1384/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om begränsning av användningen av indexvillkor

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Förbjudna och tillåtna villkor

Det är förbjudet att i avtal inta indexvillkor som grundar sig på förändringar i något index som anger prisers, löners, förtjänsters eller andra kostnaders utveckling, eller annan därmed jämförbar bindning, om inte något annat följer av lag.

Såsom tillåtet med stöd av denna lag skall likväl anses ett villkor enligt vilket

1) priset på en nyttighet eller en del därav bestäms enligt det pris som skall betalas för nyttigheten eller för sådana förnödenheter eller tillverkningsmaterial eller tillverkningsämnen som använts i denna, om avtalsparten inte har en betydande möjlighet att inverka på detta pris,

2) ersättning för användning av en nyttighet eller rättighet i näringsverksamhet bestäms såsom en andel av näringsverksamhetens avkastning eller omsättning,

3) ett pris eller någon annan prestation justeras med anledning av att omsättningsskatten eller någon annan sådan skatt eller offentlig avgift som inverkar på prisets storlek eller på prestationens belopp ändras under avtalsperioden,

4) räntefotens storlek bestäms i förhållande till en annan räntefot eller till prisutvecklingen för aktier som noteras på en fondbörs som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89), eller

5) en prestation som avses i ett avtal binds till kursen för utländsk valuta.

2 §
Undantag

Denna lag tillämpas inte på

1) avtal som gäller pension, underhåll, livränta eller begravningshjälp,

2) försäkringsavtal som inte gäller försäkring för livsfall i vilket försäkringspremier enligt avtalet betalas under en kortare tid än fem år,

3) elleveransavtal och avtal om fjärrvärme- eller naturgasleverans,

4) statlig exportgaranti som beviljas för förlust som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten lagen om exportgaranti,

5) verkställighetsavtal som gäller offentligt utvecklingsbistånd,

6) avtal som gäller försäljning till utlandet av varor eller tjänster, anskaffning av varor eller tjänster i utlandet eller internationell penning- eller fraktmarknad eller som annars är av internationell natur, även om finsk lag annars skall tillämpas på avtalen,

7) standardiserade optioner och terminer som gäller värdepapper eller kapitalförbindelser eller som berättigar till en prestation som beräknas på basis av ett jämförelsetal som anger förändringar i värdepapperens eller kapitalförbindelsernas värde,

8) ett i 129 § 1 eller 2 mom. hyreslagen nämnt hyresavtal som avser en bostadslägenhet och som gäller tills vidare eller har ingåtts för minst tre år, eller

9) sådant hyresavtal som avser annan än bostadslägenhet och som gäller tills vidare eller har ingåtts för minst tre år.

3 §
Tillåtande av indexvillkor i vissa hyresavtal

På förändringar i levnadskostnadsindex (1951:10 = 100) grundat indexvillkor är tillåtet

1) i tomtlegoavtal som avses i 2 kap. jordlegolagen (258/66), samt

2) i annat jordlegoavtal som är ingånget för viss tid, dock för minst tio år, och som inte av legogivaren kan uppsägas att upphöra att gälla före nämnda tids utgång på någon annan grund än en som stadgas i jordlegolagen eller av den anledningen att legotagaren inte fullgjort en i avtalet bestämd skyldighet att bebygga legoområdet.

För de fem första åren från det avtalet ingicks får dock högst hälften av den förändring i index som skett under denna tid beaktas. Beträffande den därpå följande hyresjusteringsperioden får hyran höjas högst i motsvarighet till den förändring i index som skett under motsvarande jämförelseperiod.

Avtalsparterna har rätt att komma överens om tillämpning av någon annan justering än den som avses i 1 mom., såvida överenskommelse samtidigt ingås om att den på detta sätt uträknade justeringen inte överstiger beloppet av den justering som har uträknats enligt 1 och 2 mom.

4 §
Tillåtande av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal

Statsrådet kan besluta att ett indexvillkor som det har godkänt får tas in i ett byggnadsentreprenadavtal som ingås sedan beslutet trätt i kraft och för vilket entreprenadtiden är minst 12 månader. Lönekostnaderna i det entreprenadpris som har överenskommits i entreprenadavtalet skall likväl lämnas ojusterade på det sätt som statsrådet bestämmer närmare. När någon annan del av entreprenadpriset justeras får högst två tredjedelar av ändringen i index beaktas. Statsrådet meddelar närmare föreskrifter om övriga villkor för användningen av indexvillkor.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte på andra entreprenadavtal om bostadsbyggande än sådana i vilka det har överenskommits om ett byggnadsarbete som har godkänts för lån enligt lagen om bostadsproduktion (247/66) eller lagen om grundförbättring av bostäder (34/79). Entreprenadtiden för ett byggnadsarbete av detta slag får vara kortare än vad som stadgas i 1 mom.

5 §
Tillstånd till indexvillkor i andra fall

Statsrådet kan även i andra fall än de som nämns i 3 och 4 §§ besluta att indexvillkor som det godkänt får intas i avtal av visst slag, som ingås efter att beslutet har trätt i kraft för minst två år och som inte kan sägas upp att upphöra tidigare.

Finansministeriet kan på ansökan tillåta att ett indexvillkor som det har godkänt intas i ett enskilt avtal oberoende av dess giltighetstid, om det finns grundad anledning.

Ett tillstånd enligt 1 och 2 mom. kan likväl inte beviljas för användning av indexvillkor i ett gäldförhållande som baserar sig på försträckning eller på att vederlaget enligt avtalet får utestå som skuld.

6 §
Påföljder

Ett indexvillkor som strider mot denna lag eller mot stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den är ogiltigt.

Skulle ogiltigheten av villkoret leda till oskälighet, kan villkoret helt eller delvis beaktas eller avtalet på något annat sätt jämkas enligt 36 § lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

7 §
Nämnden för tillämpning av indexlagar

Statsrådet tillsätter en nämnd för tillämpning av indexlagar med uppgift att i egenskap av sakkunnigorgan på anhållan av en avtalspart eller en domstol eller någon annan statlig myndighet ge utlåtande om indexvillkor eller andra bindningar som ingår eller avses ingå i avtal skall anses vara tillåtna enligt denna lag eller tidigare givna motsvarande lagar om begränsning av användningen av indexvillkor eller inte.

Genom förordning stadgas om nämndens sammansättning och om hur ärendena behandlas i den.

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §
Giltighet

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till utgången av 1994.

RP 277/92
StaUB 67/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.