1440/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78), 24 § 1 och 2 mom., rubriken för 32 §, 32 § 2 mom., 32 a § 2 mom., 32 b § 2 mom., 39 § 4 mom., 40 § 1 mom., 41 § 1 mom., 65 § 1 mom. och rubriken för 67 §,

av dessa 24 § 1 och 2 mom. och 40 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 22 februari 1991 (381/91), rubriken för 32 §, 32 § 2 mom., 32 a § 2 mom., 32 b § 2 mom. och 39 § 4 mom., sådana de lyder i lag av den 25 juli 1986 (591/86), 41 § 1 mom. och 65 § 1 mom., sådana de lyder i lag av den 23 december 1988 (1177/88), samt rubriken för 67 §, sådan den lyder i lag av den 1 juni 1984 (434/84), samt

fogas till 29 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 32 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 25 juli 1986, nya 2 och 3 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 4 och 5 mom., till 39 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 25 juli 1986, den 23 december 1988 och den 22 februari 1991, ett nytt 5 mom., till lagen en ny 49 a § samt till 67 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 1 juni 1984, ett nytt 2 mom., som följer:

24 §
Permittering

Om en arbetsgivare kan säga upp eller häva ett arbetsavtal, har han rätt att med iakttagande av en anmälningstid, som för befälhavare är 90 dagar, för det övriga befälet 30 dagar och för andra än här nämnda arbetstagare 14 dagar, permittera arbetstagaren så att utförandet av arbetet och betalningen av lönen avbryts tills vidare eller för en viss tid medan arbetsförhållandet i övrigt består. Arbetstagaren kan på nämnda sätt permitteras för högst 90 dagar, om arbetet tillfälligt har minskat och arbetsgivaren inte skäligen kan ordna annat arbete eller någon utbildning som lämpar sig för arbetsgivarens behov.

Genom arbetsavtal eller även annars medan ett arbetsförhållande består kan överenskommelse på arbetstagarens eller arbetsgivarens initiativ träffas om permittering av arbetstagaren. Permitteringsrätten kan utvidgas genom kollektivavtal eller genom överenskommelse som nämns i 8 § lagen om samarbete inom företag (725/78).


C. Arbetsgivares övriga skyldigheter
29 §
Skydd i arbetet

En arbetstagare som är havande skall, om ett kemiskt ämne, strålning eller en smittsam sjukdom, som har samband med hennes arbete eller förhållandena på hennes arbetsplats, bedöms medföra risk för fostrets utveckling eller havandeskapet, i mån av möjlighet förflyttas till andra uppgifter som lämpar sig för henne med beaktande av hennes yrkeskunskap och erfarenhet till dess moderskapsledigheten börjar, om den omständighet som medför risken inte har kunnat avlägsnas från arbetet eller förhållandena på arbetsplatsen.


32 §
Särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet

Om moderskapsledighet påbörjas tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, bör till arbetsgivaren anmälas om moderskapsledigheten senast tre månader före denna tidpunkt, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om något annat.

En arbetstagare som är havande har rätt att som särskild moderskapsledighet få den tid för vilken hon har rätt till särskild moderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63).

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för tiden för särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet. Åt en arbetstagare som under sex månader utan avbrott har arbetat i samma företag eller i ett företag som lyder under samma ledning, är arbetsgivaren dock skyldig att betala lön under tiden för moderskapsledigheten så som i 25 § stadgas om lön för sjukdomstid.


32 a §
Uppdelning av föräldraledighet samt arbets- tagares anmälningsskyldighet

Arbetstagaren skall om möjligt en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, dock senast två månader efter barnets födelse, till arbetsgivaren anmäla att han eller hon ämnar hålla föräldraledighet, när den skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder. En arbetstagare, som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet på grund av vården av adoptivbarn, skall till arbetsgivaren senast en månad före föräldraledighetens början anmäla när ledigheten skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder. Faderskapsledighet skall anmälas till arbetsgivaren senast en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten eller, om faderskapsledigheten hålls under valfri tid under moderskaps- och föräldrapenningsperioden, senast en månad innan en sådan faderskapsledighet börjar.


32 b §
Uppdelning av vårdledighet samt arbetstagares anmälningsskyldighet

Arbetstagaren skall till arbetsgivaren anmäla att han eller hon ämnar hålla vårdledighet, när den skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder, i fråga om vård av barn, som inte fyllt två år, senast två månader innan föräldraledigheten upphör samt i fråga om vårdledighet som hålls därefter, i god tid, dock senast en månad innan barnet fyller två år. Arbetstagaren har rätt att av grundad anledning ändra tidpunkten för vårdledigheten genom att anmäla saken till arbetsgivaren senast en månad innan ändringen sker eller så snart som möjligt.

39 §
Avtal som gäller tills vidare

En arbetstagares arbetsavtal får inte sägas upp av arbetsgivaren på grund av havandeskap. Säger arbetsgivaren upp arbetsavtalet för en arbetstagare som är havande, anses uppsägningen vara föranledd av havandeskapet, om arbetsgivaren inte påvisar någon annan grund. Arbetstagaren skall på arbetsgivarens begäran förete en utredning över havandeskapet. Arbetsgivaren får inte säga upp arbetstagarens arbetsavtal under särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet, inte heller, sedan han har fått kännedom om att arbetstagaren är havande eller att arbetstagaren utnyttjar sin ovan nämnda rätt, säga upp avtalet så att det upphör då nämnda ledighet börjar eller medan den varar. Annat avtal är ogiltigt.

Arbetsgivaren skall verkställa uppsägning av arbetsavtal på någon grund som avses i denna paragraf inom skälig tid efter det att han har fått kännedom om uppsägningsgrunden.

40 §
Rätt att återuppta arbetet i vissa fall

En arbetstagare, som medan arbetsförhållandet varar är borta från fartygstjänstgöring till följd av barnsbörd, sjukdom, kroppsskada, sådan moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 32 § 1 mom. eller sådan särskild moderskapsledighet som avses i 32 § 3 mom., eller i 32 c § 1 mom. angiven tillfällig vårdledighet har rätt att återvända i första hand till det fartyg som arbetstagaren av ovan nämnd orsak har lämnat.


41 §
Uppsägning och uppsägningstid

Uppsägning av arbetsavtal skall ske skriftligen. Arbetsgivaren skall lämna arbetstagaren en skriftlig utredning om de skäl som lett till uppsägningen.


49 a §
Hävning

Vad 41 § 1 mom. stadgar om uppsägning av arbetsavtal gäller också hävning av arbetsavtal.

65 §
Gottgörelse

Bryter arbetsgivaren när han säger upp en arbetstagare av någon orsak som beror av denne mot uppsägningsförbudet i 39 §, har den uppsagde rätt till gottgörelse med anledning därav. I gottgörelse skall betalas grundlönen för minst tre och högst 24 månader jämte eventuella fasta tillägg.


67 §
Tid för talans väckande och domstolsbehandling

Om talan har väckts inom sex månader efter att den i 1 mom. stadgade tiden för väckande av talan har börjat, skall ärendet behandlas som brådskande i alla instanser.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

Stadgandena i denna lag om förfaringssätt och domstolsbehandling tillämpas inte om arbetsavtalet har sagts upp eller hävts innan denna lag träder i kraft.

RP 232/92
ApUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.