1405/1992

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1992

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

Trafikministeriet har

upphävt 3 § 5 mom. i sitt beslut av den 7 september 1990 om tillämpning av körkortsförordningen (846/90), och

ändrat 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 3 § 1 och 4 mom., 4 § 1 mom., 5 § 1 och 3 mom., 7 § 1 mom., 8 § 2 mom., 11 och 13 §§, 14 § 1 och 3 mom. samt 15 och 18 §§,

av dessa 3 § 1 mom. sådant det lyder i trafikministeriets beslut av den 11 juni 1991 (922/91), som följer:

1 §
Teoriundervisning

Den som håller förarexamen kan i enlighet med de allmänna anvisningar som enheten för fordonsförvaltningen meddelar medge undantag från bestämmelserna i 1 mom.

2 §
Mängden körundervisning

Den som håller förarexamen kan i enlighet med de allmänna anvisningar som enheten för fordonsförvaltningen meddelar tillåta undantag från minimimängden körundervisning i 1 mom., om eleven i Finland eller utomlands tidigare har beviljats körkort eller fått körundervisning för erhållande av körrätt.

3 §
Körundervisning

Körturens längd är 25 minuter. Elever får meddelas körundervisning under högst två körturer efter varandra och tre körturer per dag eller, om däri ingår körundervisning på en övningsbana eller undervisning i mörkerkörning, fyra körturer per dag.


Körundervisning för klasserna B och C skall även innehålla undervisning på en övningsbana. Två körturer på en övningsbana får räknas som undervisning i landsvägskörning i den minimimängd som nämns i 3 mom. Trafikministeriet meddelar särskilt föreskrifter om undervisningens innehåll när en övningsbana inte finns till förfogande.

4 §
Tilläggsundervisningen och dess omfattning

Tilläggsundervisning skall ges under minst fyra teorilektioner. Mängden körundervisning skall utgöra minst åtta körturer, varav minst två skall bestå av körning i trafiken och minst sex av övning på en övningsbana. Trafikministeriet meddelar särskilt föreskrifter om undervisningens innehåll när en övningsbana inte finns till förfogande.


5 §
Anordnande av undervisning

Varje bilskola skall utarbeta en läsordning som bygger på kursformad undervisning i enlighet med en godkänd undervisningsplan. Av läsordningen skall framgå hur undervisningen allmänt arrangeras samt tid och plats för teorilektionerna.


Förberedande undervisning skall meddelas på bilskolans verksamhetsort och övrig körundervisning huvudsakligen inom det verksamhetsområde för den som håller förarexamen där bilskolan är belägen.


7 §
Undervisningstillstånd

Den kännedom om undervisningsområdet som den som söker undervisningstillstånd har kontrolleras med hjälp av ett frågematerial som godkänts av enheten för fordonsförvaltningen, om inte enheten bestämmer något annat.


8 §
Övningstillstånd

Enheten för fordonsförvaltningen meddelar föreskrifter om utförande av hanteringsprov.

11 §
Anmälningar om elever

En bilskola skall utan dröjsmål efter det att en kurs har börjat göra en anmälan om varje elev hos den som håller förarexamen och övervakar skolan i fråga. En bilskola skall föra förteckning eller kortregister över dem som har undervisats i skolan samt över undervisningens omfattning och art.

13 §
Teoriprov

Teoriprovet avläggs med användning av det frågematerial som har godkänts av enheten för fordonsförvaltningen.

14 §
Körprov

Minimitiden för ett körprov är 30 minuter eller, om provet avläggs för klasserna CE, D eller DE, 40 minuter. Enheten för fordonsförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om utförande av körprov.


Om trafiksäkerhetsskäl inte förutsätter annat, tillämpas de i 2 mom. nämnda kraven dock inte på fordon av klass B ifall examinanden har eller har haft ett i Finland eller utomlands utfärdat körkort från vars sista giltighetsdatum har förflutit högst fem år. Ett fordon av klass B skall i så fall uppfylla de villkor som nämns i 6 § 1 mom., vara normalt konstruerat och försett med bilbälten för examinanden och den för vilken körprovet avläggs samt ha tillräckligt effektiva bromsanordningar som sistnämnda person kan använda utan svårighet.

15 §
Underkännande i examen

Den som har underkänts i en examen skall av den som håller förarexamen återfå undervisningsintyget med en anteckning om orsaken till underkännande och om den eventuella undervisning som förutsätts för avläggande av ny examen samt om innehållet i undervisningen. Teoriundervisning kan föreskrivas för högst fem lektioner och körundervisning för högst tio körturer.

18 §
Blanketter för anmälan till körkortsregistret

Enheten för fordonsförvaltningen kan meddela anvisningar om anmälningar till körkortsregistret. Enheten för fordonsförvaltningen kan i de anmälningsblanketter som fastställts av trafikministeriet göra sådana ändringar som inte inverkar på registrets datainnehåll.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 18 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Byråchef
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.