1429/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 1 § lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 mom. lagen den 9 oktober 1931 om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/31),

sådant det lyder i lag av den 17 maj 1991 (830/91), som följer:

1 §

Om en betalningsskyldighet som avses i 1 eller 2 mom. gäller en värdeandel, görs deponeringen genom att i värdeandelsregistret öppnas ett värdeandelskonto på vilket värdeandelarna i fråga noteras. Som kontoinnehavare skall antecknas borgenären, om han är känd, eller "okänd borgenär", och på kontot skall också antecknas den betalningsort som nämns i 2 § 1 mom. samt ett omnämnande av att det är fråga om en betalning som gjorts till befrielse från betalningsskyldighet. Den som för värdeandelsregistret skall genast efter att kontot har öppnats tillställa överexekutor på betalningsorten eller, om betalningsorten inte är känd, länsstyrelsen i Nylands län ett meddelande om depositionen. Vad som nedan stadgas om överexekutor tillämpas på den överexekutor som har tillställts meddelandet. I fråga om avförande av en värdeandel från kontot, om meddelande till borgenären och befrielse från fullgörelseskyldighet tillämpas vad som stadgas nedan.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

De deponeringsärenden som är anhängiga vid en magistrat när denna lag träder i kraft överförs för behandling vid behörig länsstyrelse. Deponenten skall underrättas om överförandet, om hans adress är känd.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.