1468/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Förordning om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92):

Almänna stadganden
1 §

I denna förordning avses med gårdsbruksenhet den gårdsbruksenhet som avträdelsen gäller.

2 §

I 5 § 1 mom. 2 punkten lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92), nedan avträdelseersättningslagen, åsyftad inkomst av annat än gårdsbruk är även sådan vinstandel som avträdaren har erhållit från ett öppet bolag eller kommanditbolag till den del vinstandelen inte ingår i avträdarens skattepliktiga inkomst vid statsbeskattningen. När nämnda lagrum tillämpas kan från sådan inkomst av annat än gårdsbruk som är skattepliktig vid statsbeskattningen, på yrkande av avträdaren dras av resekostnader som föranletts av inkomstens förvärvande och som är avdragbara vid statsbeskattningen.

Avträdelseersättningens belopp
3 §

När de husdjursenheter som avses i 15 § 2 mom. avträdelseersättningslagen och som skall avlägsnas ur produktionen fastställs, beaktas sådana i 2 mom. nämnda husdjur som har avlägsnats ur produktionen under de senaste två kalendermånaderna före avträdelsen och som avlägsnas ur produktionen i samband med avträdelsen.

Husdjur berättigar till husdjursenheter som följer:

husdjur husdjursenhet
ko 1
annat nötkreatur 0,2
sugga 0,5
slaktsvin 0,1
värphöna i produktiv ålder 0,01

När en villkorlig ansökan enligt 19 § avträdelseersättningslagen avgörs, anses såsom antalet husdjur då beslutet meddelas antalet djur på gårdsbruksenheten vid den tidpunkt då ansökan om ett villkorligt beslut gjordes, om inte sökanden visar något annat.

4 §

Såsom det stabila husdjursantal som avses i 15 § 2 mom. avträdelseersättningslagen anses medeltalet av antalet sådana husdjur som nämns i 3 § och som har funnits på gårdsbruksenheten under de två sista kalenderåren före avträdelsen. Om det är fråga om tillståndsbelagd produktion enligt lagen om styrning av husdjursproduktionen (1305/90), anses dock såsom stabilt husdjursantal högst det antal djur som nämns i tillståndet.

Den som ansöker om avträdelseersättning är skyldig att vid behov uppvisa en sådan utredning över det i 1 mom. nämnda stabila husdjursantalet som lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, nedan pensionsanstalten, förutsätter.

5 §

När husdjursenheterna och det stabila husdjursantalet räknas ut beaktas antalet husdjur som samtidigt har funnits på gårdsbruksenheten.

Det totala antalet husdjursenheter avrundas neråt till närmaste fulla husdjursenhet.

Användningen av byggnader och åker
6 §

Produktionsbyggnaderna på en gårdsbruksenhet kan användas för andra ändamål än lantbruksproduktion. Såsom lantbruksproduktion anses härvid dock inte

1) biskötsel,

2) pälsdjursuppfödning med köpt foder och

3) hållande av högst fyra egna hästar.

Gårdsbruksenhetens spannmålstork och lager för lantbruksprodukter får användas för andra gårdsbruksenheters behov. Med tillstånd som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet av särskilda skäl har beviljat får även gårdsbruksenhetens övriga produktionsbyggnader användas för andra gårdsbruksenheters behov och deras husdjur hållas i dem.

7 §

Utan hinder av en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion enligt 9 § 1 mom. 1 punkten avträdelseersättningslagen har den som avgett förbindelsen rätt att använda gårdsbruksenhetens åkrar

1) som betesmark för högst fyra egna hästar,

2) för bärgande av hö till vinterfoder för egna hästar,

3) som betesmark för andras renar utan ersättning,

4) för torvproduktion och

5) för tagande av mylla.

Utan hinder av den förbindelse som avses i 1 mom. får en jaktvårdsförening eller en registrerad jaktförening med ägarens samtycke utan ersättning använda den åker som förbindelsen gäller som viltvårdsåker för utfodring av villebråd och bärga skörd till vinterfoder för villebråd.

En åker som omfattas av en förbindelse som nämns i 9 § 1 mom. avträdelseersättningslagen får beskogas. Beskogad mark anses inte som sådan åker som omfattas av en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker.

Ansökan om avträdelseersättning
8 §

Ansökan om avträdelseersättning och de förbindelser som nämns i 9 § avträdelseersättningslagen skall göras på en blankett som har godkänts av pensionsanstalten. Till ansökan skall fogas av pensionsanstalten föreskriven utredning. Över de husdjur som avlägsnas ur produktionen skall pensionsanstalten tillställas ett intyg av slakteriet eller någon annan motsvarande utredning.

Ansökan om avträdelseersättning skall lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun eller till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten är belägen, till pensionsanstalten eller till ett av den bemyndigat ombud.

Har ansökan tillställts landsbygdsnäringsdistriktet, pensionsanstalten eller dess ombud, skall den utan dröjsmål överföras till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall sända in ansökningshandlingarna och sitt utlåtande om förutsättningarna för avträdelseersättning till pensionsanstalten.

9 §

Ansökan om avträdelseersättning anses ha gjorts den dag den har lämnats in eller anlänt per post till en i 8 § 2 mom. nämnd mottagare av ansökningar.

Inlämnar sökanden inte inom en för honom utsatt skälig tid den tilläggsutredning som behövs för avgörande av ansökan och som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, landsbygdsnäringsdistriktet eller pensionsanstalten har begärt, anses ansökan ha gjorts först när utredningen har tillställts den som har bett om den.

10 §

En förbindelse som nämns i 19 § 2 mom. avträdelseersättningslagen anses ha tillställts pensionsanstalten även när den inom den tid som nämns i lagrummet har lämnats till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, landsbygdsnäringsdistriktet eller ett av pensionsanstalten bemyndigat ombud.

Avgörande av ansökan och utbetalning av avträdelseersättning
11 §

Pensionsanstalten skall efter att ha fått nödvändiga utlåtanden och utredningar avgöra en ansökan om avträdelseersättning utan dröjsmål.

Beslutet skall sändas till sökanden per post under uppgiven adress eller bevisligen delges honom. Avgörandet skall delges landsbygdsnäringsdistriktet, om ärendet har behandlats av det, samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

12 §

Då 3 § avträdelseersättningslagen tillämpas jämställs de ombud som pensionsanstalten har bemyndigat med pensionsanstalten.

13 §

Avträdelseersättningen utbetalas månatligen till ett av sökanden valt penninginstitut på ett konto som han uppgett.

14 §

Pensionsanstalten, landsbygdsnäringsdistriktet och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan vid behov av avträdelseersättningstagaren begära upplysningar av vilka framgår om han fortfarande uppfyller villkoren för avträdelseersättningen. Har ersättningstagaren inte lämnat upplysningarna inom en för honom utsatt skälig tid, kan pensionsanstalten besluta att betalningen av avträdelseersättning skall inställas tills uppgifterna har givits.

Anmälningsskyldighet
15 §

Avträdelseersättningstagaren är skyldig att underrätta pensionsanstalten

1) om han har beviljats sådan pension som nämns i 22 § 2 mom. avträdelseersättningslagen,

2) om att han har börjat bedriva gårdsbruk eller renskötsel för egen eller gemensam räkning och

3) om att från gårdsbruksenheten överlåts mark för vilken har givits en i 9 § 1 mom. 2 punkten avträdelseersättningslagen nämnd försäljningsbegränsningsförbindelse för åker.

Särskilda stadganden
16 §

Försäkringspremier enligt 37 § 3 mom. avträdelseersättningslagen kan uppbäras på avträdelseersättningens grundbelopp utan avträdelseersättningstagarens samtycke till högst en tredjedel av beloppet av den avträdelseersättning som utbetalas. Avdrag på avträdelseersättningen till följd av uppbörd av försäkringspremier anses alltid gälla den äldsta indrivningsbara och ännu inte betalda försäkringspremien.

17 §

När pensionsnämnden behandlar ett ärende vars avgörande i väsentlig mån är beroende av tillämpningen av avträdelseersättningslagen eller av stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den skall åtminstone en av de närvarande medlemmarna vara en person som avses i 18 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

18 §

Pensionsanstalten skall på det sätt som pensionsskyddscentralen bestämmer utan dröjsmål underrätta denna om när avträdelseersättningen börjar och när den upphör. Pensionsanstalten skall även lämna pensionsskyddscentralen andra uppgifter om avträdelseersättningen på det sätt som pensionsskyddscentralen närmare bestämmer.

19 §

Pensionsanstalten skall förvara de handlingar och uppgifter som hänför sig till ett avträdelseersättningsärende på det sätt som pensionsskyddscentralen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets allmänna anvisningar närmare bestämmer om förvarande av handlingar och uppgifter som hänför sig till ett pensionsärende.

Handlingar och uppgifter som avses i 1 mom. kan dock i stället för i original förvaras lagrade enligt en sådan av pensionsskyddscentralen godkänd metod genom vilken innehållet i originalhandlingarna och originaluppgifterna blir bevarade på ett tillförlitligt sätt. På detta sätt lagrade anses de motsvara originalen, om inte annat visas.

20 §

Om pensionsanstalten utfärdar en expedition med hjälp av maskinell databehandling eller på något annat sätt åtminstone delvis genom tryckning, kan expeditionen undertecknas maskinellt.

21 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av det i 35 § 2 mom. avträdelseersättningslagen nämnda förskottet för följande kalenderår. Senast den 25 juni varje år fastställer ministeriet beloppet av de i nämnda paragrafs 1 mom. avsedda kostnaderna för avträdelseersättningarna för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsposternas belopp för årets senare hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottspost som skall betalas för december.

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga belopp. Då förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till den förflutna tiden jämnt på de återstående förskottsposterna. Förskottet skall stå till pensionsanstaltens förfogande varje månad den första vardag då Postbanken Ab bokför inbetalda belopp på postgirokonton.

Skillnaden mellan det betalda förskottet och det för samma år fastställda belopp som staten skall betala beaktas i samband med utbetalningen av det förskottsbelopp som skall betalas efter att beloppet har fastställts.

Om det när förskottsbeloppet för december justeras enligt 1 mom. likväl framgår att som förskott redan före justeringen har betalts ett belopp som är större än det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten återbetalas till staten den första vardagen i den månad som följer efter justeringen med iakttagande på motsvarande sätt av vad som stadgas i 21 § 2 mom.

22 §

För de åtgärder som nämns i 21 § 1 mom. skall pensionsanstalten före den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa jord- och skogsbruksministeriet den utredning som ministeriet har bestämt.

Jord- och skogsbruksministeriet får på grund av bankstrejk eller av någon annan därmed jämförbar orsak på framställning av pensionsanstalten betala förskott med avvikelse från den tid som avses i 21 § 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt avträdelseersättningslagen annars skulle äventyras.

23 §

Statsrådet fastställer senast den 25 november varje år markbeloppen för hektarersättning och ersättning per husdjursenhet enligt 14 och 15 §§ avträdelseersättningslagen för de avträdelser som sker följande kalenderår.

Ikraftträdande
24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

De i 23 § avsedda markbeloppen för 1993 fastställs av statsrådet senast den 25 januari 1993. Det i 21 § avsedda förskottsbeloppet för 1993 fastställs och förskottsposten för den första kalendermånaden utbetalas av jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 januari 1993 sedan ministeriet av pensionsanstalten har fått den utredning som avses i 22 § 1 mom.

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.