1412/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 3 § 1 mom., 11 § 5 mom., 12, 18, 34, 36-40, 67 och 69 §§ samt mellanrubriken före 36 §,

av dessa 11 § 5 mom. och 40 § sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (84/91) och 39 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag,

ändras 1 § 2 mom., 2 §, 11 § 2-4 mom., 14, 16, 17 och 19 §§, 20 § 1 mom., 21 § 1 mom., 22 och 23 §§, 32 § 3 mom., 33 § 1 mom., 41-45 §§, 52 § 1 mom., 54 och 56 §§, 60 § 1 mom., 63 § 1 mom., 65 § och 68 § 1 mom.,

av dessa lagrum 20 § 1 mom., 21 § 1 mom. samt 22 och 23 §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 17 januari 1991, samt 41 och 43 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag, samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 32 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., till 33 § ett nytt 3 mom., till 35 § nya 2 och 3 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 18 a, 44 a, 48 a, 49 a, 57 a, 68 a och 68 b §§ som följer:

1 §
Lagens syfte

Stadgandena i 16, 17, 20 och 27 §§ syftar även till att förebygga brand- och explosionsrisker som orsakas av kemikalier samt 31-35 §§ till att förhindra kemikalieskador på egendom.


2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller kemikalier samt tillverkning, import, introduktion på marknaden, distribution, förpackning, försäljning eller annan överlåtelse, upplagring, innehav och förvaring, teknisk eller annan användning, export, testning, annonsering av kemikalier samt annan härmed jämförlig hantering.

Lagens 44 § tillämpas även på produkter och förnödenheter som innehåller eller som har behandlats med en kemikalie.

Denna lag gäller inte

1) transport av kemikalier på väg, med järnväg, med luftfartyg, med fartyg eller med posten, ej heller

2) kemikalier som transporteras genom finskt territorium, då de inte lagras eller på annat sätt hanteras i landet.

Om lagens tillämpningsområde stadgas närmare genom förordning.

8 §
Särskilda tillsynsmyndigheter

Arbetarskyddsmyndigheterna skall dessutom tillsammans med övriga myndigheter som utövar tillsyn över iakttagande av lagen övervaka klassificering och märkning av och skyddsinformationsbladen för samt lämnandet av annan information om kemikalier som används i arbetet samt iakttagande av begränsningar och förbud som gäller kemikalier. Om arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsförfaranden stadgas i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73).


11 §
Farliga kemikalier

Med miljöfarlig kemikalie avses en kemikalie som i miljön redan i små mängder kan skada den levande naturen.

Med brandfarlig och explosiv kemikalie avses en kemikalie som på grund av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan förorsaka brand eller explosion.

Social- och hälsovårdsministeriet skall efter att ha hört miljöministeriet, handels- och industriministeriet samt arbetsministeriet fastställa en förteckning över de vanligaste farliga kemikalierna.

14 §
Verksamhetsidkare

I denna lag avses med verksamhetsidkare den som tillverkar, importerar, på marknaden introducerar, exporterar, lagrar, förpackar, distribuerar, överlåter, innehar, förvarar, använder eller på något annat sätt som avses i lagen hanterar kemikalier.

16 §
Skyldighet att inhämta information

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie samt andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall skaffa sig sådan information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos kemikalien samt om dess verkningar på hälsan och i miljön, som skäligen kan fås och som räcker till för att han skall kunna uppfylla de förpliktelser som han har enligt denna lag.

17 §
Emballage och informationsskyldighet

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie samt andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall se till

1) att det emballage som kemikalien överlåts i är hållbart och säkert samt

2) att de upplysningar, varningspåskrifter och bruksanvisningar som är nödvändiga för säkerheten och identifieringen finns på emballaget.

Om en kemikalie inte överlåts förpackad i ett emballage som avses i 1 mom., skall den verksamhetsidkare som svarar för att kemikalien introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande se till att mottagaren på något annat sätt får de upplysningar, varningar och anvisningar som avses i 1 mom.

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie samt andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall utarbeta ett skyddsinformationsblad om sådana kemikalier som är avsedda för professionellt bruk,

1) om kemikalien har klassificerats som farlig för hälsan eller miljön eller som brandfarlig och explosiv, eller

2) om kemikaliens egenskaper i övrigt är sådana att hanteringen, användningen eller upplagringen av den kan förorsaka fara för hälsa eller miljö eller risk för brand och explosion.

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie samt andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall ge den som tar emot kemikalien ett exemplar av skyddsinformationsbladet, om kemikalien används i industriell verksamhet eller annars yrkesmässigt.

18 a §
Ämnen som är i bruk

Tillverkaren eller importören skall lämna uppgifter om ämnen som är i bruk för bedömning av de hälso- och miljöfaror som dessa medför för att de internationella avtal som Finland godkänt skall kunna verkställas på det sätt som anges närmare genom förordning.

19 §
Bemyndigande att utfärda förordning samt meddelande av föreskrifter

Närmare stadganden om klassificering, emballage, informationsskyldighet samt annonsering av farliga kemikalier utfärdas genom förordning.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om de varningspåskrifter som gäller kemikalier, om kemikaliernas emballage och klassificeringen av kemikalier samt miljöministeriet om de i 18 a § avsedda ämnen som är i bruk och om de uppgifter som krävs om dessa.

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om skyddsinformationsbladet.

20 §
Anmälningsskyldighet

Tillverkaren eller en representant som han utsett (anmälaren) skall göra en anmälan om ett nytt ämne till social- och hälsovårdsministeriet. Anmälan skall även göras om ett nytt ämne som ingår i ett preparat.


21 §
Begränsningar av överlåtelse

Ett nytt ämne eller ett preparat som innehåller ett sådant får introduceras på marknaden först en genom förordning bestämd tid har förflutit från det att anmälan gjordes enligt 20 §.


22 §
Ändringsanmälan

Anmälaren skall göra en ändringsanmälan till social- och hälsovårdsministeriet, om han får nya uppgifter om ett ämne som avses i 20 § eller om dess verkningar på hälsan och miljön eller om användningssyftet eller tillverknings- och importmängderna i fråga om ämnet eller ett preparat som innehåller detta väsentligt har förändrats.

23 §
Tilläggsuppgifter

Social- och hälsovårdsministeriet kan ålägga anmälaren att, på det sätt som anges närmare genom förordning, utöver de uppgifter som skall lämnas i anmälan ge upplysningar om ämnet och dess egenskaper och verkningar samt att göra nya undersökningar av dessa omständigheter, om det anses nödvändigt för bedömning av den risk som ämnet medför.

32 §
Tillståndsberoende och anmälningsskyldighet

Industriell hantering och upplagring i liten skala av hälso- och miljöfarliga kemikalier får bedrivas endast om anmälan därom görs till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds. Undantag i fråga om anmälningsförfarandet kan bestämmas genom förordning.

En verksamhetsidkare skall göra anmälan till tillsynsmyndigheten om väsentliga förändringar i den verksamhet som avses i 1, 2 och 3 mom. Om en utvidgning eller ändring som gäller omfattande industriell hantering eller upplagring eller medelstor industriell hantering är betydande med tanke på säkerheten, skall tillstånd inhämtas för åtgärden. På motsvarande sätt skall ett medelstort upplag inspekteras innan det tas i bruk efter att utbyggnaden eller ändringen har genomförts.

33 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd och behandling av anmälan

En förutsättning för tillstånd enligt 32 § är att kraven enligt 31 § har beaktats i verksamheten. Till tillståndet kan fogas de villkor som är nödvändiga för att dessa krav skall uppfyllas. När tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå har fått en anmälan som avses i 32 § 2 och 4 mom. kan den meddela de föreskrifter om verksamheten som behövs för att kraven enligt 31 § skall uppfyllas.


På motsvarande sätt kan den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten meddela föreskrifter enligt 1 mom. efter att ha fått en anmälan som avses i 32 § 3 och 4 mom.

35 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Verksamhetsidkaren skall lämna utredning om säkerheten i samband med industriell hantering och upplagring på det sätt som anges närmare genom förordning.

Verksamhetsidkaren skall, på det sätt som anges närmare genom förordning, i behövlig utsträckning informera om säkerhetsåtgärder och förhållningsregler för den händelse att en olycka som medför allvarlig fara skulle inträffa.


41 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning kan stadgas

1) om överlåtelse av farliga kemikalier till minutförsäljning,

2) om förutsättningarna för överlåtelse av hälsofarliga kemikalier från apotek,

3) om social- och hälsovårdsministeriets rätt att bestämma över minutförsäljningen av hälsofarliga och berusande kemikalier samt

4) om skyldighet för den som tar emot en hälsofarlig kemikalie att lämna överlåtaren behövliga uppgifter om mottagaren och användaren samt om användningssyftet.

42 §
Anmälningsförfarande

Den som till export överlåter en kemikalie, i syfte att skydda hälsan eller miljön inte längre hanteras, eller vars hantering är förbjuden eller strängt reglerad, är skyldig att anmäla exporten till vatten- och miljöstyrelsen. Genom förordning anges vilka kemikalier anmälningsförfarandet gäller.

Anmälan skall också göras om kemikalier när det enligt internationella förpliktelser krävs mottagarlandets förhandsbifall för export av dem. Vatten- och miljöstyrelsen skall förbjuda exporten av kemikalien, om mottagarlandet har meddelat att det inte godkänner import av kemikalien i fråga.

Om anmälningsförfarandet och anmälningsskyldigheten samt om undantag som gäller dessa stadgas närmare genom förordning. Miljöministeriet får meddela närmare föreskrifter om överlåtelse av kemikalier till export.

43 §
Förbud mot hantering av en kemikalie

Kan en kemikalie eller användning av den konstateras eller med fog bedömas orsaka betydande hälso- eller miljöskada, får statsrådet förbjuda tillverkning, import, introduktion på marknaden eller annan överlåtelse, export, användning och annan därmed jämförlig hantering av kemikalien samt bestämma om begränsningar och villkor i fråga om verksamheten.

Om avvärjning av skador som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder, får social- och hälsovårdsministeriet i fråga om hälsoskador och vatten- och miljöstyrelsen i fråga om miljöskador tillfälligt bestämma om nödvändiga förbud, begränsningar och andra åtgärder som avses i 1 mom. Saken skall härvid utan dröjsmål hänskjutas till statsrådet.

44 §
Förbud mot hantering av en produkt eller förnödenhet

Statsrådet får, då det utfärdar ett förbud eller en begränsning som avses i 43 §, förbjuda tillverkning, import, introduktion på marknaden eller annan överlåtelse, export, användning och annan därmed jämförbar hantering av produkter och förnödenheter som innehåller kemikalien i fråga eller som har behandlats med den samt bestämma om andra begränsningar och villkor som gäller verksamheten.

44 a §
Verkställighetsuppgifter

Samtidigt som statsrådet utfärdar ett förbud eller en begränsning som avses i 43 § 1 mom. och 44 § kan det bestämma om uppgifter som de myndigheter som utövar tillsyn över iakttagandet av kemikalielagen skall sköta i samband med verkställigheten av beslutet.

45 §
Tillsynsmyndighetens förbud och begränsningar

Om någon vid tillverkning, import, introduktion på marknaden eller annan överlåtelse, upplagring, distribution eller användning av en kemikalie eller i någon annan kemikaliehantering enligt denna lag bryter mot lagen eller stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den, kan tillsynsmyndigheten förbjuda verksamhetsidkaren att fortsätta med eller upprepa det förfarande som strider mot stadgandena eller bestämmelserna och bestämma att verksamhetsidkaren i övrigt skall fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.

Social- och hälsovårdsministeriet kan i sådana fall som avses i 1 mom. för att förhindra hälsoskador samt vatten- och miljöstyrelsen för att förhindra miljöskador besluta om förbud mot introduktion på marknaden av en kemikalie, samt om förfarandet vid returnering eller anmälan angående fara som uppstått eller om att en kemikalie skall oskadliggöras på behörigt sätt.

Om den lokala myndighet som utövar tillsyn över iakttagandet av kemikalielagen anser det nödvändigt att i ett fall enligt 1 mom. vidta åtgärder som avses i 2 mom., skall tillsynsmyndigheten göra en framställning i saken till social- och hälsovårdsministeriet i fråga om hälsoskador och till vatten- och miljöstyrelsen i fråga om miljöskador.

48 a §
Tillställande av uppgifter om kemikalier

Den verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden skall för verkställighet av de internationella avtal som Finland godkänt tillställa ett särskilt utsett organ uppgifter om kemikalier som skall introduceras på marknaden på det sätt som anges närmare genom förordning. Uppgifterna kan användas till att ge medicinska skötselråd och förebyggande anvisningar som behövs på grund av de hälsoskador som kemikalierna förorsakar.

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie eller andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland, skall med ett skyddsinformationsblad tillställa arbetarskyddsstyrelsen uppgifter om en kemikalie som avses i 17 § 3 mom.

Genom förordning stadgas närmare om hur uppgifterna skall lämnas i form av ett skyddsinformationsblad. Detaljerade föreskrifter om hur uppgifterna skall tillställas meddelas genom beslut av arbetsministeriet.

49 a §
Internationellt utbyte av uppgifter

Tillsynsmyndigheten får lämna uppgifter som avses i de internationella avtal som Finland godkänt till i avtalen angivna utländska organ, internationella organisationer och stater som deltar i samarbetet. Utlämnandet av personuppgifter till utlandet skall ske i överensstämmelse med personregisterlagen (471/87).

52 §
Straff

Den som

1) tillverkar, importerar, exporterar, upplagrar, överlåter, innehar, förvarar, testar eller använder en kemikalie eller utövar annan verksamhet, som avses i denna lag, i strid med lagen eller de stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den,

2) försummar att ansöka om förhandsgodkännande som avses i 25 §, att ansöka om tillstånd som avses i 32 §, att göra en anmälan som avses i 20, 26 eller 32 §, att utarbeta och distribuera ett skyddsinformationsblad som avses i 17 § 3 mom. eller sin skyldighet att tillställa uppgifter enligt 18 a §,

3) bryter mot ett förbud eller en bestämmelse som meddelas med stöd av 43 § eller mot föreskrifter som tillsynsmyndigheten meddelar med stöd av 33 §, eller som

4) bryter mot ett förbud som meddelas med stöd av 42 §,

skall för kemikalieförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om det inte stadgas strängare straff för gärningen i någon annan lag.


54 §
Meddelande om domstols beslut

Har en verksamhetsidkare som avses i 32 § dömts till straff med stöd av 52 §, skall domstolen sedan utslaget vunnit laga kraft underrätta den myndighet som har givit tillståndet eller mottagit anmälan.

56 §
Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av 28 eller 29 §, 33 § 2 mom., 42, 45 eller 46 §, 66 § 1 mom. eller 68 § 3 mom. kan det bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

57 a §
Skydd av försöksdjur

Då kemikaliers egenskaper undersöks och testas skall försöksdjuren inte orsakas onödigt lidande. Antalet försöksdjur skall dessutom hållas så lågt som det för att nå tillförlitliga undersökningsresultat är möjligt.

I djurskyddslagen (91/71) stadgas om skydd av försöksdjur.

60 §
Avgifter

Om de prestationer som myndigheterna utfört med stöd av denna lag skall vara avgiftsbelagda eller inte och om storleken på de avgifter som skall uppbäras för prestationerna bestäms särskilt för varje förvaltningsområde enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) genom beslut av respektive ministerium.


63 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1990. De förpliktelser i 17, 32, 33 och 35 §§ som gäller miljöfarliga kemikalier träder i kraft den 1 januari 1993.


65 §
Givande av skyddsinformationsblad

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie eller en annan verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall före den 31 oktober 1993 utarbeta ett skyddsinformationsblad enligt 17 § om kemikalier som klassificerats såsom miljöfarliga eller kemikalier som medför fara för miljön.

68 §
Tillstånd och anmälan som gäller industriell hantering och upplagring

Tillstånd för industriell hantering och upplagring enligt 32 § 1 och 2 mom. behöver inte sökas eller anmälan göras av den som för verksamheten har tillstånd att tillverka gift enligt lagen om gifter eller tillstånd för tillverkning, teknisk användning, upplagring eller hantering av en brännbar vätska enligt förordningen om brännbara vätskor (921/76), eller vars verksamhet på det sätt som anges i nämnda förordning har godkänts vid brandmyndighetens besiktning.


68 a §
Tillstånd och anmälan som gäller industriell hantering och upplagring av miljöfarliga kemikalier

Tillstånd för industriell hantering och upplagring av miljöfarliga kemikalier enligt 32 § 1 och 2 mom. behöver inte sökas eller anmälan göras av den

1) som har tillstånd enligt 32 §, sådan den lyder i lag av den 14 augusti 1989 (744/89), då denna lag träder i kraft eller som har gjort en sådan anmälan som avses i paragrafen,

2) som för verksamheten har tillstånd att tillverka gift enligt lagen om gifter,

3) som har tillstånd för tillverkning, teknisk användning, upplagring eller hantering av en brännbar vätska enligt förordningen om brännbara vätskor eller

4) vars verksamhet på det sätt som anges i förordningen om brännbara vätskor har godkänts vid brandmyndighetens besiktning.

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd eller godkännande enligt 1 mom. eller som inte har gjort anmälan enligt 1 mom. skall för industriell hantering eller upplagring enligt 32 § 1 och 2 mom. som inletts innan denna lag har trätt i kraft före den 1 januari 1994 göra en anmälan till tekniska kontrollcentralen eller dess distriktsbyrå.

Tekniska kontrollcentralen eller dess distriktsbyrå kan bestämma om villkor eller begränsningar för industriell hantering och upplagring som avses i 1 och 2 mom., om verksamheten konstateras medföra betydande risk för miljöskador.

68 b §
Anmälan som gäller industriell hantering och upplagring i liten skala

Anmälan om industriell hantering och upplagring i liten skala enligt 32 § 3 mom. behöver inte göras av den

1) som för verksamheten har tillstånd att tillverka gift enligt lagen om gifter,

2) tillstånd för tillverkning, teknisk användning, upplagring eller hantering av en brännbar vätska enligt förordningen om brännbara vätskor,

3) vars verksamhet på det sätt som anges i förordningen om brännbara vätskor har godkänts vid brandmyndighetens besiktning eller

4) som har gjort anmälan enligt 36 §, sådan den lyder i lag av den 14 augusti 1989 (744/89).

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd eller godkännande enligt 1 mom. eller som inte har gjort anmälan skall för industriell hantering och upplagring enligt 32 § 3 mom. som inletts innan denna lag har trätt i kraft före den 1 januari 1994 göra en anmälan till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten kan bestämma om villkor eller begränsningar för industriell hantering och upplagring i liten skala som avses i 1 och 2 mom., om verksamheten konstateras medföra betydande risk för hälso- eller miljöskador.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 106/92
ApUB 11/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.