgivningen till landsbygdsnäringarna, för verksamhetsåret i fråga och för de därpå följande fyra åren göra upp en verksamhets- och ekonomiplan samt andra behövliga planer för organiseringen och utvecklandet av sin egen och medlemsorganisationernas verksamhet.

6 §
Verksamhet för vilken rådgivnings- centralerna får bidrag

Rådgivningscentralerna kan beviljas statsbidrag för följande ändamål:

1) ekonomisk, produktionsmässig och teknisk rådgivning till företag inom landsbygdsnäringarna,

2) miljövårdsrådgivning i anslutning till landsbygdsnäringarna samt information och utbildning i samband med dessa näringar, samt

3) styrning av landsbygdsnäringarnas utveckling inom rådgivningscentralens verksamhetsområde på det sätt som de allmänna landsbygdspolitiska målen förutsätter, samt för utredningar som gäller denna utveckling.

7 §
Verksamhet för vilken centralorganisationerna får bidrag

Centralorganisationerna kan beviljas statsbidrag för följande ändamål:

1) för styrning, stödjande, utvecklande och koordinering av sådan verksamhet som avses i 6 § och för sådan ekonomisk, produktionsmässig och teknisk rådgivning inom specialområden som vid behov sköts av en centralorganisation samt för informations-, publikations-, försöks-, produktutvecklings- och utbildningsverksamhet i anslutning till dessa uppgifter, samt

2) för forskningssamarbetet inom landsbygdsnäringarna.

8 §
Verksamhet för vilken specialrådgivnings- centralerna får bidrag

Sådana föreningar och sammanslutningar som sköter specialrådgivningen till landsbygdsnäringarna kan beviljas statsbidrag för de ändamål som nämns i 6 och 7 §§ samt för forskning.

3 kap.

Beviljande av statsbidrag

9 §
Ansökan

Statsbidrag beviljas på ansökan. Rådgivningscentralens ansökan skall tillställas centralens centralorganisation och till ansökan skall fogas de planer som avses i 5 §. Centralorganisationen skall göra upp ett sammandrag av sin egen ansökan och av de ansökningar som görs av de rådgivningscentraler som är dess medlemmar, och sammandraget tillsammans med ansökningarna skall tillställas jord- och skogsbruksministeriet.

10 §
Grunder för beviljande

Vid beviljandet av statsbidrag skall hänsyn tas till arten och omfattningen av rådgivningsverksamheten och av den näringsverksamhet som är föremål för rådgivningen samt utvecklingen och utvecklingsbehovet inom denna verksamhet samt till efterfrågan på och behovet av rådgivningstjänster. Vid beviljande av statsbidrag tas dessutom hänsyn till andra inkomster och finansieringsmöjligheter som står till bidragstagarens förfogande.

Jord- och skogsbruksministeriet skaffar utlåtande om grunderna för beviljande av statsbidrag av delegationen för lantbruksrådgivning.

11 §
Beviljande

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om beviljande av statsbidrag.

12 §
Utbetalning av statsbidrag

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral betalar statsbidrag till en rådgivningsorganisation för landsbygden under verksamhetsåret i fråga.

Om det är statsekonomiskt möjligt betalas statsbidraget i förskott i 12 rater.

4 kap.

Uppsikt över verksamhet för vilken bidrag beviljas

13 §
Förfarande vid uppsikten

Jord- och skogsbruksministeriet och dess informationstjänstcentral följer den verksamhet hos statsbidragstagarna som skall understödas och övervakar användningen av statsbidraget. Ministeriet och informationstjänstcentralen har rätt att för övervakningen granska bidragstagarens hela finansförvaltning och bokföring.

Statsbidragstagaren skall överlämna en utredning till jord- och skogsbruksministeriet för uppsikten över den verksamhet för vilken bidrag ges. Rådgivningscentralen skall överlämna sin utredning till sin centralorganisation. Centralorganisationen skall tillställa jord- och skogsbruksministeriet sina egna och sina medlemsorganisationers utredningar samt ge ett utlåtande om sina medlemsorganisationers utredningar.

5 kap.

Särskilda föreskrifter

14 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om planeringen av verksamheten, om hur statsbidrag söks, beviljas, utbetalas och uppsikten däröver. Innan jord- och skogsbruksministeriet meddelar sådana föreskrifter skall det begära ett utlåtande i ärendet hos delegationen för landsbygdsrådgivning, om ärendet är viktigt och av vittsyftande betydelse.

15 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

16 §
Övergångsbestämmelse

Vid redovisningen och det slutliga fastställandet av de statsbidrag som beviljats innan detta beslut har trätt i kraft och vid tillsynen över dessa bidrag tillämpas de bestämmelser som tidigare har varit gällande. Myndighetsuppgifterna i anslutning till dessa statsbidrag sköts dock av jord- och skogsbruksministeriet samt dess informationstjänstcentral.

Helsingfors den 23 december 1992

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Regeringsråd
Väinö Vainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.