1365/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82) 17 § 1 mom., samt

fogas till lagen nya 27 a-27 c §§ som följer:

17 §

Kommun skall på nedan stadgat sätt ombesörja anordnandet av följande former av socialservice:

1) socialarbete,

2) rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor,

3) hemservice,

4) boendeservice,

5) anstaltsvård,

6) familjevård och

7) stöd för närståendevård.


27 a §

Med stöd för närståendevård avses vårdarvode som betalas för tryggande av vård av och annan omsorg om åldringar, handikappade eller sjuka i hemmet samt service som anges i en vård- och serviceplan för den vårdbehövande.

Stöd för närståendevård kan ges om någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande genom avtal med någon anhörig eller närstående person och med hjälp av behövlig service. Avtal om stöd för närståendevård kan ingås även med någon annan än en anhörig eller närstående till den vårdbehövande.

Av särskilda skäl kan vård och annan omsorg även ordnas hemma hos vårdaren. På vård dygnet runt hemma hos vårdaren tillämpas dock familjevårdarlagen (312/92), då även de övriga villkoren för familjevård uppfylls.

27 b §

Ett avtal om stöd för närståendevård skall ingås mellan vårdaren och kommunen och en vård- och serviceplan skall alltid bifogas avtalet. Den som ingått ett avtal om stöd för närståendevård står inte i ett sådant arbetsförhållande enligt arbetsavtalslagen (320/70) till den kommun, den vårdbehövande eller vårdbehövandens vårdnadshavare som har ingått avtalet.

Genom förordning stadgas närmare om det avtal som skall ingås om stöd för närståendevård, om vårdarvodets storlek och grunderna för det, om ledighet samt om sådan annan service som avses i vård- och serviceplanen liksom även om andra för vårdaren, den vårdbehövande och kommunen viktiga omständigheter.

27 c §

Om pensionsskydd för den som har ingått avtal om stöd för närståendevård stadgas i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Kommunen skall innan denna lag träder i kraft vidta åtgärder för att revidera ett avtal som har ingåtts med stöd av 9 § 1 mom. 3 punkten socialvårdsförordningen (607/83) så att det den 1 juli 1993 motsvarar denna lag.

RP 174/92
ShUB 39/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.