1415/1992

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1992

Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller produkter och förnödenheter som innehåller kadmium och dess föreningar

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) samt med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) beslutat:

1 §

I detta beslut bestäms om de förbud och begränsningar som gäller produkter och förnödenheter som innehåller eller behandlats med kadmium och dess föreningar (bilaga).

Kadmium och dess föreningar får användas för forskning, om inte användningen av dem för forskning eller därmed jämförbart syfte särskilt begränsats.

2 §

Tillsyn över att detta beslut iakttas utövas av de tillsynsmyndigheter som nämns i kemikalielagen och av arbetarskyddsmyndigheterna var och en inom sitt kompetensområde.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Övergångstiderna gällande förbud och begränsningar ingår i bilagan till beslutet.

Bilaga 2 till EES-avtalet: rådets direktiv (91/338/ETY)

Helsingfors den 17 december 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Juha Pyötsiä

Kadmium (CAS Nr 7440-43-9) och dess föreningar

1.1. Kadmium och dess föreningar får inte användas för att ge färg åt färdiga produkter som tillverkats av följande ämnen och beredningar:

1) HS-position enligt tullitarifflagen (660/87)

Färdiga produkter eller delar till produkter som framställs av de ämnen och beredningar som anges ovan och som färgats med kadmium får inte i något fall eller för någon användning introduceras på marknaden, om kadmiumhalten (uttryckt som Cd-metall) är högre än 0,01 viktprocent av plastmaterialet.

1.2. Efter den 31 december 1995 gäller punkt 1.1 även i fråga om

(a) färdiga produkter som tillverkats av följande ämnen och beredningar:

- melaminformaldehydhartser (MF) [3909 20]
- ureaformaldehydhartser (UF) [3909 10]
- omättade polyestrar (UP) [3907 91]
- polyetentereftalat (PET) [3907 60]
- polybutylentereftalat (PBT)
- genomskinlig polystyren/ polystyren för allmän användning [3903 11] [3903 19]
- akrylnitrilmetyltakrylat (AMMA)
- tvärbunden polyeten (VPE)
- slagtålig polystyren
- polypropylen (PP) [3902 10]
(b) färgprodukter [3208] [3209]

Om färgerna har en hög zinkhalt, gäller i stället att mängden kadmiumrester skall vara så låg som möjligt och inte i något fall överstiga 0,1 viktprocent.

1.3. Produkter som skall färgas av säkerhetsskäl omfattas inte av punkterna 1.1 och 1.2.

2.1. Kadmium och dess föreningar får inte användas för att stabilisera följande produkter som har tillverkats av polymerer eller sampolymerisat av vinylklorid:

- förpackningsmaterial (påsar, behållare, flaskor, lock) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42]
- kontors- och skolförnödenheter [3926 10]
- detaljer till möbler, karsossericr och dylikt [3926 30]
- beklädnad och accessoarer (även handskar) [3926 20]
- golvbeläggningsmaterial och väggbeklädnader [3918 10]
- impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader [5903 10]
- konstläder [4202]
- grammofonskivor [8524 10]
- rör och slangar samt rördelar och tillbehör [3917 23]
- svängdörrar
- vägtransportfordon (invändigt, utvändigt och undertill)
- bestrykning av tunnplåt för byggnadsändamål eller i industrin
- isolering för elledningar

Färdiga produkter eller delar till produkter som avses ovan och som har tillverkats av polymerer eller sampolymerisat av vinylklorid och stabiliserats med ämnen som innehåller kadmium får inte i något fall eller för någon användning introduceras på marknaden om kadmium halten (uttryckt som Cd-metall) i polymerer är högre än 0,01 viktprocent.

Bestämmelserna i punkt 2.1 träder i kraft den 30 juni 1994.

2.2. Färdiga förnödenheter för vilka kadmiumbaserade stabilisatorer använts av säkerhetsskäl omfattas inte av punkt 2.1.

3. I detta beslut avses med kadmiumbeläggning alla slag av ytskikt eller ytbeläggning av metalliskt kadmium på en metallyta.

3.1. Metallprodukter med kadmiumbeläggning eller delar till sådana produkter får inte användas inom de sektorer eller för de ändamål som anges nedan.

(a) Utrustning och maskiner för
- livsmedelsproduktion [8210]
[8417 20]
[8419 81]
[8421 11]
[8421 22]
[8422]
[8435]
[8437]
[8438]
[8476 11]
- jordbruk [8419 31]
[8424 81]
[8432] [8433]
[8434] [8436]
- kylning och frysning [8418]
- tryckning och bokbindning [8440]
[8442]
[8443]
(b) Utrustning och maskiner för tillverkning av
- hushållsartiklar [7321]
[8421 12]
[8450]
[8509]
[8516]
- möbler [8465] [8466]
[9401] [9402]
[9403] [9404]
- sanitetsartiklar [7324]
- centralvärme- och luftkonditione ringsanläggningar [7322]
[8403] [8404]
[8415]

Produkter med kadmiumbeläggning eller delar till sådana produkter, som används inom de sektorer eller för de ändamål som anges i a och b samt produkter som har tillverkats inom de sektorer som anges i b får inte i något fall eller för något ändamål introduceras på marknaden.

3.2. Från och med den 30 juni 1995 gäller de i 3.1 avsedda förbuden även för produkter med kadmiumbeläggning eller delar till sådana produkter, som används inom de sektorer eller för de ändamål som anges i a och b nedan samt för produkter som har tillverkats inom de sektorer som anges i b nedan.

(a) Utrustning och maskiner för tillverkning av
- papper och kartong [8419 32]
[8439]
[8441]
- textilier och kläder [8444] [8445] [8447]
[8448] [8449] [8451]
[8452]
(b) Utrustning och maskiner för tillverkning av
- utrustning och maskiner för användning inom industrin [8425] [8426]
[8427]
[8428]
[8429]
[8430]
[8431]
- fordon för vägtrafik och jordbruk [kap. 87]
- järnvägsmateriel [kap. 86]
- fartyg [kap. 89]

3.3. Punkterna 3.1 och 3.2 gäller dock inte för

- produkter och delar till produkter som används i flyg, rymd-, gruv-, offshore- eller kärnkraftsindustrin och på vilka höga säkerhetskrav ställs, och inte heller för säkerhetsanordningar i fordon för vägtrafik och jordbruk, järnvägsmateriel eller fartyg,

- oavsett användningsområde, sådana elektriska kontakter i apparater som krävs för apparaternas funktion.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.