1462/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Förordning om statsandelar till kommunerna

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av lagen den 3 augusti 1992 om statsandelar till kommunerna (688/92):

1 §

Som en sådan tvåspråkig kommun som avses i 13 § lagen om statsandelar till kommunerna (688/92) betraktas en kommun som enligt beslut av statsrådet med stöd av 2 § språklagen skall vara tvåspråkig. Såsom kommuner som tillhandahåller service på samiska anses när allmän statsandel beviljas Enare, Enontekis, Sodankylä och Utsjoki kommuner.

2 §

Som sådana lönebundna avgifter som avses i 5 § 2 mom. lagen om statsandelar till kommunerna anses de folkpensions-, sjukförsäkrings-, arbetslöshetförsäkrings- och pensionsavgifter i anslutning till löneutbetalning som kommunerna betalar i egenskap av arbetsgivare.

Justering av förändringar i förtjänstnivån bygger på förändringen i det förtjänstnivåindex som publiceras av statistikcentralen. Mätningen av förändringen i den allmänna prisnivån bygger på förändringen i det konsumentprisindex som publiceras av statistikcentralen.

3 §

När utjämningsgränserna för kompletteringen av skatteinkomsterna bestäms och beloppet av kompletteringen av kommunernas skatteinkomster beräknas, används som grund det antal skattören som beräknats inflyta till kommunerna vid den beskattning som verkställts året före bevillningsåret, den på basis av samma beskattningsuppgifter beräknade genomsnittliga uttaxeringen per skattöre i alla kommuner, vilken vägts med antalet skattören, samt kommunens invånarantal och befolkningstäthet den första dagen av det år till vars inkomster beskattningen hänför sig.

4 §

För utredningen av den kostnadsfördelning som avses i 6 § 2 mom. lagen om statsandelar till kommunerna används i första hand uppgifter som utvisar utgifterna och intäkterna för kommunernas statsandelsberättigade uppgifter, vilka insamlas allmänt i hela landet.

5 §

Om de justeringar som avses i 4 § 1 och 2 mom. lagen om statsandelar till kommunerna och den utveckling av kostnadsfördelningen som avses i lagens 6 § 2 mom. förhandlar inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt undervisningsministeriet vart och ett för sig med kommunernas centralorganisationer. Företrädare för dessa ministerier och finansministeriet har rätt att vara närvarande också vid de förhandlingar som förs inom de andra förvaltningsområdena än det egna.

I syfte att samordna förhandlingarnas resul-tat skall vid behov under ledning av inrikesministeriet anordnas en gemensam förhandling mellan de i 1 mom. nämnda parterna. Till denna förhandling skall även inbjudas en företrädare för finansministeriet.

6 §

Inrikesministeriet skall i fråga om de ansökningar från kommunerna som avses i 18 § lagen om statsandelar till kommunerna inhämta utlåtande från länsstyrelsen samt bereda kommunernas centralorganisationer tillfälle att avge utlåtande. I fråga om ansökningar som avses i 9 § lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/81) skall även skärgårdsdelegationen beredas tillfälle att avge utlåtande.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.