1404/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90) 4 §, 7 § 4 mom., 11 § 4 mom., 12 § 3 mom., 13 § 1-3 mom., 14 § 2 och 3 mom., 16 § 1 mom. 2 punkten och 3 mom., 17 § 2 och 3 mom., 19 § 2 mom., 21 § 1, 4 och 5 mom., 22 § 1, 2 och 4 mom., 25 § 1 mom., 26 § 2 mom., 27 § 1 och 2 mom., 31 § 2 mom., 35 § 3 mom., 37 § 3 och 4 mom., 38 § 3 mom., 39 § 2 och 4 mom., 40 § 2 mom., 41 och 42 §§, 43 § 3 mom., 45 § 5 mom., 46 § 2 mom., 47 § 3 mom., i 48 § 1 mom. den inledande satsen och 5 mom., 49 och 50 §§, 51 § 3 mom. samt 53 §,

av dessa lagrum 47 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 13 september 1991 (1193/91), och

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med enheten för fordonsförvaltningen Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen och med den som håller förarexamen de av Bilregistercentralens verksamhetsställen som håller förarexamina.

4 §
Medförande av körkort och tillstånd

Körkort och andra i denna förordning nämnda tillstånd, med undantag av tillstånd att hålla bilskola, skall medföras vid körning och på uppmaning visas för en polisman eller någon annan trafikövervakare.

7 §
Körrättens omfattning

Den som har körrätt för fordon av klass C får provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D utan passagerare samt fordon av klass E utan last. Förare av brandbil och räddningsbil, en polisman eller den som utför fordonsbesiktning och som har körrätt för fordon av klass C får i tjänsteutövning även föra fordon av klass D eller E.

11 §
Körkortstillstånd

Polisen skall underrätta Bilregistercentralen om beslut med anledning av ansökan.

12 §
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

Om körkortstillstånd för fortsatt körrätt för den i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen nämnda tiden söks inom sex månader efter att körrätten upphörde, kan körkortet med avvikelse från 1 mom. utlämnas under förutsättning att sökanden visar en tillförlitlig utredning om bibehållen körskicklighet eller ett intyg över godkänt körprov utfärdat av den som håller förarexamen.

13 §
Utlämnande av körkort

Körkort utlämnas av polisen. Om körkortstillstånd för kortvarigt körkort i klass B eller C har beviljats innan förarexamen har avlagts, skall körkortet efter att godkänd förarexamen har avlagts dock utlämnas av den som håller förarexamen.

Bilregistercentralen skall underrättas om körkort som lämnas ut.

Om den som får körkort har ett i Finland eller utomlands tidigare utfärdat körkort, skall han överlämna detta till den som håller förarexamen eller till polisen när det nya körkortet utlämnas. Ett körkort som överlämnats till en myndighet när kortvarigt körkort erhålls skall bevaras av polisen och på begäran ges tillbaka till innehavaren efter att den kortvariga körrätten har upphört, om innehavaren inte skaffar något annat körkort. Det kortvariga körkortet skall då överlämnas till polisen.


14 §
Temporärt körkort

Även den som håller förarexamen kan utlämna ett temporärt körkort, om förutsättningarna för utlämnande av körkort enligt 13 § 1 mom. finns på basis av ett giltigt körkortstillstånd och det inte finns tillgång till egentliga körkortsblanketter.

Ett temporärt körkort skall överlämnas till den som håller förarexamen eller till polisen i samband med att ett nytt körkort eller ett duplettexemplar utfärdas.

16 §
Särskilda villkor för körrätt

Till körkortstillstånd kan fogas villkor enligt vilka


2) det fordon som innehavaren för skall ha automatväxel eller sådana särskilda köranordningar som den som håller förarexamen har godkänt enligt anvisningar som enheten för fordonsförvaltningen har meddelat.


Villkor som har fogats till ett körkortstillstånd kan ändras, om det framkommer skäl till det. Ändringarna skall anmälas till Bilregistercentralen.


17 §
Ändring av körrätten

Ett sådant körprov eller prov på körförmåga som polisen med stöd av 73 § vägtrafiklagen har ålagt skall avläggas för den som håller förarexamen på förarens hemort.

Polisen skall underrätta Bilregistercentralen om sådana ändringar som avses i 1 mom.

19 §
Undervisningen och dess mål

I undervisningen skall en av enheten för fordonsförvaltningen fastställd undervisningsplan följas. Av undervisningsplanen skall framgå undervisningens mål, uppbyggnad och innehåll temavis i undervisningens olika skeden samt undervisningsprinciperna och hur undervisningen ordnas i praktiken.


21 §
Undervisningstillstånd

En förutsättning för beviljande av undervisningstillstånd enligt 68 § vägtrafiklagen är att sökanden har körrätt för det fordon som används i undervisningen och minst tre års körpraktik med fordon av samma klass samt av den som håller förarexamen enligt anvisningar av enheten för fordonsförvaltningen godkända kunskaper i det som skall undervisas. För meddelande av tilläggsundervisning kan undervisningstillstånd beviljas en sökande som dessutom har trafiklärartillstånd eller av den som håller förarexamen enligt anvisningar av enheten för fordonsförvaltningen godkänd kännedom om de undervisningsämnen som ingår i tilläggsundervisningen. Undervisningstillstånd beviljas inte en sökande som på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper kan anses vara olämplig som lärare.


Undervisningstillstånd utfärdas för högst nio månader. Nytt tillstånd får inte beviljas utan giltig orsak. Undervisningen skall meddelas med det fordon som anges i tillståndet och som den som håller förarexamen har godkänt för detta ändamål.

Polisen skall underrätta Bilregistercentralen om beslut som gäller undervisningstillstånd.


22 §
Övningstillstånd

En förutsättning för att övningstillstånd enligt 68 § vägtrafiklagen skall beviljas är att sökanden har avlagt teoriprovet för förarexamen samt erhållit körundervisning i enlighet med trafikministieriets bestämmelser och visat sig till den som håller förexamen behärska motorcyklar enligt anvisningar som enheten för fordonsförvaltningen har meddelat.

Övningstillstånd beviljas för högst tre månader. Nytt tillstånd får inte beviljas utan giltig orsak. Tillståndet gäller det fordon som nämns i tillståndet och är giltigt inom verksamhetsområdet för den som håller förarexamen på sökandens hemort, om polisen inte bestämmer något annat.


Polisen skall underrätta Bilregistercentralen om beslut som gäller övningstillstånd.

25 §
Undantag från kravet på förarexamen

Som förarexamen enligt 71 § 1 mom. vägtrafiklagen anses även motsvarande examen som avlagts inom försvarsmakten eller i landskapet Åland.


26 §
Förarexamen och dess mål

Förarexamen omfattar ett teoriprov och ett körprov. Vid förarexamen för fordon av klass T avläggs dock körprov endast om den som håller förarexamen anser det vara nödvändigt. En förutsättning för deltagande i körprov är att examinanden högst sex månader tidigare har blivit godkänd i teoriprovet för motsvarande klass.


27 §
Platsen för examen

Förarexamen skall avläggas för den som håller förarexamen inom det verksamhetsområde inom vilket examinanden har fått förarundervisning. Om inget undervisningsintyg krävs, avläggs förarexamen för den som håller förarexamen inom det verksamhetsområde inom vilket examinandens hemort finns eller inom vars verksamhetsområde han har fått förarundervisning.

Enheten för fordonsförvaltningen fastställer de orter på vilka körprov för förarexamen kan avläggas.


31 §
Intyg över förarexamen Underkännande vid examen

Om förarexamen inte godkänns, kan den som håller förarexamen som förutsättning för deltagande i ny examen bestämma att examinanden skall ha fått tilläggsundervisning som bestämts av den som håller förarexamen.

35 §
Körförbud för innehavare av utländskt körkort

Om en sådan rätt att föra motordrivna fordon i Finland som grundar sig på ett utländskt körkort har upphört att gälla på grund av ett körförbud som avses i 1 mom., skall polisen omhänderta det utländska körkortet för den tid körförbudet gäller. Körkortet skall dock på begäran återlämnas till innehavaren när denne lämnar landet, även om körförbudet ännu är i kraft. Polisen kan i ett intenationellt körkort, utan att omhänderta det, anteckna att det inte är giltigt i Finland. När körförbud har meddelats skall den myndighet som har utfärdat körkortet underrättas, om det är möjligt. Körförbud anmäls till Bilregistercentralen endast om den som har meddelts körförbud bor i Finland och hans körkort har utfärdats i Danmark, Island, Norge eller Sverige.


37 §
Förutsättningarna för beviljande av yrkeskörtillstånd

Tillståndet beviljas för en bestämd tid som utgår när personen i fråga fyller 70 år. Om sökanden endast med hjälp av hörapparat uppfyller hörselkravet för körkortstillstånd för fordon av klass C, skall i tillståndet antecknas villkoret att hörapparat måste användas vid körning. Ett tillstånd upphör att gälla ett år efter att det beviljades, om den som har fått tillståndet inte har löst ut det under denna tid. Bilregistercentralen skall underrättas om tillstånd som beviljas eller upphör. Vad som stadgas om duplettexemplar av körkort gäller i tillämpliga delar även yrkeskörtillstånd för personbil.

Enheten för fordonsförvaltningen kan av särskilda skäl bevilja undantag från ålders- och hälsokraven för yrkeskörtillstånd.

38 §
Indragning av yrkeskörtillstånd

Bilregistercentralen skall underrättas om indragning och temporär indragning av tillstånd.

39 §
Tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola skall sökas skriftligen hos länsstyrelsen på den ort där verksamheten kommer att bedrivas. Till ansökan skall fogas en tillförlitlig utredning om att sökanden uppfyller förutsättningarna i 1 mom. Om en sammanslutning är sökande, skall ansökan innehålla ett utdrag ur handels- eller föreningsregistret samt bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller sammanslutningens stadgar. Innan ansökan avgörs skall länsstyrelsen inhämta utlåtande av enheten för fordonsförvaltningen och vid behov av polisen. Länsstyrelsen kan också inhämta andra utredningar och utlåtanden.


Beslut som gäller beviljande och indragning av tillstånd att hålla bilskola skall sändas till enheten för fordonsförvaltningen för kännedom.

40 §
Bilskolornas undervisningspersonal

Den för bilskolans undervisning ansvariga föreståndaren skall ha trafiklärartillstånd och minst tre års erfarenhet som heltidsanställd trafiklärare. Läraren som meddelar körundervisning skall ha trafiklärartillstånd. Övriga lärare skall ha trafiklärartillstånd eller sådan utbildning på undervisningsområdet som den som håller förarexamen och övervakar bilskolan enligt anvisningar av enheten för fordonsförvaltningen har godkänt samt praktisk erfarenhet. Föreståndarens och lärarnas kompetens skall innan undervisningen inleds godkännas av den som håller förarexamen.

41 §
Bilskolornas undervisningslokaler och undervisningsmateriel

Trafikministeriet meddelar föreskrifter och anvisningar om de krav som skall ställas på bilskolornas undervisningslokaler. Den som håller förarexamen skall godkänna en lokal innan den tas i bruk.

En bilskola skall ha behövlig undervisningsmateriel, dvs. skolbilar och åskådningsmateriel. Trafikministeriet meddelar föreskrifter om den undervisningsmateriel som skall användas i bilskolor. Skolbilarna skall godkännas för sitt undervisningsändamål av den som håller förarexamen.

Enheten för fordonsförvaltningen godkänner de läroböcker som används i undervisningen. Förutsättningen för godkännandet är att läroboken finns tillgänglig både på finska och svenska.

42 §
Övervakning av bilskolorna

Bilskolornas verksamhet övervakas av enheten för fordonsförvaltningen.

Övervakningen sköts av dem som håller förarexamina. Den som håller förarexamen skall utan dröjsmål göra en anmälan om de brister och försummelser som har upptäckts vid övervakningen till enheten för fordonsförvaltningen, som därefter skall vidta behövliga åtgärder.

Trafikministeriet meddelar närmare föreskrifter om övervakningen av bilskolornas verksamhet.

43 §
Förnyande av tillstånd att hålla bilskola

Länsstyrelsen skall sända beslut om förnyande av tillstånd att hålla bilskola till enheten för fordonsförvaltningen för kännedom.

45 §
Trafiklärartillstånd

Bilregistercentralen skall underrättas om trafiklärartillstånd som beviljas eller dras in.

46 §
Övningsbanor

Trafikministeriet meddelar närmare föreskrifter om banornas dimensioner, konstruktion och utrustning. Vad som i 42 § stadgas om övervakning av bilskolor gäller i tillämpliga delar övervakning av den förarundervisning som meddelas på banorna samt meddelande av föreskrifter om övervakningen.

47 §
Undantag för en inrättning som utbildar trafiklärare och för yrkesutbildning för förare

Vid sådan förarundervisning för körrätt för fordon av klass C som meddelas vid en yrkesläroanstalt i samband med yrkesutbildning av förare skall i tillämpliga delar iakttas de stadganden i denna förordning som gäller godkännande av lärares kompetens samt undervisningsmateriel och innehållet i undervisningen. Enheten för fordonsförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om övervakningen av denna förarundervisning och godkänner det undervisningsprogram som skall följas i undervisningen. Den förarundervisning som meddelas vid yrkesutbildningscentrer för vuxna övervakas av utbildningsstyrelsen, som även fastställer det undervisningsprogram som skall följas i undervisningen.

48 §
Uppgifterna i körkortsregistret

Körkortsregistret förs av enheten för fordonsförvaltningen. Registret innehåller följande uppgifter:


Om en myndighet eller den som håller förarexamen vid behandlingen av uppgifter i körkortsregistret upptäcker ett fel eller en brist, skall den genast anmäla detta till enheten för fordonsförvaltningen. Enheten för fordonsförvaltningen eller, bemyndigad av den, Bilregistercentralen får rätta felaktiga uppgifter eller i registret anteckna uppgifter som saknas.

49 §
Temporärt körkortsregister

Den som tillverkar körkort skall på uppdrag och under övervakning av enheten för fordonsförvaltningen som en del av körkortsregistret föra ett register som innehåller fotografi och namnteckning av den som har körrätt. Tillverkaren skall senast 30 månader efter att körkortet beställdes förstöra fotografiet och namnteckningen.

50 §
Polisens skyldighet att anmäla körförbud

Polisen skall underrätta Bilregistercentralen om körförbud och temporära körförbud som utfärdas samt om återlämnande av körkort när förbudet har upphört.

51 §
Duplettexemplar av körkort

Polisen kan förstöra duplettexemplar som inte lösts ut inom ett år efter att ansökan gjordes. Polisen skall underrätta Bilregistercentralen om utlämnande eller förstörande av duplettexemplar.


53 §
Hänskjutande av ett ärende och ändringssökande

Om rätten att söka ändring i beslut av polisen och länsstyrelsen stadgas i 80 a och 106 a §§ vägtrafiklagen.

Om rättelse av ett beslut som den som håller förarexamen har fattat med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i lagen om Bilregistercentralen (988/92). Om hänskjutande av ett ärende gäller vad som stadgas i 106 b § vägtrafiklagen.

Om sökande av ändring i ett beslut som enheten för fordonsförvaltningen har fattat med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i lagen om Bilregistercentralen.

Beslut som fattats eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning av den som håller förarexamen och enheten för fordonsförvaltningen skall iakttas även om de inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Om ändringssökande skall i övrigt iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.