1448/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 18 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (46/85) 4 och 25 §§,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i förordning av den 23 december 1988 (1186/88),

ändras 3, 10, 11 a, 12, 12 a, 20 och 24 §§,

av dessa lagrum 3, 11 a, 12 och 12 a §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 23 december 1988, 10 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 22 februari 1991 (431/91) och 24 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 23 december 1988 samt

fogas till 29 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

Såsom en husdjursenhet som avses i 2 § 1 mom. lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, nedan avbytarservicelagen, anses en ko eller fyra andra nötdjur, till vilka även hänförs en diko, tre hästar, tre suggor jämte grisar, fyra galtar eller femton andra svin, fyra getter över sex månader, tio får över sex månader, trettio avelsrävar eller femtio andra pälsdjur som hålls för avelsändamål, hundra djur som är fjäderfä, till vilka inte hänförs broilrar, eller tusen broilrar eller kycklingar under sexton veckor.

Vid ordnande av semester och veckoledighet avses med bedrivande av kreatursskötsel enligt 2 § 1 mom. avbytarservicelagen sådant deltagande i nödvändiga göromål i samband med lantbruksföretagets kreatursskötsel som skäligen kan anses pågå året om och vara kontinuerligt.

10 §

Ansökan om semester skall årligen senast 14 dagar före semesterns början göras skriftligen hos semesternämnden, särskilt för varje lantbruksföretag, dock före utgången av mars. Företagaren har dock rätt att komplettera eller ändra sin ansökan efter att fristen har gått ut. Semesternämnden kan ändra ansökningstiden och ansökningsförfarandet samt av särskilda skäl uppta till prövning även en sådan ansökan som inlämnats sedan fristen gått ut.

Om det inom ansökningstiden har kommit avsevärt färre ansökningar än vad antalet till semester berättigade företagare inom kommunen uppenbart förutsätter, skall semesternämnden förlänga ansökningstiden.

Lantbruksföretagaren och semesternämnden skall senast 14 dagar innan avbytarservicen inleds komma överens om sådana arrangemang i anslutning till avbytarservicen som avses i 31 § 1 mom. avbytarservicelagen, så som avbytarens uppgifter, arbetstid per dag samt om sådana arrangemang och övervakningsbesök som avses i lagens 31 a § 3 mom. och 31 b §, om inte något annat föranleds av särskilda skäl.

11 a §

Om inte annat visas anses en lantbruksföretagare ha fått del av ett sådant beslut av pensionsanstalten som avses i 9 § 1 mom. 1 och 10 punkten avbytarservicelagen den sjunde dagen efter att pensionsanstaltens beslut postades under den adress han uppgett.

12 §

Som sådana särskilt vägande skäl för fortsatt vikariehjälp som nämns i 9 § 1 mom. 10 punkten avbytarservicelagen anses skäl som är oberoende av företagaren och den som planerats fortsätta med verksamheten, exempelvis att den som fortsätter att bedriva företagsverksamheten fullgör bevärings- eller civiltjänst, att han tillfälligt insjuknar, att han inte kan lösgöra sig från sin tidigare arbetsplats tillräckligt snabbt, att den produktionsändringslösning som beslutats blir fördröjd eller att sådden eller skörden blir försenad på grund av väderleksförhållandena.

12 a §

Semestemämnden skall inom skälig tid, dock senast 30 dagar efter att den vikariehjälp som avses i 5 § 12 punkten avbytarservicelagen böljat, tillställas en utredning om de åtgärder som fortsatt verksamhet eller avslutande av verksamheten kräver och om tiden för vidtagandet av dessa åtgärder samt även efter detta vid behov på begäran lämnas uppgifter om de åtgärder som vidtagits under tiden för vikariehjälpen. Den som under tiden för vikariehjälpen ansvarar för företagsverksamheten är skyldig att lämna utredningen och uppgifterna.

20 §

Vägrar en lantbruksföretagare av andra skäl än de som anges i 17 § 2 mom. eller 33 § avbytarservicelagen att ta emot en av semestemämnden anvisad lantbruksavbytare som uppfyller stadgade behörighetsvillkor, anses han ha gått miste om sin rätt till semester under det kalenderåret samt till vikariehjälp och veckoledighet under den tid som begäran gäller.

24 §

För vikariehjälp uppbärs en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften uppbärs enligt den ersättningsklass som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Avgiften i första avgiftsklassen är 3,70 mark, i andra 7,10 mark, i tredje 11,60 mark, i fjärde 15,90 mark, i femte 21,40 mark och i sjätte 26,60 mark i timmen.

Om grunden för vikariehjälpen är en sådan långvarig orsak som avses i avbytarservicelagen, sänks avgiften för vikariehjälp som ges på denna grund 50 procent efter 90 avbytartimmar. En avgift som sänkts på detta sätt tillämpas till dess orsaken inte längre existerar.

För vikariehjälp under den tid företagaren eller den som fortsätter att bedriva företagsverksamheten fullgör värnplikt, beväringstjänst eller civiltjänst uppbärs dock en avgift som bestäms enligt den högsta ersättningsklassen i avgiftstabellen, om inte något annat följer av särskilda skäl. Detsamma gäller också den avgift som uppbärs för vikariehjälp på grund av deltagande i vuxenutbildning.

29 §

Den fastställda avgiften för vikariehjälp kan sänkas, om det med beaktande av utkomstförutsättningarna för lantbruksföretagaren och hans familj är motiverat.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.